Uitgangspunten inschrijving pachtseizoen 2023

De gemeente Haarlemmermeer geeft gemeentelijke agrarische gronden in pacht uit. Is uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als landbouwbedrijf, dan kunt u zich inschrijven voor een kortlopende pacht.

Maximale pachtduur

De gemeente geeft de voorkeur aan meerjarige geliberaliseerde pachtcontracten, in plaats van een aantal opeenvolgende eenjarige pachtcontracten. Met een maximale pachtduur van 4 jaar voorkomen we dat het voortbestaan van uw bedrijf afhankelijk wordt van de gepachte grond. Daarom mag ook niet meer dan de helft van de vaste bedrijfsoppervlakte (eigendom, erfpacht, reguliere en geliberaliseerde pacht) bestaan uit geliberaliseerde pacht van de gemeente. Uw gecombineerde opgave die u heeft gedaan bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken wordt gebruikt en is beslissend voor het bepalen van uw bedrijfsomvang. Bij uw inschrijving stuurt u daarom ook een kopie van de gecombineerde opgave (de vroegere 'mei-telling') mee.

Gebruiksvoorwaarden

Als u meedoet aan de inschrijving, accepteert u de voorwaarden die staan in de modelovereenkomst en de bijbehorende Algemene Pachtvoorwaarden

Voor percelen bouwland geldt het volgende:

 • Als pachter van agrarische grond moet u ieder jaar een bouwplan (te zaaien en te oogsten gewassen) inleveren. De gemeente kan dit plan goedkeuren of afkeuren. Wordt uw bouwplan afgekeurd, dan moet u een nieuw bouwplan inleveren. Door mee te doen aan de inschrijving accepteert u dat u wisselteelt (volgens de methode 1 op 4) moet toepassen op de door u gepachte percelen. Op de website van Boer en Bunder kunt u zien welke gewassen de afgelopen jaren (2020-2022) op de percelen zijn geteeld.
 • U mag in de EU toegestande bestrijdingsmiddelen en bemesting gebruiken. Wel moet u langs de slootkant een strook inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel. Daarbij geldt:
 1. Bij kavels vanaf 100 meter breed is deze strook 3 meter breed. Dit is inclusief een mest- en spuitvrije strook die 50 cm uit de insteek van de sloot begint. 
 2. Bij kavels tot 100 meter breed is deze strook 2 meter breed. Dit is inclusief een mest- en spuitvrije strook die 50 cm uit de insteek van de sloot begint.

Voor overige percelen grasland geldt het volgende:

 • U mag in de EU toegestane bestrijdingsmiddelen en bemesting gebruiken. Wel moet u een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten aanhouden. Deze strook begint 50 centimeter uit de insteek van de sloot.
 • U mag bestaand grasland alleen scheuren na toestemming van de gemeente.

Als u zich in het verleden niet heeft gehouden aan de pachtvoorwaarden en/of de gebruiksvoorwaarden, dan wordt u bij inschrijving uitgesloten van deelname. 

Voorwaarden betaling 

U moet de pachtsom in 2 termijnen betalen. U betaalt de eerste termijn op 1 maart en de tweede termijn op 1 september. Ook moet u de gehele pachtersomslag (waterschapsbelasting) betalen. 

Selectiecriteria

Voor de verpachtingen van 2023 e.v. gebruikt de gemeente selectiecriteria. U moet aan deze selectiecriteria voldoen. Ook gebruiken we criteria waarmee we de voorkeur voor de deelnemers bepalen. Als u niet voldoet aan de selectiecriteria, dan wordt u uitgesloten van inschrijving. 

Eisen waaraan u moet voldoen:

 • U  heeft zich voor 9 november 2022 ingeschreven en u heeft alle gevraagde gegevens (prijs, KvK uittreksel en opgave RVO) compleet aangeleverd.
 • Uw ingediende pachtprijs is minimaal € 900 per hectare (prijspeil 2023). Voor de pachtpercelen van Blok 7 geldt een minimum pachtprijs van € 300 per hectare. 
 • Uw bedrijf staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als landbouwbedrijf. Bij uw inschrijving levert u een uittreksel van de Kamer van Koophandel in. Uit dit uittreksel volgt ook wat het vestigingsadres is van uw landbouwbedrijf. 
 • Het voortbestaan van uw bedrijf is niet afhankelijk van de te pachten percelen. U pacht niet meer gemeentelijke grond dan de helft van uw totale bedrijfsoppervlakte. Uw gecombineerde opgave die u heeft gedaan bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken is beslissend voor het bepalen van uw bedrijfsomvang. Deze opgave RVO levert u in bij uw inschrijving.
 • Bij een eerdere pachtovereenkomst heeft u zich gehouden aan de pachtvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden. Hierbij hoort ook dat u de pachtvergoeding heeft betaald, zonder dat u daarvoor aanmaningen of deurwaardersexploten heeft ontvangen.

Uitzonderingen op de pachtduur of openbare inschrijving

Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente afwijken van de criteria. Dit is in de volgende gevallen:

 • De gemeente heeft de grond nodig voor een ander gemeentelijk project. In dat geval gaat het project van de gemeente voor. Dat kan ervoor zorgen dat de grond voor een kortere periode dan 4 jaar wordt verpacht. Ook is het mogelijk dat u zich helemaal niet kunt inschrijven voor deze grond.
 • Er zijn in het verleden afspraken gemaakt. In dat geval gaan deze afspraken voor en is er geen openbare inschrijving.

Bepaling volgorde van toekenning

De gemeente gunt een perceel door te kijken naar de ingediende prijs en de hemelsbrede afstand tussen de toegang van het te verpachten perceel en het vestigingsadres. De wegingsfactoren hierbij zijn:

 • Prijs – Bij elke € 1 boven de minimale inschrijfprijs krijgt de inschrijver 1 punt.
 • Afstand – Bij elke kilometer tussen de toegang van het perceel en het vestigingsadres (zoals geregistreerd bij de KvK) wordt binnen 30 km 5 punten per kilometer afgetrokken. Boven de 30 km worden er 10 punten per kilometer afgetrokken. Om de afstand te bepalen, gebruiken we de kaart Hoofdroutes agrarisch verkeer van de gemeente Haarlemmermeer en Google Maps.

Het perceel wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste score van prijs minus afstand. Bij een gelijke score geven we de voorkeur aan de inschrijver met de kortste afstand via lokale wegen. Is ook dit gelijk? Dan wordt tussen de inschrijvers geloot.

Bekendmaking en vervaltermijn

Alle inschrijvers ontvangen bericht hoe de inschrijvingen zijn beoordeeld. Wij publiceren de voorgenomen uitgiften in pacht op onze website. Na verloop van 20 dagen gaat de gemeente over tot ondertekening van de pachtovereenkomsten, tenzij voordien een kort geding procedure tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt. Door mee te doen aan de inschrijving stemt iedere inschrijver ermee in dat bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding procedure binnen de genoemde 20 dagen termijn, het recht vervalt om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte, alsmede het recht vervalt op enige vordering tot schadevergoeding.  

Wetgeving pachten 

Voor de definitie van landbouw wordt aangesloten bij gegevens die de Europese Unie gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over de landbouw (Farm Structure Survey 1066/2008).  

De gronden worden voor korte tijd verpacht. Hiervoor wordt een ‘geliberaliseerd’ pachtcontract gebruikt (ex. art 397 lid 1 of 395 van het BW Boek 7, titel 5). Dit is een contractvorm waarbij de looptijd kan worden beperkt, er geen maximum pachtprijs geldt en waarin extra voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een pachtcontract is een privaatrechtelijke overeenkomst. Daarom kunt u in een verpachtingsprocedure geen bezwaar maken of beroep aantekenen. 

Voorbehoud gunning

De gunning vindt plaats onder het voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente is niet verplicht om tot selectie en gunning over te gaan. Als er, om welke reden dan ook, geen selectie of gunning plaatsvindt, zal hierdoor geen recht op enige schadevergoeding ontstaan voor inschrijvers.