Aanvragen erfgoedsubsidie Haarlemmermeer wordt sneller en eenvoudiger

Aanvragen erfgoedsubsidie Haarlemmermeer wordt sneller en eenvoudiger

06 december 2023
Nieuws

De gemeente is trots op haar gemeentelijk erfgoed en wil graag dat het in goede staat blijft zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Daarom kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een subsidie bij de gemeente aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand. Om te zorgen dat meer eigenaren gebruik maken van deze subsidieregeling stelt het college van B&W voor om de regeling makkelijker toegankelijk te maken.

Monumenten in Haarlemmermeer  

Ondanks dat Haarlemmermeer een relatief jonge gemeente is, zijn hier toch 89 gemeentelijke monumenten, 33 provinciale monumenten en 36 rijksmonumenten te vinden. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor het onderhoud en de renovatie gebruik maken van de ‘Subsidieverordening Restauratie gemeentelijk erfgoed 2020’. Helaas wordt van die regeling niet zoveel gebruik gemaakt als de gemeente zou willen. Om de subsidie voor eigenaren van monumenten toegankelijker te maken stelt het college van B&W in een voorstel aan de raad een aantal aanpassingen voor. 

Wethouder Marja Ruigrok (Cultuur): “Ik ben enorm trots op het mooie erfgoed in onze gemeente. Het is belangrijk dat we dat omarmen zodat iedereen het kan beleven. We moeten er dus voor zorgen dat deze monumenten zo goed mogelijk bewaard blijven. Daarom voeren we drie grote aanpassingen door waarmee we het makkelijker en sneller voor eigenaren maken om een subsidieaanvraag te doen om hun monumentale pand te onderhouden.” 

Simpeler en sneller 

Sommigen inwoners zullen het lastig en tijdrovend vinden om een aanvraag voor een subsidie te doen voor het onderhoud van hun monumentale pand. Het duurt nu namelijk maximaal 16 weken om een aanvraag voor deze subsidie te boordelen. Hierdoor moet een eigenaar die een subsidie aanvraagt een flinke tijd moet wachten tot met de werkzaamheden kan worden begonnen. Door het proces voor de aanvraag eenvoudiger te maken wordt het meteen ook in tijd gehalveerd. Dat kan door de eisen voor het indienen van een aanvraag aan te passen en de aanvrager te vragen om meer documenten vooraf aan te leveren, zoals bijvoorbeeld foto's en een ingevuld begrotingsformat. Hierdoor kunnen aanvragen sneller beoordeeld worden en weet de aanvrager binnen acht weken of de subsidie wordt toegekend. 

Aanvragen erfgoedsubsidie Haarlemmermeer wordt sneller en eenvoudiger

Het aanvragen van erfgoedsubsidie in Haarlemmermeer wordt sneller en eenvoudiger. Foto: Lumen Photo

Monumentencomplexen 

Een tweede belangrijke aanpassing is de toevoeging van het begrip monumentencomplexen in de verordening. In Haarlemmermeer zijn een aantal monumenten die nu als één monument zijn aangewezen, maar eigenlijk bestaan uit meerdere monumenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kerk en pastorie, een boerderijencomplex of een dorpsgezicht. Nu kunnen de verschillende eigenaren van deze complexen slechts voor één onderdeel van het monument subsidie aanvragen. Om ervoor te zorgen dat alle elementen in een complex in goede staat kunnen blijven, voegen we het begrip ‘monumentencomplex’ toe aan de subsidieverordening. Hierdoor kan er jaarlijks voor de verschillende elementen van een complex subsidie worden aangevraagd. Er zijn in totaal 89 gemeentelijke monumenten. Op twaalf daarvan zal de definitie ‘monumentencomplex’ van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld bij De Olmenhorst of het Dorp Spaarnwoude.  

Jaarlijks aanvragen

Een monumenteneigenaar kan nu maar eens in de drie jaar in totaal maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen voor onderhoud, restauratie of voorbereidende werkzaamheden. Dit wordt aangepast zodat ieder jaar een aanvraag kan worden gedaan. De gemeente hoopt het proces zo laagdrempeliger te maken en hoopt hiermee eigenaren te stimuleren om voor simpel onderhoud als schilderwerk of het vervangen van dakpannen gebruik gaan maken van deze subsidieregeling. Ook de minimum- en maximumbedragen van de subsidieverordening zullen aangepast worden. Daarmee sluit Haarlemmermeer aan op de subsidiebudgetten voor gemeentelijke monumenten in gemeentes met een gelijk aantal inwoners en monumenten. Wanneer het raadsvoorstel is goedgekeurd krijgen alle eigenaren van gemeentelijke monumenten een brief waarin wordt uitgelegd dat de subsidie beschikbaar is en hoe zij de subsidie kunnen aanvragen.