Toelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2021/2022

Als uw kind speciaal onderwijs volgt, kan het zijn dat hij of zij gebruik wilt maken van leerlingenvervoer. Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting over het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021/2022.

Doelgroep 

Schoolvervoer voor leerlingen die onderwijs volgen op: 

 • een basisschool (zie afstandscriterium).

 • een basisschool gebaseerd op een specifieke geloofs- of levensovertuiging.

 • een speciale school voor basisonderwijs. 

 • speciaal (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • regulier (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap. 

Afstandscriterium 

Voor alle doelgroepen geldt dat het schoolvervoer pas geregeld wordt als de dichtstbijzijnde toegankelijke school op meer dan 6 km afstand van huis ligt. Het afstandscriterium van 6 kilometer kan in uitzonderlijke gevallen niet van toepassing worden verklaard, bijvoorbeeld als de leerling een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft en eigen vervoer redelijkerwijs niet mogelijk is. Neemt u in die gevallen contact op met de gemeente (zie verklaring 2). 

Een onderwijskundige methode, zoals bijvoorbeeld onderwijs voor hoogbegaafden of Montessorionderwijs, is geen godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag en komt niet voor bekostiging in aanmerking. Als de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag gevoegd worden (zie verklaring 1). 

Welke vervoersvoorzieningen? 

De gemeente Haarlemmermeer kent vier soorten van tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer: 

 • aangepast vervoer.

 • openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).

 • eigen vervoer.

 • fietsvergoeding (eventueel met begeleiding).

Voor leerlingen van het basisonderwijs geldt dat zij vanaf 9 jaar in principe met de fiets of met het openbaar vervoer moeten (kunnen) reizen. Deze leerlingen komen voor een fietsvergoeding of een vergoeding op basis van het openbaar vervoer in aanmerking. Alleen als een leerling op medische gronden niet in staat is om met de fiets of het openbaar vervoer te reizen, ook niet met begeleiding, kan een beroep op het door de gemeente georganiseerd vervoer worden gedaan. Daarvoor dient dan wel een medische verklaring van een arts - niet zijnde uw huisarts - te worden overgelegd. 

Kosten vervoer

Bezoekt de leerling een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of gaat het om een leerling van regulier onderwijs die vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, dan hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Er hoeft dan geen inkomensverklaring bijgevoegd te worden. 

De aanvragers dienen de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer per te vervoeren kind per schooljaar als het gecorrigeerd verzamelinkomen van de beide ouders/verzorgers van het betreffende kind van het peiljaar 2019 meer bedraagt dan € 27.900,00. Het gecorrigeerd verzamelinkomen staat vermeld op de inkomensverklaring (voorheen het IB 60-formulier) dat door de aanvrager is op te vragen bij de Belastingdienst. 

Ook wordt aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken of aan ouders van leerlingen van het voortgezet onderwijs die aanspraak maken op leerlingenvervoer, een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage gevraagd als de afstand tussen de woning en de school twintig kilometer of meer is. 

De bedragen voor de van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage zijn voor het schooljaar 2021/2022 als volgt vastgesteld: 

financiële draagkracht afhankelijke bijdrage voor schooljaar 2021/2022
Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s 
€ 0 - € 36.000  Nihil
€ 36.000 - € 42.500 € 150
€ 42.500 - € 49.000 € 645
€ 49.000 - € 55.500 € 1.200
€ 55.500 - € 63.000 € 1.760
€ 63.000 - € 69.500 € 2.360
€ 69.500 - en verder                                     

Voor elke extra € 5.000, komt er een eigen bijdrage van € 565 bij 

Deze van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage wordt geheven boven op het drempelbedrag. 

Procedure 

Als een aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni 2021 ingediend wordt en compleet is, zal het college van Burgemeester en Wethouders voor aanvang van het schooljaar 2021/2022 een beschikking afgeven. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van bijlagen, moet worden gestuurd naar: 

Gemeente Haarlemmermeer Sociale Dienstverlening
Team Zorg en Ondersteuning 
Antwoordnummer 57 
2130 VB Hoofddorp 

Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-1852 of een email sturen naar: info@haarlemmermeer.nl

Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, of waarvan de gevraagde bewijsstukken ontbreken, worden niet in behandeling genomen en worden naar de aanvrager teruggestuurd. 

De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te passen of aan te vullen, of de ontbrekende bewijsstukken naar de gemeente te sturen. Wordt hiervan binnen de genoemde termijn geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvrager niet-ontvankelijk in zijn aanvraag verklaard en wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de bekostiging, moeten direct schriftelijk aan het college worden doorgegeven.  

Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de bekostiging zijn onder andere: 

 • wijzigingen in het woonadres van de leerling, door bijvoorbeeld een verhuizing.
 • wijzigingen in de schooltijden.
 • wijziging van school etc. 

Als een wijziging niet, of niet tijdig, wordt doorgegeven en het college een wijziging vaststelt waardoor blijkt dat ten gevolge hiervan ten onrechte bekostiging is verstrekt, kan de bekostiging van de ouders worden teruggevorderd.