Vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over Spoorzone Hoofddorp. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Algemeen

Het doel is om in Spoorzone Hoofddorp ruimte te maken voor meer woningen en arbeidsplaatsen. Er komen tot 10.000 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen.

De gebieden Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier zijn deelgebieden in Spoorzone Hoofddorp. De gemeente wil deze gebieden veranderen in wijken met een combinatie van wonen, werken, voorzieningen en fraaie, groene openbare ruimte met veel ruimte voor ontmoeting. Wat de plannen zijn voor deze deelgebieden, leest u in het concept Ontwikkelkader.

Er komen vooral appartementen, met in Graan voor Visch Zuid misschien beperkt eengezinswoningen. In allerlei prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Waaronder starters en studenten. Het toevoegen van appartementen zorgt er bijvoorbeeld voor dat ouderen kunnen doorstromen vanuit een eengezinswoning. Lees meer over de woningen in het concept Ontwikkelkader.

De woningen van Hyde Park worden al te koop aangeboden. In de andere gebieden is nog niet bekend wie de huizen gaat bouwen en verkopen. Zodra dit bekend is komt er meer informatie over hoe u zich op de hoogte kunt houden van de voortgang van de woningbouw en de mogelijkheid om in te schrijven.

Spoorzone wordt een stedelijk gebied. In het deelgebied Stationskwartier kunnen gebouwen maar maximaal 40 meter hoog worden. Dat is ongeveer 12 verdiepingen. Lang niet alle gebouwen worden zo hoog, maar op een paar plekken kan dat wel. In het gebied Graan voor Visch Zuid wordt de bebouwing minder hoog.

In de Spoorzone wordt tegelijk met de plannen voor woningbouw een mobiliteitsaanpak gemaakt die de leefbaarheid in Hoofddorp moet behouden en waar mogelijk verbeteren. We werken daarbij aan het behouden van goede bereikbaarheid, maar tegelijk aan het verminderen van het autoverkeer dwars door de kern. We willen de bereikbaarheid voor fiets, OV en lopen verbeteren.

Met het Verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een Spoorzone met een stads (in plaats van dorps) karakter. Het bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. In september 2021 stelde de gemeenteraad het Verdichtingsplan voor Spoorzone Hoofddorp vast.

De plannen voor Spoorzone Hoofddorp staan niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen op met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks -en regionale samenwerking richten we ons op het verdichten op en rondom stations in de regio. Hierbij staat het behoud van het landschap centraal. Het doel is om de woningbouw te versnellen, maar ook om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Net als in de gemeentelijke Verdichtingsvisie. Voor Bereikbare Steden maakt elke gemeente een Gebiedsplan.

Om Spoorzone Hoofddorp te ontwikkelen, werkt de gemeente samen met het Rijk, de provincies en investeerders. Die samenwerking gaat bijvoorbeeld over het betaalbaar maken van woningen, het maken van wegen en van openbaar vervoerverbindingen. In het Gebiedsplan Hoofddorp staat wat de gemeente precies wil. 

We zijn nog bezig met planning maar het is de bedoeling om voor 2030 te starten met de ontwikkeling van het grootste deel van de woningen. De ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp duurt ongeveer 20 jaar.

In Hoofddorp is dit op dit moment niet mogelijk. In Haarlemmermeer geldt sinds augustus 2021 lokale voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in kleine kernen (alle kernen behalve Hoofddorp en Nieuw-Vennep). Als de gemeente een lokale voorrang instelt moet dat opgenomen worden in de Huisvestingsverordening.

Verkeer

De huidige doorgaande route staat de bouw van woningen op die plek in de weg. In het Verkeersstructuurplan Hoofddorp (VSP) wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor. Wij willen in Spoorzone meer ruimte aan de voetgangers en fietsers geven. Het streven is om autoverkeer zo veel als mogelijk via de buitenranden van de kernen af te wikkelen (Via N201 en Nieuwe Bennebroekerweg).

Maatregelen in het mobiliteitsnetwerk zijn nodig om het toenemende aantal inwoners aan te kunnen. In alle vervoerssoorten worden investeringen gedaan: fiets, OV, auto, logistiek.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en de komst van extra woningen betekent ook iets voor station Hoofddorp. Het wordt een belangrijke plek om over te stappen. Voor de vernieuwing van het station werkt de gemeente samen met NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam.

In het hele gebied wordt nagedacht over goede, veilige en rechtstreekse routes voor voetgangers en fietsers. Deze plannen staan in het concept Ontwikkelkader.

Eind vorig jaar zette het kabinet 2,7 miljard opzij om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Nu daalt dat bedrag naar 900 miljoen. Dat geld is bedoeld voor voorbereidende werkzaamheden. Het belang van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn (de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer) is enorm belangrijk voor de regio en het land. Daarom gaan we ervan uit dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en het nieuwe kabinet het tekort weer aanvult. Er is wel voldoende geld voor de verkenningsfase, die nog tot 2025 duurt. Ook als de Noord/Zuidlijn niet wordt doorgetrokken, ontwikkelt Haarlemmermeer het gebied Spoorzone Hoofddorp.