Toegankelijkheidsverklaring

In deze verklaring staat in hoeverre de website van gemeente Haarlemmermeer al aan de eisen voldoet en welke maatregelen gemeente Haarlemmermeer neemt om te zorgen voor toegankelijkheid

(concept)

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Haarlemmermeer streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteGemeente Haarlemmermeer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Haarlemmermeer te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Haarlemmermeer is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Haarlemmermeer verklaart dat de website Gemeente Haarlemmermeer gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 11-04-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Haarlemmermeer, Nog onbekend (Volgt later).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://haarlemmermeergemeente.nl/klachten

 

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Gemeente Haarlemmermeer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Haarlemmermeer dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen Technische afwijkingen

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: De tekstalternatieven van een aantal componenten en afbeeldingen ontbreekt of is niet volledig juist.
  • Oorzaak: De componenten zijn niet op de juiste manier geïmplementeerd en maken geen gebruik van de ondersteunende technieken. En de redacties die niet altijd de juiste tekstalternatieven meegeven aan de afbeeldingen.
  • Gevolg: Een gebruiker die afhankelijk is van een voorleessoftware mist de informatie of krijgt niet de juiste informatie voorgelezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen. En redacties vragen en tijd inplannen om de juiste tekstalternatieven aan de afbeeldingen mee te geven.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Er zijn onderdelen die visuele informatie overbrengen over de structuur en relaties die niet door software bepaald kunnen worden. Denk aan kopteksten, citaten of formulier elementen die niet goed gekoppeld zijn.
  • Oorzaak: De componenten zijn niet op de juiste manier geïmplementeerd en maken geen gebruik van de ondersteunende technieken. En redacties vergeten soms om de content op de juiste manier op te maken.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een hulptechnologie zullen de informatie missen over de structuur van de pagina en de betekenis van een bepaald stukje tekst.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen. En de redacties vragen en tijd inplannen om op de juiste manier de content op te maken.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Een lokale link (ankerlink) is aanwezig, maar het doel bestaat niet.
  • Oorzaak: De pagina is gewijzigd maar de ankerlink is niet verwijderd.
  • Gevolg: Wanneer je klikt op de link kun je niet naar het doel springen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief.
  • Maatregel: Redacties is gevraagd de ankerlinks aan te passen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 11-04-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij aantal input-elementen ontbreekt het bijbehorende 'autocomplete' attribuut.
  • Oorzaak: Is niet meegenomen tijdens het ontwikkelproces.
  • Gevolg: Vooral gebruikers die cognitieve beperking hebben zullen het gemak om de formulieren eenvoudiger in te vullen missen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De ontwikkelaar(s) van de formulieren vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: Aantal visuele elementen brengen informatie over door alleen gebruik te maken van een kleur.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die kleurenblind of slechtziend zijn kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: De ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen. In sommige gevallen kunnen de redacties tekstueel alternatief aanbieden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 6. SC 1.4.10 - Opnieuw plaatsen [niveau AA]
  • Beschrijving: Sommige onderdelen van de website vallen buiten het beeld wanneer de gebruikers de website bij 320 CSS pixels bekijken. En hierdoor moet de bezoeker horizontaal scrollen.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers met een slecht gezichtsvermogen die tekst moeten vergroten en in een enkele kolom moeten lezen zullen problemen ondervinden met het lezen van de informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 7. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving: Aantal bedienings- en visuele-elementen heeft te laag contrastverhouding.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om bepaalde bedieningselementen te zien of lezen omdat het contrast van deze elementen op met de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar(s) vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 30-03-2020
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving: Het is nu niet mogelijk om het venster met de verschenen informatie mechanisch te verbergen nadat het actief is geworden. Oorzaak is dat er met de muis overheen is bewogen of wanneer het toetsenbordfocus heeft ontvangen. Het venster met de verschenen informatie blijft niet zichtbaar wanneer er met de muis van het verschenen venster weg wordt bewogen.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die slechtziend zijn of cognitieve beperking hebben kunnen moeite hebben om bepaalde informatie te kunnen lezen of met het bedienen van bepaalde bedieningselementen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaars vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: Een aantal tekstuele elementen heeft te lage contrastverhouding.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars/designers van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving: Het is nu niet mogelijk om bepaalde onderdelen van de website met toetsenbord(interface) te bereiken en te bedienen.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die met een toetsenbord(interface) navigeren en gebruikers die blind of slechtziend zijn of een motorische beperking hebben kunnen bepaalde handelingen niet op de website verrichten en zullen hierdoor informatie missen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving: Wanneer met het toetsenbord (tab) wordt genavigeerd naar een keuze veld, dan kom je vast te zitten met het toetsenbord. Er is geen mogelijkheid om naar de volgende content te gaan.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface) en gebruikers die blind of slechtziend zijn, of een motorische beperking hebben komen vast te zitten op de website en zullen hierdoor geen gebruik kunnen maken van het formulier.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: Het mechanisme om blokken content te omzeilen is stuk op een bepaald gedeelte van de website.
  • Oorzaak: Niet bekend, werkt op de grootste gedeeltes van de website.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface). En gebruikers die voorleessoftware gebruiken zullen meer moeite moeten doen om bij de unieke content op de website te komen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: Op de website zijn de pagina titels niet uniek.
  • Oorzaak: De minisites zijn niet goed geïmplementeerd.
  • Gevolg: Hierdoor wordt voor een groot groep mensen moeilijker of voor sommigen onmogelijk om de content te identificeren.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
  • Oorzaak: De linktekst wordt met CSS (display: none;) verborgen.
  • Gevolg: Blinde bezoekers zullen niet begrijpen waar deze links naar toe verwijzen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving: Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Oorzaak: Oorzaken zijn verschillend. Het systeem dat onze site leest ziet niet dat de link de ene keer in de gewone tekst staat en de andere keer in de voettekst.
  • Gevolg: Er zijn voor zover we weten geen gevolgen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief op dit moment beschikbaar. Met de ontwikkelaar wordt hier naar gekeken.
  • Maatregel: De redacties van de site worden zoveel mogelijk aangespoord verschillende namen te geven aan hun links.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 11-04-2020
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving: Sommige onderdelen van de website kunnen niet op meerdere manieren gevonden worden.
  • Oorzaak: Zoekmachine functioneert niet volledig en er ontbreekt een sitemap.
  • Gevolg: Gebruikers met cognitieve of visuele beperking kunnen nu niet direct sommige pagina’s vinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen met zoekmachine op te lossen. En een sitemap toevoegen aan de website.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: Op sommige onderdelen van de website is de toetsenbordfocus niet zichtbaar wanneer de gebruiker met Tabtoets navigeert.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface) en gebruikers die zich moeilijk kunnen concentreren of korte geheugen beperking hebben kunnen niet meer begrijpen waar ze zich op de website bevinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving: Voor een paar interactieve elementen op de website komt de zichtbare tekst niet overeen in de door software te bepalen 'naam' van dit interactieve element.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekst labels uit te spreken van menu's, links en knoppen die op het scherm verschijnen. Voor deze interactieve elementen is dat nu niet mogelijk.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving: Op een paar pagina’s is de standaard taal van de pagina niet juist.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Voorleessoftware zal nu de content in verkeerde taal voorlezen. Bijvoorbeeld Engelse tekst in Nederlands of anders om.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving: Bij een aantal zinsdelen in vreemde taal is niet programmatisch aangegeven dat het om een andere taal gaat dan de oorspronkelijke taal van de pagina.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Voorleessoftware zal nu de content in verkeerde taal voorlezen. Bijvoorbeeld Engelse tekst in Nederlands of anders om.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen te lossen en de redacties hierop attenderen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 21. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]
  • Beschrijving: Aantal formuliervelden geeft geen goede foutmelding weer.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruiker van het formulier zal niet goed begrijpen wat er fout is gegaan tijdens het invullen van het formulier.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving: Bij een paar formuliervelden zijn de instructies niet duidelijk of sommige instructies zijn alleen met muis te bereiken.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars en/of ontwerpers hebben tijdens de ontwikkel fase hiermee niet genoeg rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord(interface). En gebruikers die andere beperkingen hebben zullen moeite hebben of niet in staat zijn om gebruik te maken van het formulier.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 23. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving: Als bij het veld 'E-mailadres' een foute waarde wordt opgegeven (zoals 'test' of 'test@'), verschijnt er een instructie en geen foutsuggestie.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers die een bepaalde beperkingen hebben zullen moeite hebben of niet in staat zijn om gebruik te maken van het formulier.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om het probleem op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving: Op een onderdeel van de website zijn niet alle ID’s uniek. Op een paar plaatsen is de ARIA niet goed geïmplementeerd, hiërarchische relaties kloppen niet.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers van hulptechnologieën kunnen problemen ondervinden tijdens het bezoeken van de website.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving: Niet alle componenten van de gebruikersinterface zijn programmatisch te bepalen over hun naam, rol of toestand.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers van hulptechnologieën zullen niet volwaardig gebruik kunnen maken van de website.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 26. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]
  • Beschrijving: Status meldingen die op het scherm verschijnen zijn niet programmatisch bepaald. Denk aan een foutmelding tijdens het invullen van een formulier.
  • Oorzaak: De ontwikkelaars van bepaalde onderdelen van de website hebben hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Gebruikers van hulptechnologieën zullen de statusberichten missen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  • Maatregel: Ontwikkelaar vragen om de problemen op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Gemeente Haarlemmermeer is dagelijks bezig met aanpassingen te doen om te zorgen voor een toegankelijke site. Met name veel Pdf bestanden zijn niet toegankelijk. Wij zijn bezig om te proberen dit zo goed en snel mogelijk op te lossen. Gemeente Haarlemmermeer is voorbereidingen aan het treffen voor het vernieuwen van de site, om die reden zullen een aantal verbeteringen uitgesteld worden tot die tijd.

Versie 1.1