.

Lincolnpark

De gemeente werkt aan een nieuwe wijk in Hoofddorp-Zuid: Lincolnpark. Het gaat om een “gemengde” wijk waar zowel wordt gewoond als gewerkt. Met een mix van wonen, winkels, sport, onderwijs en werken.

Dit jaar wordt het Stedenbouwkundig Plan gepresenteerd en start de bestemmingsplanprocedure. De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp. Omdat er veel vraag is naar woningen, gaat de gemeente na of in een deel van het gebied (Middengebied) meer woningen kunnen komen.    

Wat heeft de gemeenteraad besloten?

Op donderdag 3 september 2020 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase”. Er kwam groen licht voor het plan voor ten minste 625 en maximaal 825 woningen, twee supermarkten en winkels (voor de dagelijkse boodschappen), twee scholen voor het voortgezet onderwijs en een sporthal. De wijk is onderdeel van De Parken in Hoofddorp. Ongeveer de helft van de woningen in Lincolnpark (Eerste en Tweede Fase samen) worden in het betaalbare segment gebouwd. 

In 2020 zijn 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd in Lincolnpark Eerste Fase. Nu volgt de Tweede Fase van Lincolnpark. 

Lincolnpark eerste en tweede fase
   Kaart van Lincolnpark met de Eerste en Tweede Fase en omliggende wijken in Hoofddorp-Zuid.  

 

Verschillende typen woningen

In Lincolnpark komen woningen voor verschillende doelgroepen. Het wordt een wijk waar verschillende typen woningen worden gebouwd, voor jong en oud, alleenstaand en gezin. Enkele projecten worden als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) uitgevoerd, waarbij bewoners gezamenlijk woningbouwprojecten kunnen starten. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid. Ook komen er senioren- of zorgwoningen in Lincolnpark.

Innovatief

Lincolnpark is een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden. De gemeente ontwikkelt Lincolnpark samen met marktpartijen en bewoners. Het is de opzet dat bewoners meerdere voorzieningen samen delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s. In Hoofddorp wordt uitgegaan van een lage parkeernorm en daarmee een kleiner privé autobezit.

Vernieuwingen

Het is de bedoeling dat de wijk straks bol staat van de vernieuwingen die in het teken staan van duurzaamheid. Zo wordt de nieuwe wijk geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen. Ook is het de bedoeling dat er evenveel energie wordt verbruikt als opgewekt. De energie die nodig is, kan in belangrijke mate voortkomen uit bijvoorbeeld zonne-energie. Marktpartijen worden uitgenodigd met voorstellen te komen die hierop inspelen. Ook is er ruimte voor gebouwen die geschikt zijn voor meerdere doeleinden. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt.

Start met Hoofdvaartzone

De gemeente start als eerste met de ontwikkeling van de bebouwing in de zogeheten Hoofdvaartzone. Naast woningen komen in dit gebied ook de winkels, de twee voortgezet onderwijsscholen en de sporthal. Hiervoor worden een Stedenbouwkundig Plan en een Beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. In het Stedenbouwkundig Plan wordt in grote lijnen omschreven hoe de wijk eruit komt te zien en welke uitstraling deze moet krijgen. In een Beeldkwaliteitsplan staat hoe het uiterlijk van gebouwen en de omgeving eruit komen te zien, zoals welke materialen en kleuren er gebruikt gaan worden. Ook worden bijvoorbeeld de ligging en de bouwhoogte vastgelegd.

De concept-plannen zijn naar verwachting najaar 2021 bekend. Daarna volgen de aanbestedingen, naar verwachting eind 2021 of 2022.

Verdichting in Middengebied

Het Middengebied van Lincolnpark wordt later ontwikkeld. Omdat er veel vraag is naar woningen, gaat de gemeente na of er meer woningen in het gebied kunnen komen. We zorgen voor een goede aansluiting op bedrijvenpark De President. Hier zijn kansen om ondernemerschap en wijkontwikkeling meer in samenhang met elkaar te ontwerpen. Het resultaat vertalen we vervolgens in een Stedenbouwkundig Plan. Dit plan wordt samen met het Beeldkwaliteitsplan naar verwachting in het najaar van 2021 aangeboden aan de raad.

Beknopt overzicht stappen

Voordat de eerste schop de grond in kan, wordt een flink aantal stappen gezet. Een beknopt overzicht:

Uit te werken plannen in 2021: 

  • besluitvorming Stedenbouwkundig Plan (inclusief verkenning Middengebied), Beeldkwaliteitsplan en herziene grondexploitatie plusscenario;
  • publicatie ontwerp-bestemmingsplan in tweede helft 
  • uitwerking deelplannen en mogelijk al eerste aanbestedingen Hoofdvaartzone

Werkzaamheden 2022 tot en met 2027:

  • start realisatie eerste deelplan Hoofdvaartzone;
  • vanaf 2023 uitwerking deelplannen en aanbestedingen Middengebied;
  • 2023 - 2027 gefaseerd opleveren van Lincolnpark.

Opzet Lincolnpark

In de Essentiekaart De Parken staat een korte omschrijving van de opzet van de wijk die is verwerkt in de verdere plannen.  

Meer informatie?

Wilt u het voorstel lezen waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan of bent u op zoek naar andere informatie? Stuur een e-mail naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Lincolnpark? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Lincolnpark