werkzaamheden aan het riool

Grootscheepse vervanging riolerings- en watersysteem

09 november 2023
Nieuws

Haarlemmermeer staat aan de vooravond van forse investeringen in riool- en watersysteem (oppervlaktewater, hemelwater, grondwater en huishoudelijk afvalwater). Om dit te kunnen bekostigen, moet de rioolheffing in elk geval in 2024 flink omhoog, namelijk met 13,7 procent.

Haarlemmermeer staat aan de vooravond van forse investeringen in riool- en watersysteem (oppervlaktewater, hemelwater, grondwater en huishoudelijk afvalwater).

Vervangingsgolf

Niet dat het nu zo slecht is gesteld met dat systeem. De staat van de riolering  wordt over het algemeen als ‘voldoende’ aangemerkt. Maar omdat vanaf 2024 ook zo te houden, moeten er geld en trouwens ook mensen bij. 
Vooral de rioleringen in de wijken die zijn gebouwd tijdens de grote uitbreidingen van de gemeente vanaf de jaren zestig zijn aan vervanging toe. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt.

Onvermijdelijk

Dat valt op te maken uit het raadsvoorstel over het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd. Bij genoemde percentages is de inflatiecorrectie nog niet meegeteld.
De verantwoordelijke wethouders, Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee zijn zich ervan bewust dat niemand op lastenverzwaringen zit te wachten, maar ze noemen de investeringen toch ‘onvermijdelijk’. “De gemeente moet deze investeringen doen om het rioolstelsel op orde te houden en om toekomstbestendig te kunnen groeien, zoals we hebben afgesproken in het coalitieakkoord.”  

Grote getallen

Wie zich verdiept in het riolerings- en watersysteem in de uitgestrekte gemeente Haarlemmermeer komt al snel indrukwekkend grote getallen tegen. Zo wordt het vrijkomende afval- en regenwater ingezameld en getransporteerd via een rioolstelsel met een lengte van circa 1000 kilometer en ruim 300 rioolgemalen. Het afvalwater in het buitengebied wordt ingezameld met 700 pompunits die het verpompen via 200 kilometer aan druk- en persleidingen.
Dat Haarlemmermeer de komende jaren zijn riolerings- en watersysteem op orde moet brengen is onder meer om de volksgezondheid te beschermen en ervoor te zorgen dat de straten begaanbaar blijven en het water weg blijft van woningen tijdens regenbuien. 

Klimaatadaptatie

Het  draait niet alleen om vervanging maar ook om klimaatadaptie oftewel een openbare ruimte die beter bestand is tegen weersextremen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Denk aan extreme regenbuien die zowel in aantal als in hevigheid toenemen. Die worden afgewisseld met  opwarming en langdurige droogte. Vooral in verstedelijkte gebieden heeft dat grote gevolgen zoals wateroverlast en hittestress.

Watersysteem

Deze fenomenen vereisen extra inzet en investeringen in het watersysteem zoals berging en het vasthouden van water in de perioden van droogte en in natte perioden een extra bemaling om overtollig water weg te werken.

Ten behoeve van de verbetering van het watersysteem is verdere ontwikkeling van het beheer en het onderhoud van het oppervlaktewater noodzakelijk. Denk daarbij aan baggeren, duikers, stuwen en beschoeiing. De kostenstijgingen die hiermee gepaard gaan, zijn eveneens van invloed op de rioolheffing.

Wijkvernieuwingen

De beste manier om alle werkzaamheden aan het riolerings- en watersysteem  uit te voeren is via wijkvernieuwingen, stelt het college van burgemeester en wethouders. Dit is ook logisch, want de vervangingsopgave is gekoppeld aan een bouwjaar van bijvoorbeeld een hele wijk. Voor een toekomstbestendig riool- en watersysteem is het nodig om in één keer een wijk water- en klimaatadaptief in te richten. Om dit te doen zijn er gelijktijdig zowel onder als boven de grond maatregelen nodig.

Tijdens de wijkvernieuwing worden voor alle onderdelen van de openbare ruimte in een gebied bepaald wat moet worden vernieuwd of waar herinrichting nodig is. Zo kun je toekomstgericht aan de slag. Ook is deze aanpak efficiënt en voor inwoners is er het grote voordeel dat de overlast beperkt blijft omdat de straat niet telkens opnieuw open hoeft voor wéér een vervanging of ingreep.