Transformatorstation

Bestemmingsplan Transformatorstation Incheonweg naar gemeenteraad

21 januari 2022
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg mogelijk.

Transformatorstation nodig

Het nieuw te bouwen transformatorstation in Rozenburg moet voor extra stroomlevering zorgen. Die stroom is nodig voor woningbouw, nieuwe bedrijven, bedrijfsuitbreiding en omdat er meer elektriciteit gebruikt gaat worden door de energietransitie.

Het beoogde transformatorstation gezien vanaf de Incheonweg. Afbeelding: TenneT en Liander.

Wethouder Mariëtte Sedee: “De vraag naar stroom wordt steeds groter. Voor de bouw van nieuwe woningen en voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden is dit transformatorstation meer dan noodzakelijk. Maar geschikte locaties zijn schaars. Daarom is het goed dat we nu dit bestemmingsplan aan de raad kunnen voorleggen nadat we een uitgebreid en zorgvuldig proces hebben doorlopen met de omgeving."  

Informatiebijeenkomst

Op 29 september 2021 was er een informatiebijeenkomst in de Arendshoeve over het ontwerpbestemmingsplan. Buurtbewoners hebben toen ook het schetsontwerp van het bouwplan en de landschappelijke inpassing kunnen bekijken. 

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijzen over het transformatorstation gaan vooral over het geluid, de locatie, de landschappelijke inpassing en de vraag hoe de regels worden nageleefd om hinder in de toekomst te voorkomen.

Reactie gemeente

Het college van B en W reageert met erop te wijzen dat het geluid ruim binnen de norm blijft. TenneT en Liander hebben bovendien nog extra maatregelen genomen om het geluid te beperken door verdere afscherming van de transformatoren en door stillere spoelen te gebruiken. Het hoogspanningsdeel van het beoogde station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Het gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP). De inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het transformatorterrein zelf wordt een bloemenweide. Als het transformatorstation niet voldoet aan de eisen van de vergunning, dan kunnen TenneT en Liander daar op aangesproken worden. De Omgevingsdienst zal hierop in opdracht van de gemeente, toezien en handhaven.

Overleg en beroep

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State. Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost. 

Kabelverbinding

De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/roexterne-link-icoonwww.haarlemmermeer.nl/transformatorstationexterne-link-icoon, of op de websites van TenneT (www.tennet.eu/a4zoneexterne-link-icoon) en Liander (www.liander.nl/haarlemmermeerexterne-link-icoon).