Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel

Gemeenten in Kennemerland presenteren plan met mogelijke AZC-locaties aan provincie

29 maart 2023
Nieuws

De negen colleges van burgemeester en wethouders in de regio Kennemerland zijn het dinsdag 28 maart eens geworden over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers. Het plan beschrijft 14 mogelijke locaties om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Dat is de opgave waar de regio voor staat.

Het plan is in concept gedeeld met de provincie. De negen gemeenteraden in Kennemerland krijgen het plan ter visie voorgelegd en moeten een besluit nemen over de locaties in hun gemeente. Als alle raden instemmen is het Regionaal plan opvang asielzoekers definitief en kan het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) de locaties huren of verwerven en ontwikkelen tot asielzoekerscentra (AZC’s). 

De aanleiding

Alle gemeenten in Nederland krijgen mogelijk een wettelijke taakstelling om asielzoekers permanent op te vangen. Dit staat beschreven in het concept van de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ – kortweg de spreidingswet. Deze wet omvat ook dat het Rijk locaties aan kan wijzen voor de komst van een AZC als gemeenten dat niet zelf doen. Aanleiding voor de wet is onvoldoende doorstroom in de asielketen wat in het voorjaar van 2022 een opvangcrisis tot gevolg had.

Hoewel de wet nog in de maak is, hebben de colleges in Kennemerland besloten
verantwoordelijkheid te nemen en regie te houden door het voorbereidende werk op te pakken en voor 1 april een regionaal plan in concept aan de provincie aan te bieden. 

 Nauwe samenwerking

“De opgave waar we voor staan is geen makkelijke. De nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de regio helpt ons hierbij”, zegt Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van de regionale stuurgroep opvang asiel. “We hebben samen als gemeenten de randvoorwaarden vastgesteld waar de opvanglocaties aan moeten voldoen. Vervolgens is er binnen de eigen gemeente gezocht naar locaties die geschikt te maken zijn voor de opvang van asielzoekers. Daarbij is de regionale spreiding in het oog gehouden. Je wilt een clustering van locaties aan de gemeentegrenzen voorkomen.”

Niet alle locaties kunnen in 2023 worden ontwikkeld tot AZC. De regio Kennemerland neemt haar verantwoordelijkheid en spant zich in om te helpen bij de tijdelijke opvang van asielzoekers tot er voldoende permanente locaties zijn. Het uitgangspunt is dat bewoners van tijdelijke locaties doorstromen naar de permanente locaties. In 2024 hopen de gemeenten de totale opgave te hebben gerealiseerd. 

Bewoners die rond de locaties wonen waar mogelijk een AZC komt, worden door de eigen gemeente geïnformeerd.

Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel. Foto: Kees van der Veer