Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen voor de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

U betaalt het drempelbedrag van € 500 voor het in behandeling nemen van een aanvraag. U krijgt dit bedrag terug wanneer geheel of gedeeltelijk positief op uw aanvraag wordt beslist.

Wat u moet weten

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

De oorzaak van de schade komt door:

 • Een bepaling van een bestemmingsplan, beheersverordening of van een provinciaal of rijksinpassingsplan.

 • Een bepaling in een bestemmingsplan waarmee toepassing is gegeven aan een planwijziging, een planuitwerking of het stellen van verdere eisen.

 • Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, planologisch strijdig gebruik of sloop.

 • Een besluit tot aanhouding van een omgevingsvergunning.

 • Een bepaling van een provinciale omgevingsverordening of van het Beluit algemene regels ruimtelijke ordening.

 • Een bepaling van een exploitatieplan.

 • Een koninklijk Besluit tot buiten toepassing verklaren van de Wet ruimtelijk ordening op een werk of werkzaamheid door de landsverdediging​.


Voorwaarden voor een vergoeding

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.

 • De schade komt door planologische maatregelen.

 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, is ingegaan.

 • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen.

 • U heeft niet op een andere manier vergoeding voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

Aanvragen

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp