Woningsplitsing

College wil splitsen woningen inzichtelijker maken

03 november 2022
Wonen

Door woningnood is er een grotere behoefte aan meer woningen. Daarom wil het college van Burgemeester en Wethouders het splitsen van woningen mogelijk maken. Hierdoor ontstaan meer woningen.

Het college van B&W wil splitsen van woningen inzichtelijker maken. Foto: Shutterstock

Het splitsen van woningen was niet toegestaan in Haarlemmermeer, maar met een vergunning kon hiervan soms worden afgeweken. De aanvraag om zo'n vergunning te verkrijgen, werd dan getoetst aan criteria die de gemeente nu –met nieuw beleid- formeel vastlegt. Het nieuwe beleid geeft degenen die een woning willen splitsen inzicht en duidelijkheid aan welke eisen moet worden voldaan. Hiermee wordt ook bereikt dat gesplitste woningen aan minimumeisen voldoen. 

Bij aanvragen om woningsplitsing gaat het om het creëren van volledig zelfstandige woningen binnen een bestaande woning. Dus met keuken en badkamer en dergelijke. Als het niet gaat om zelfstandige woningen, maar om één of meerdere onzelfstandige woningen met gedeelde voorzieningen zoals een douche, keuken en toilet, dan is er sprake van kamerverhuur. Als vorm van kamerverhuur heeft de gemeenteraad hospitaverhuur, onder voorwaarden, al mogelijk gemaakt. 

Meer informatie over bouwen, wonen en vergunningen: https://haarlemmermeergemeente.nl/bouwen