Toegankelijkheidsverklaring

In deze verklaring staat in hoeverre de website van gemeente Haarlemmermeer al aan de eisen voldoen en welke maatregelen gemeente Haarlemmermeer neemt om te zorgen voor toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Haarlemmermeer streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Haarlemmermeer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Haarlemmermeer te vinden is:

het hoofddomein: https://haarlemmermeergemeente.nl/

subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

Een actueel en volledig overzicht van de onderzoeksresultaten die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Haarlemmermeer.

Nalevingsstatus

Gemeente Haarlemmermeer verklaart dat de website Gemeente Haarlemmermeer nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Haarlemmermeer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Haarlemmermeer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Haarlemmermeer: Nog onbekend (Volgt later). De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@haarlemmermeer.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Via e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via https://haarlemmermeergemeente.nl/klachten

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Gemeente Haarlemmermeer nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. de beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt Afwijkingen Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

 • 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]) Een afbeelding heeft lege alternatieve tekst. Dit duidt aan dat de afbeelding decoratief is.
  Oorzaak: Er is afgelopen zomer een zgn. "lazyloader" geinstalleerd, Siteimprove constateert dat deze loader zelf geen alternatieve tekst biedt.
  Gevolg: Het lazyloader-symbool zelf is niet leesbaar. 
  Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  Maatregel: De gemeente heeft de ontwikkelaar gevraagd dit te verhelpen. 
  Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  Planning: 30-11-2019
 • 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]) De kop 'tag' is aanwezig, maar de tekst ontbreekt.
  Oorzaak: Redacties vergeten soms de code weg te halen nadat een tekst is aangepast
  Gevolg: De code wordt voorgelezen door een screenreader maar is niet aanwezig.
  Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
  Maatregel: De redacties is gevraagd deze code weg te halen. 
  Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  Planning: 30-11-2019
 • 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]) Een lokale link (ankerlink) is aanwezig, maar het doel bestaat niet.
  Oorzaak: De pagina is gewijzigd maar de ankerlink is niet verwijderd.
  Gevolg: Wanneer je klikt op de link kun je niet naar het doel springen.
  Alternatief: Er is geen alternatief.
  Maatregel: Redacties is gevraagd de ankerlinks aan te passen.
  Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  Planning: 30-11-2019
 • 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]) Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  Oorzaak: Oorzaken zijn verschillend. Het systeem dat onze site leest ziet niet dat de link de ene keer in de gewone tekst staat en de andere keer in de voettekst.
  Gevolg: Er zijn voor zover we weten geen gevolgen
  Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar. De gemeente kijkt hiernaar met de ontwikkelaar van de website.
  Maatregel: De redacties van de site zijn aangespoord verschillende namen te geven aan hun links.
  Brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee.
  Planning: 30-11-2019

Evaluatie- en onderzoekresultaten: https://haarlemmermeergemeente.nl/onderzoeksresultaten-toegankelijkheid-website
Onderzoeksdatum: 23-09-2019
Onderzoeksmethode: automatisch onderzoek

De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden. 
De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: onbekend

(Bovenstaand overzicht van evaluatie- en onderzoekresultaten is nog niet volledig).

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid: zie artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Gemeente Haarlemmermeer is dagelijks bezig met aanpassingen om te zorgen voor een toegankelijke site. Met name veel pdf-bestanden zijn niet toegankelijk en onze formulieren voldoen voor een deel ook niet.
Wij proberen dit zo goed en snel mogelijk op te lossen.