Digitale zienswijze indienen

Bestemmingsplan

Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze tijd kan iedereen mondeling, schriftelijk of digitaal een zienswijze bij de gemeenteraad indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Heeft u een zienswijze ingediend over een ontwerpbestemmingsplan? Dan krijgt u eerst het voorstel toegestuurd dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doen. Daarna ontvangt u een uitnodiging van de griffie (secretariaat van de raad) om uw zienswijze te komen toelichten. Na de toelichting neemt de gemeenteraad een standpunt in over uw zienswijze en besluit de raad tot vaststelling van het plan. Dit gebeurt binnen 12 weken na afloop van de termijn van tervisieligging van het ontwerpplan. De gemeente maakt vervolgens het vastgestelde plan officieel bekend. Dit vastgestelde plan ligt dan 6 weken ter visie.

Heeft u een zienswijze ingediend over het ontwerpbestemmingsplan? Dan ontvangt u persoonlijk bericht dat het vastgestelde plan ter visie ligt en wat de vervolgstappen zijn.

Wijzigingsplan

De termijn van tervisieligging voor een wijzigingsplan of uitwerkingsplan is 6 weken. Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na de afloop van tervisieligging een vaststellingsbesluit.

Digitaal indienen

U dient uw zienswijze digitaal in via het online formulier. U vult het formulier in met DigiD.

Om veiligheidsredenen heeft u 15 minuten de tijd om het formulier in te vullen. We adviseren u om uw zienswijze als bestand te uploaden. Of vooraf uit te werken in bijvoorbeeld Word. U kopieert en plakt deze tekst dan in het formulier. 

U kunt maximaal 19 MB aan bestanden uploaden in het formulier.