Toelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2022/2023

Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer naar school. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting over het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022/2023. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Doelgroep

Soort school

Leerlingenvervoer voor leerlingen die naar een basisschool of middelbare school toe gaan. Dit kan zijn:

 • Een reguliere basisschool. Onderwijs voor hoogbegaafden of Montessorionderwijs valt hier ook onder.
 • Een bijzondere basisschool met een specifieke geloofs- of levensovertuiging.
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 • Speciaal onderwijs (SO).
 • Voorgezet speciaal onderwijs (VSO).

Regulier voortgezet onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap. Praktijkonderwijs valt hier ook onder.

Gaat uw kind naar een jeugdwetvoorziening en is er vervoer nodig? Neem contact op met uw contactpersoon van de Jeugdwet voor het vervoer. Zij regelen dit.

Heeft uw kind vervoer nodig naar beroepsonderwijs of de universiteit? U kunt een vergoeding aanvragen bij het UWV.

Bewijsstukken

Voor de beoordeling van uw aanvraag is een bewijsstuk van school nodig. Een bewijsstuk is een document waaruit blijkt dat uw kind is toegelaten tot de school. Dit kan een bewijs van inschrijving zijn, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een vervoersverklaring van school.

Afstandscriterium

De afstand tussen huis en de toegankelijke school die het dichtstbij is, is meer dan 6 kilometer. Dan komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. Een toegankelijke school is een school waar uw kind wordt toegelaten. Voor het berekenen van de afstand geldt de kortste route met de fiets volgens de ANWB routeplanner. Dat geldt ook als uw kind niet met de fiets naar school gaat. 

Is de afstand tussen huis en school minder dan 6 kilometer? Of gaat uw kind niet naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school? Dan moet u als ouder of verzorger het vervoer naar school zelf regelen. Hier wordt alleen in zeer bijzondere situaties van afgeweken. Een goed gevoel hebben bij een verder weg gelegen school is geen bijzondere situatie. Ook geen bijzondere situaties zijn ouders die werken en het naar school brengen van andere kinderen.

Soorten vervoersvoorzieningen

De gemeente kijkt naar de meest passende wijze van vervoer (vervoersvoorziening) voor uw kind. Er wordt bij de beoordeling gekeken naar wat uw kind zelf kan. Er zijn 4 soorten vervoersvoorzieningen binnen het leerlingenvervoer:

 • Openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).
 • Fiets (eventueel met begeleiding).
 • Eigen vervoer.
 • Aangepast vervoer (taxi of RegioRijder).

Voor eventuele begeleiding moet u als ouder of verzorger zelf zorgen. Dit is geen taak van de gemeente. Dit geldt ook als u als ouders werkt of andere kinderen naar school brengt. 

Vervoer naar de basisschool

Kan een leerling met het openbaar vervoer of de fiets naar school? Of kan dat eventueel onder begeleiding? Dan zal er een bekostiging voor afgegeven worden. Voor leerlingen van het basisonderwijs geldt het volgende. Vanaf 9 jaar reizen zij in principe zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer. 

Kan uw kind vanwege een handicap niet met het openbaar vervoer of de fiets naar school? En kan dat ook niet onder begeleiding? Dan heeft uw kind mogelijk recht op aangepast vervoer. Dit zal worden besproken tijdens het intakegesprek. Heeft u een onderbouwende brief van een behandelend arts? Neem deze mee naar het gesprek.

Vervoer naar het voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor een bekostiging als zij vanwege hun structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Er is geen tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer (zonder begeleiding) mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen van Praktijkonderwijs.

Kan een leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer of de fiets naar school? Dan zal hier een bekostiging voor afgegeven worden. 

Kan uw kind vanwege een handicap niet onder begeleiding met het openbaar vervoer of de fiets naar school? Dan heeft uw kind mogelijk recht op aangepast vervoer. Dit zal worden besproken tijdens het intakegesprek. Heeft u een onderbouwende brief van een behandelend arts? Neem deze mee naar het gesprek.

Er is een speciale regeling voor leerlingen die voor het eerst zelfstandig met het openbaar vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) buiten de gemeente Haarlemmermeer gaan. Zij krijgen het eerste schooljaar 100% vergoeding voor een maandabonnement en het tweede schooljaar nog 50%.

Kosten vervoer

Drempelbedrag (eigen bijdrage)

Voor leerlingenvervoer kan een drempelbedrag gelden. 
Het drempelbedrag geldt als uw kind naar een volgend soort school gaat:

 • Een reguliere basisschool. 
 • Een bijzondere basisschool.
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

De eigen bijdrage geldt niet als uw kind naar een volgend type school gaat:

 • Speciaal onderwijs (SO).
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
 • Voor leerlingen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

De eigen bijdrage voor schooljaar 2022/2023 is vastgesteld op € 359,00. Dit eigen bedrage is eenmalig. De eigen bijdrage wordt jaarlijks rond mei geïnd.
De eigen bijdrage kan kwijtgescholden worden als het verzamelinkomen van beide ouders of verzorgers over 2020 minder was dan € 27.900. Is dat het geval? Dan dient u bij de Belastingdienst een Inkomensverklaring over 2020 van beide ouders op te vragen en mee te sturen. Is uw huidige inkomen veel lager dan in 2020? Geef dit dan aan bij de casemanager.

Financiële draagkracht afhankelijke bijdrage

Ook wordt aan u als ouders of verzorgers een bijdrage gevraagd als de afstand tussen huis en de school 20 kilometer of meer is. Deze bijdrage is afhankelijke van uw verzamelinkomen. De bijdrage wordt geheven bovenop het drempelbedrag. 

De bedragen voor de van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage zijn voor het schooljaar 2022/2023 als volgt vastgesteld: 

Verzamelinkomen Eigen bijdragen
€ 0 - € 36.900 € 0
€ 36.900 - € 43.650 € 145
€ 43.650 - € 50.400 € 630
€ 50.400 - € 56.700 € 1.170
€ 56.700 - € 64.800 € 1.775
€ 64.800 - € 71.100 € 2.300
€ 71.100 en verder Voor elke extra € 5.000 komt er een eigen bijdrage van € 550 bij.

Werkwijze

De casemanager neemt met u contact op als u de aanvraag heeft ingediend. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit intakegesprek kan bij u thuis, bij de gemeente of telefonisch plaatsvinden. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen naar dit gesprek. Dit is een bewijsstuk van school, een inkomensverklaring en een onderbouwing van de behandeld arts.

Als een aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni 2022 ingediend wordt en compleet is, zal het college van Burgemeester en Wethouders voor aanvang van het schooljaar 2022/2023 een beschikking afgeven. 

Stuurt u de aanvraag schriftelijk in? Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van bijlagen, moet worden gestuurd naar:

Gemeente Haarlemmermeer Sociale Dienstverlening
Team Leerlingenvervoer 
Antwoordnummer 57 
2130 VB Hoofddorp

Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900 1852 of een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl.