De logo's van de partners die deelnemen aan de prestatieafspraken

1177 nieuwe sociale huurwoningen erbij tot en met 2027

06 december 2023
Nieuws, Wonen

Voor de periode 2024 tot en met 2027 heeft de gemeente Haarlemmermeer met vijf woningcorporaties en twee huurdersorganisaties zogenoemde prestatieafspraken gemaakt over de bouw van 1177 nieuwe sociale huurwoningen. Dat is inclusief flexwoningen (tijdelijke woningen).

Het college van burgemeester en wethouders hebben hiermee gisteren ingestemd. De corporaties en huurdersorganisaties zijn ook akkoord. Het gaat om de corporaties Ymere, Eigen Haard, DUWO, Woonzorg Nederland en Rochdale. De betrokken huurdersorganisaties zijn Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH) en Alert. 

Pijlen

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Woonbeleid) merkt op dat de verschillen tussen de corporaties groot zijn. Onder meer qua bezit, doelgroep, en grootte. “En toch denken we dat door de pijlen op dezelfde doelen te richten, we gezamenlijk tot meer in staat zijn. Dat is hard nodig want de opgave waarvoor we staan, is groot.” 

Rochdale heeft in het gezelschap een bijzondere positie. Op dit moment heeft deze corporatie geen bezit in Haarlemmermeer. Wél heeft ze plannen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in 2027.    

Eén set afspraken 

Het is voor het eerst dat de gemeente één set afspraken maakt met alle in Haarlemmermeer actieve corporaties en huurderorganisaties. De prestatieafspraken zijn op basis van vrijwilligheid gemaakt maar ze zijn niet vrijblijvend. Ze gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, woningkwaliteit, samenleving en samenwerking. 

Onzekere plannen 

Haarlemmermeer heeft al eerder in regionaal verband (Metropoolregio Amsterdam) afgesproken zijn uiterste best te doen om tot en met 2030 4020 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. Tot en met 2027 zijn er nu dus prestatieafspraken gemaakt voor 1177 nieuwe sociale huurwoningen en tegelijkertijd spannen de gemeente en corporaties zich gedurende deze periode in om onzekere plannen uit te werken zodat in de periode 2027-2030 de overige 2843 nieuwe sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Met onzekere plannen wordt bedoeld dat nog niet alle onderzoeken bijvoorbeeld op het gebied van geluid zijn afgerond of dat de vergunningen nog geen gelopen race zijn.

De logo's van de partners die deelnemen aan de prestatieafspraken

De gemeente Haarlemmermeer heeft met vijf woningcorporaties en twee huurdersorganisaties zogenoemde prestatieafspraken gemaakt over de bouw van 1188 nieuwe sociale huurwoningen.

Niet alleen bouwen 

Hoewel bouwen de meeste prioriteit krijgt in de prestatieafspraken zijn er nog meer manieren om de wachttijd voor woningzoekenden in Haarlemmermeer te verkorten, zoals doorstroming en transformatie van de bestaande voorraad. Het is aan de gemeente om van ontwikkelaars te eisen dat van de totale nieuwbouwopgave minstens 30 procent uit sociale huurwoningen bestaat. 

Woonwagenstandplaatsen 

In de prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties is ook aandacht geschonken aan woonwagenstandplaatsen. Ymere heeft de 56 over verschillende kampjes verspreide standplaatsen in beheer en sinds 1986 is er niet één plaats bij gekomen. Een situatie waar niemand gelukkig mee is, zeker de woonwagenbewoners zelf niet. Nagestreefd wordt een uitbreiding met 21 standplaatsen. Dat komt neer op 36 procent. Ymere is bereid om de komende vier jaar op bestaande kampjes of in de buurt daarvan tien standplaatsen te realiseren. Aanvullend daarop spannen Ymere, Eigen Haard, Rochdale en de gemeente zich in om de overige elf tot stand te brengen. 

Energielabel 

Ymere, de grootste corporatie van de vijf, heeft als enige woningen met een energielabel E, F of G. Het streven is om eind 2027 al deze woningen te verbeteren naar minimaal label D. Voorwaarde is wel dat minstens 70 procent van de bewoners hiermee instemt.