Fietsers op de Geniedijk

Aanpak verkeer en vervoer Haarlemmermeer in 2025

12 juni 2024
Nieuws

Haarlemmermeer staat voor grote uitdagingen op het gebied van verkeer en vervoer. Het aantal woningen groeit en dus ook het aantal inwoners. Dat legt meer druk op het bestaande verkeers- en vervoersnetwerk. De gemeente wil dat inwoners veilig en comfortabel kunnen blijven bewegen.

Maar omdat de gemeente te maken heeft met stijgende kosten van grondstoffen, energie en personeel moeten keuzes gemaakt worden aan welke verkeers- en vervoerprojecten prioriteit wordt gegeven. Die keuzes worden ieder jaar beschreven in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). Het UPM 2025 geeft richting aan de investeringen die het college van B&W in 2025 wil doen.

Wat wordt aangepakt?  

Met het UPM vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om te investeren in projecten die nodig zijn voor een goede doorstroom, veiligheid en bereikbaarheid in Haarlemmermeer. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad wordt extra ingezet op verkeersveiligheid. Het bedrag voor de aanpak van verkeersknelpunten wordt verdubbeld. Ook komen er nog extra voorstellen zoals een aantal maatregelen in kleine kernen waaronder de aanpak van de Lageweg in Spaarndam. Ook wil het college, in lijn met het recent gepresenteerde fietsplan, veel extra investeringen doen voor de fiets. Zo wordt het fietspad op de Venneperweg tussen Beinsdorp en Nieuw-Vennep verbreed en komt er een fietsbrug over de Hoofdvaart bij Abbenes om een veilige fietsroute te bieden tijdens de werkzaamheden op de A44. De doorfietsroute Hoofddorp – Schiphol – Aalsmeer bij de Hoek zal worden afgerond en het vervolg is in voorbereiding. 

Volgens wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) is het belangrijk om te blijven investeren in mobiliteit zodat iedereen zich in Haarlemmermeer veilig, snel en comfortabel kan blijven verplaatsen: “Wat we zien is dat het verkeer in razend tempo verandert en daar moeten we op inspelen. Er zijn bijvoorbeeld veel meer elektrische fietsen dan vijf jaar geleden. Dat betekent meer verschillende snelheden in het verkeer en met name op fietspaden. Daar moeten we rekening mee houden in de keuzes die we maken.”

Mobiliteitsmonitor 

Tegelijk met het UPM kwam ook de Mobiliteitsmonitor 2022 - 2023 uit. Deze monitor laat de actuele stand van zaken zien op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit in Haarlemmermeer. De monitor toont onder meer dat de effecten van corona op verkeer en vervoer nog steeds zichtbaar zijn. In vergelijking met de periode voor corona werken inwoners nu vaker thuis. Dat is terug te zien in alle vijf thema’s waar in de monitor naar gekeken wordt: wonen, leefbaarheid, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en fietsnetwerken. 

Veilig fietsen is een belangrijk onderwerp in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Foto: Stefan Moonen.

Opvallende conclusies 

Opvallende bevindingen uit de monitor zijn dat er relatief meer ongelukken op gemeentelijke wegen gebeuren dan op niet-gemeentelijke wegen. Reden daarvoor is dat mensen sinds corona meer thuiswerken en dus dichter bij huis blijven. Ook is er in Haarlemmermeer een daling van het aantal ernstig gewonde mensen in het verkeer. De gemeente doet het hierin beter dan de rest van het land waar het aantal ernstig gewonden in het verkeer met een kwart steeg. Een andere opvallende trend is dat er in 2022 en 2023 meer gelopen en gefietst werd en dat het openbaar vervoer en de auto duidelijk minder gebruikt werden. 

Het college van B&W heeft het UPM 2025 als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is aan de leden van de raad om te beslissen of de gevraagde 5.2 miljoen euro voor het uitvoeren van de plannen wordt toegekend.