Stationsgebied Hoofddorp

Gebiedsplan gemaakt voor stationsgebied Hoofddorp

08 december 2021
Wonen

Met de komst van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp krijgt het stationsgebied een aantrekkelijk stads karakter met ongeveer 15.500 extra woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente geld nodig van het Rijk, voor bijvoorbeeld het betaalbaar maken van woningen, wegen en openbaar vervoerverbindingen. Het Gebiedsplan Hoofddorp geeft inzicht in wat de gemeente precies wil. Het plan wordt aan de nieuwe minister van Wonen aangeboden.

Voor het stationsgebied van Hoofddorp trekken de gemeente Haarlemmermeer, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen op. Ook zijn partners als de NS en ProRail nauw bij de planontwikkeling betrokken.

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Haarlemmermeer speelt daarin een belangrijke rol en het stationsgebied is hier een goed voorbeeld van. De bereikbaarheid van dit nieuwe woningbouwgebied is hierbij de belangrijkste uitdaging.

Het stationsgebied in Hoofddorp vanuit de lucht gezien. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

In september 2021 stelde de raad het Verdichtingsplan voor het stationsgebied van Hoofddorp vast. Hiermee kiest Haarlemmermeer voor een stationsgebied met een stedelijk karakter, dat bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Er komt dus meer en hogere bebouwing rond het station dan in andere delen van Hoofddorp, maar ook weer niet zo hoog als in Hyde Park. Het Gebiedsplan is een vervolg op het Verdichtingsplan. Op 7 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het Gebiedsplan Hoofddorp en de aanvraag bij de minister.

Het gaat om ongeveer 383 miljoen euro, die de gemeente Haarlemmermeer van het Rijk nodig heeft. Dit is nodig voor investeringen in het openbaar vervoer knooppunt, de weginfrastructuur en om de kosten te kunnen dekken voor de bouw van betaalbare huizen in dat gebied.

Kaartje met daarop: 1. Stationskwartier 2. Centrum en Stadspark 3. Graan voor Visch Zuid en Roosevelt Park 4. Schiphol Trade Park 5. Beukenhorst Oost en Beukenhorst Oost-Oost.

Het Gebiedsplan is geen stedenbouwkundig plan. “Het is dus nog niet duidelijk waar de gebouwen komen en hoe hoog ze precies worden”, zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel in een reactie. "De woningnood is hoog. Dus dit is een kans om extra woningen bij te bouwen. Het nieuwe stationsgebied wordt echt een visitekaartje voor Haarlemmermeer. Het Stationsgebied rond Hoofddorp is een uitgelezen gebied voor woningbouw met al haar OV-verbindingen. Met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt dit gebied alleen nog maar aantrekkelijker", zegt wethouder verkeer en vervoer Marja Ruigrok.

Mariëtte Sedee, wethouder ruimtelijke ordening, sluit zich daarbij aan. "Hoofddorp kan toegroeien naar een levendige, (sociaal) duurzame en goed bereikbare stad. Daarvoor gaan we de hoogte in zodat we polderlandschap kunnen behouden. Het gebiedsplan is een flinke stap vooruit in dit proces."  

Wanneer het niet lukt extra geld uit Den Haag te krijgen, heeft dit gevolgen voor het aantal te bouwen woningen en het Gebiedsplan. Zodra duidelijk is wat het Rijk wil meebetalen aan het stationsgebied van Hoofddorp kan de gemeente het Gebiedsplan verder uitwerken.

Verdichten gebeurt in meer stationsgebieden

De plannen voor het stationsgebied van Hoofddorp staan niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’externe-link-icoon. Samen willen ze laten zien dat verdichting rond de stations veel op kan leveren. Het doel is om de woningbouw te versnellen, maar ook om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Elke gemeente maakt een eigen gebiedsplan.