.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Heeft u vragen over de ontwikkelingen van Hyde Park? Deze beantwoordt het projectteam graag. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u hieronder.

Vragen gesteld tijdens de bijeenkomst van 16 januari 2019

Hoe en wanneer worden bedrijven in Beukenhorst-West en buurtbewoners geïnformeerd over werkzaamheden in het gebied en bij hen voor de deur?

Hyde Park informeert buurtbewoners en bedrijven in het gebied via de website www.bouwenaanhydepark.nl over de sloop- en bouwwerkzaamheden. Via de website kan iedereen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werkzaamheden. Een paar keer per jaar zijn er bijeenkomsten waar informatie is over de planning, de sloop en de bouw. Ook kan iedereen voor vragen tijdens kantooruren langslopen bij het projectteam van Hyde Park aan de Jupiterstraat 150

 

De Fruittuinen en de kinderboerderij blijven toch wel?

De Fruittuinen en de kinderboerderij zijn onderdeel van het Stadspark. Dit jaar werkt de gemeente verder aan de ontwikkeling van het Stadspark. Concreet wordt een belevingstuin in de Fruittuinen gerealiseerd.

 

Hoe staat het met de plannen voor de tennishal?

Het is de bedoeling dat een duurzaam tenniscomplex straks onderdeel is van het stadspark en dat het bijdraagt aan de levendigheid en veiligheid van het park. Uitgangspunt is dat het complex grotendeels openbaar toegankelijk is. De gemeente werkt samen met de tennisvereniging aan een haalbaar plan. Zie voor de laatste stand van zaken https://haarlemmermeergemeente.nl/hoofddorp/tenniscomplex

 

Hoe staat het met de vergunning voor de kap van 52 bomen voor het verleggen van de waterleiding?

In oktober 2018 heeft PWN (leverancier van drinkwater in de provincie Noord-Holland) bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het verleggen van een drinkwaterleiding en voor de kap van 52 bomen om die leiding te kunnen verleggen. Die waterleiding loopt nu door Beukenhorst-West. Het plan is om die leiding onder het Wandelbos te leggen. De aangevraagde vergunning is ingetrokken. PWN, de gemeente, Hyde Park en de aannemer die de opdracht heeft om de waterleiding te verleggen, hebben naar andere varianten gekeken waarbij minder bomen gekapt hoeven te worden. Dat heeft twee varianten opgeleverd: een waarin 23 bomen worden vervangen en een waarin 7 bomen worden vervangen.Hoe werkt het met deelauto’s in Hyde Park?

Voor de bewoners van Hyde Park worden deelauto’s ter beschikking gesteld. Hyde Park is hiertoe een deelautoverplichting aangegaan en werkt de precieze invulling verder uit in een plan van aanpak.Is Beukenhorst-West straks voor autoverkeer toegankelijk via de brug in het Piratenpad?

Antwoord: Nee. De brug in het verlengde van de Piratenweg is een brug voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer voor Beukenhorst-West en de toekomstige bewoners van Hyde Park gaan via de Van Heuven Goedhartlaan en de Kruisweg het gebied in en uit. De brug van het Piratenpad kan in noodgevallen gebruikt worden door ambulances.Zijn er startersleningen voor Hyde Park beschikbaar?

Op dit moment (januari 2019) heeft het college (nog) geen besluit genomen over het beschikbaar stellen van startersleningen voor de woningen op Hyde Park.

Zodra dat aan de orde is, communiceren we daarover via de nieuwsbrief Hoofddorp-Centrum en deze website.

Algemeen 

Welke gebouwen in het gebied blijven bestaan?

Het hotel, de bestaande woningen en een aantal kantoorpanden in Beukenhorst-West blijven in gebruik als hotel en kantoor. Een aantal van die panden is net gerenoveerd.In Beukenhorst-West is al veel gesloopt en veel andere gebouwen zijn half gesloopt. Blijft het gebied voorlopig zo?

De komende jaren wordt veel gesloopt en gebouwd.Wat gebeurt er met de bedrijven in de panden die gesloopt worden?

Die gaan langzaamaan verhuizen. Sommige bedrijven worden in het gebied verplaatst. Er blijven naast woningen, ook kantoren in het gebied staan. Ook dit zorgt voor een mooie mix aan functiesBlijft het huidige stratenplan grotendeels behouden?

Ja, de straten die er nu zijn, uitgezonderd de Marsstraat, blijven. Er komen extra straten naar het park. En de Jupiterstraat wordt deels verlegd. Hiermee wordt het gebied beter met zijn omgeving verbonden.Hoe hoog worden de gebouwen?

De gebouwen variëren straks van 4 tot 14 lagen. Het hoogste punt wordt 14 lagen. Dat is hoger dan nu.Hoe wordt voorkomen dat de nieuwe woningen veel schaduw krijgen door de hoogte van de gebouwen?

De bouwvolumes zijn bepaald aan de hand van de zonnehoek om zonlicht te maximaliseren. Omdat de zuidzijde lager is krijgt de zon meer ruimte.Hebben de hoogteverschillen in het plan te maken met Schiphol?

Een deel van de hoogteverschillen heeft te maken met Schiphol. Vanwege de nabijheid van Schiphol is er een maximale hoogte van de gebouwen. Die is niet in heel Beukenhorst-West even hoog. De maximale bouwhoogtes zijn vastgelegd in het LIB, het luchthavenindelingsbesluit. Een kaart daarvan staat op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/27/kaart-bij-luchthavenindelingbesluit-schiphol).Is in het plan ruimte voor kinderen om te spelen?

Ja. In het stadspark en in Beukenhorst-West worden in de binnentuinen en in de openbare ruimte nieuwe speelplekken ingericht.Wat zijn de toekomstplannen voor het station van Hoofddorp?

De gemeente en Hyde Park maken geen plannen voor het station. Dat doen de NS, Prorail en andere partners. De gemeente denkt daarover wel mee. Dat geldt ook voor de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Er wordt gesproken over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot aan het station van Hoofddorp.Komen er volwassen bomen in het gebied?

Er worden geen volwassen bomen geplant, maar ze hebben wel een redelijk formaat.Kunnen de binnentuinen de grote hoeveelheid regenwater aan bij piekbuien?

Ja, de binnentuinen krijgen een dikke grondlaag en/of waterbergende maatregelen om regenwater op te vangen. Bovendien liggen de binnentuinen hoger dan de stratenKomt er een gezondheidscentrum?

Ja, de ontwikkelaar is daarover in gesprek.Komen er voorzieningen voor senioren die langer thuis blijven wonen?

Ja, dat is wel de bedoeling, een fysiotherapeut bijvoorbeeld. 

Planning

Wat is de planning?

Er is in het najaar van 2018 gestart met de sloop van de eerste gebouwen. In de tweede helft van 2019 gaat de verkoop van de woningen van start. Verwacht wordt dat eind 2019 de bouw van de eerste begint.Wordt alles tegelijkertijd gebouwd?

Er wordt gefaseerd gebouwd. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2019 van start gaat. Het idee is dat elke drie maanden de bouw van een nieuw blok wordt gestart. De oplevering is vanaf 2021. Volgens de huidige planning is het hele gebied in 2025 gereed.Wanneer kan ik reageren op het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een planologisch juridische vertaling van de uitgangspunten uit het stedenbouwkundig plan. Hierin staat onder meer waar gebouwd mag worden, hoe hoog gebouwd mag worden en welke functies in het gebied mogen komen. Aan het bestemmingsplan worden alle bouwplannen getoetst. Voor Beukenhorst-West wordt op dit moment geen bestemmingsplan gemaakt. Voor de bouw van de blokken wordt een uitgebreide omgevingsvergunning aangevraagd (projectbesluit) om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Voor de eerste twee blokken is dit besluit formeel eind 2018/ begin 2019 ter inzage gelegd. Daar konden omwonenden zienswijzen op indienen.Hoe kan ik op de hoogte blijven van de mogelijkheden om te reageren wanneer het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd?

Wanneer de stukken van het bestemmingsplan of van een omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd, maakt de gemeente dat bekend via www.officielebekendmakingen.nl. Wie zich inschrijft voor de e-mailservice krijgt daarover een e-mail. 

Woningen

Hoeveel woningen komen er in het gebied van Hyde Park?

Ongeveer 3.800-4.000 woningen. Elk bouwblok bestaat uit zes of zeven appartementencomplexen. In totaal komen er per bouwblok gemiddeld ongeveer 250-400 woningen.Hoe groot worden de woningen?

De grootte van de woningen loopt uiteen van 30 tot 170 vierkante meter.Komen er ook woningen met balkons?

Het merendeel van de woningen krijgt een buitenruimte, een balkon of een terras. Bij veel van de woningen op de begane grond kunnen bewoners een bankje buiten op de stoep zetten.Waar komen de woonwerkwoningen?

In het hele gebied kunnen woonwerkwoningen komen met bijvoorbeeld beneden een kantoor en boven de woonruimtes.Komen er huurwoningen en koopwoningen?

Er komt een gevarieerd aanbod van (sociale) huur- en koopwoningen. Ongeveer de helft van de woningen worden koopwoningen en de andere helft worden huurwoningen. Er komen ook sociale huurwoningen en penthouses op de bovenste verdiepingen.Komen er ook sociale huurwoningen?

Ja, 20 procent van de woningen wordt sociaal.Komen er woningen voor senioren?

Jazeker, die komen er. Bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen voor mensen die wat ouder zijn en van wie de kinderen uit huis zijn.Wanneer begint de verkoop van de woningen?

De tweede helft van 2019 gaat de verkoop van de eerste woningen van start. Kijk voor meer informatie op www.hydeparkishere.nl.Hoe kan ik in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in het gebied?

Wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning moet ingeschreven staan bij Woningnet. Geïnteresseerden in een koopwoning en in andere huurwoningen hoeven niet geregistreerd te zijn als woningzoekende.Wanneer worden de huurprijzen van de woningen bekend?

Het bekend worden van de (huur)prijzen is afhankelijk van de bouw van de verschillende woonblokken. Eind 2019 zal er gestart worden met de bouw van de eerste woonblokken. Met een gemiddelde bouwtijd van twee jaar, zullen de eerste woningen aan het eind van 2021 opgeleverd worden. Daarvoor, op zijn vroegst eind 2020, zal er meer bekend worden v.w.b. de (huur)prijzen. Nu kunnen we daar dus helaas nog niks over zeggen. Via www.hydeparkishere.nl kunt u uw interesse in een woning kenbaar maken. Op deze website zal dus ook informatie komen te staan over de verkoop en verhuur van woningen.Hoe worden de woningen van energie voorzien?

De woningen worden verwarmd en gekoeld met warmte-koude-opwekking (WKO) via vloerverwarming. Er komen in de eindsituatie geen gasaansluitingen in de wijk om te koken, voor het warme water of om de huizen te verwarmen. Iedere woning heeft zijn eigen meter en rekening.Zijn de woningen straks gasloos?

Ja, de woningen worden zodanig gebouwd dat ze in de eindsituatie gasloos zijn.Wordt WKO (warmte-koude-opslag) al veel gebruikt in Nederland?

Bij zeker 300 projecten in Nederland wordt al gewerkt met WKO, maar in Hyde Park gebeurt dat wel op een unieke schaal. Zie ook het nieuwsbericht daarover.Komen er ook woningen van Hoofddorpers?

Iedereen kan in aanmerking komen voor een woning. Hoofddorpers dus ook.

  

Verkeer en bereikbaarheid

Mogen er straks auto’s door de Fruittuinen rijden?

Nee.Blijft de hoofdfietsroute een hoofdfietsroute?

Ja, het blijft een hoofdfietsroute, waar in de toekomst ook auto’s mogen komen. De auto is hier te gast.Kunnen kinderen veilig naar school vanuit Hyde Park?

Er komen veilige fietspaden en de kruising bij de Kruisweg wordt aangepast. Daar komen verkeerslichten.Wordt het nu veel drukker op de weg door de nieuwe bewoners?

Het klopt inderdaad dat het drukker wordt door de nieuwe bewoners. Maar de nieuwe wijk wordt vooral ingericht op voetgangers en fietsers. De verwachting is bovendien dat de meeste bewoners van het naastgelegen station gebruik maken.Welke verkeersmaatregelen worden er genomen?

Er worden verschillende verkeersmaatregelen genomen om te zorgen dat het verkeer ook in de toekomst goed kan doorstromen. Zo wordt de Kruisweg aangepast, er worden nieuwe verkeerslichten geplaatst op de kruising Planetenweg/Kruisweg en er komen goede en veilige oversteken die passen bij een drukkere situatie.Moeten mensen die nu in de buurt van Hyde Park wonen straks langer wachten voor de stoplichten?

Er komen extra verkeerslichten bij waardoor iedereen op een eerlijke manier prioriteit krijgt. De verkeerslichten worden goed op elkaar afgestemd om wachttijden te minimaliseren. Voor alle verkeerslichten binnen Haarlemmermeer (en dus ook hier) wordt altijd gezorgd binnen de acceptabele wachttijden te blijven.Worden de oversteken op de Kruisweg verbeterd?

Als er nieuwe bewoners komen in Beukenhorst-West, worden de oversteken op de Kruisweg aangepast. In 2019 gaat de gemeente verder met het ontwerpen van die oversteken. Veiligheid staat daarbij voorop. In het najaar van 2019 worden bewoners van de Kruisweg uitgenodigd om mee te denken over de ontwerpen. Zie ook meer informatie over de kruispunten.Is het gebied straks wel verkeersveilig met de toename van het verkeer?

Verkeersveiligheid is van groot belang. Door de verkeersmaatregelen wordt de verkeersveiligheid verbeterd.Wat is de maximumsnelheid in het gebied? Wat wordt er gedaan voor verkeersveiligheid binnen de wijk?

In het gebied gaat een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gelden. Het gebied wordt ingericht voor de fietser en de voetganger. De auto is dus echt te gast. Op de Kruisweg zal de snelheidslimiet niet veranderen.Waarom zijn de bushaltes in Beukenhorst-West vervallen?

De bushaltes van lijn 161 in Beukenhorst-West zijn tijdelijk vervallen. De reden voor de tijdelijke omleiding van de route van de bus is de verkeersveiligheid in het gebied. Er is te weinig ruimte om bussen, bouwverkeer, auto’s, fietsers en voetgangers tegelijkertijd gebruik te laten maken van de weg.Waarom ligt er een tijdelijke fietspad langs de Kruisweg?

De werkzaamheden op het terrein van Het Gemaalhuis zijn in volle gang. Om de veiligheid te garanderen is vanaf 20 februari het (brom)fietspad en de stoep langs de Kruisweg bij huisnummer 835 afgesloten. Aan de overzijde van de Kruisweg is een tijdelijk (brom)fietspad en een stoep aangelegd.

Parkeren

Kunnen bewoners van Hyde Park in de omliggende wijken parkeren?

Bewoners van Hyde Park krijgen geen parkeervergunning voor omliggende wijken.Hoeveel parkeerplekken zijn er voor bewoners van Hyde Park?

Per woning is er straks tussen 0,3 en 1 parkeerplek, afhankelijk van het type en de grootte van de woning. De verwachting is dat bewoners van Hyde Park minder auto’s bezitten dan de gemiddelde Hoofddorper omdat het station vlakbij is en het centrum van Hoofddorp makkelijk per fiets te bereiken is.Mogen mensen die met de trein gaan in Hyde Park parkeren?

Iedereen kan in Hyde Park parkeren, maar dit zal duurder zijn dan in de P+R-voorziening naast het station in Hoofddorp.Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?

In de parkeergarages komen laadpalen.Komen er deelauto's?

Ja, bij de woningen worden ook deelauto's beschikbaar gesteld in de parkeergarages.Waar kunnen mensen hun auto kwijt die op bezoek gaan bij mensen in Hyde Park?

Voor bezoekers zijn er ook parkeerplaatsen in de parkeergarages. Ongeveer tien procent van de parkeerplaatsen voor bezoekers komen op straat. We willen zo min mogelijk ‘blik op straat’.Is het betaald parkeren op straat op straat in Hyde Park?

Ja, er zal betaald moeten worden voor parkeren op straat.Waar kunnen bewoners hun fiets parkeren?

Er komen gezamenlijke fietsenbergingen en de meeste woningen krijgen een individuele berging. Het is de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen hun fiets op straat parkeren. Dat past niet bij een hoogwaardige openbare ruimte.Wordt de verkeersdruk groter op de Kruisweg?

Inderdaad wordt het aantal verkeersbewegingen groter. Het effect van het plan is ter hoogte van Hyde Park bijvoorbeeld ongeveer een kwart meer verkeersbewegingen. Wel worden de nodige maatregelen genomen om de doorstroming goed te houden.Is er een wachtlijst voor parkeerplaatsen? Moeten bewoners een parkeerplaats kopen?

Bewoners kunnen apart een parkeerplaats kopen.Hoe kunnen bezoekers hun auto parkeren?

Bezoekers moeten een parkeerplek zoeken in een van de parkeergarages of op straat en daarvoor betalen. 

Ondernemen

Zijn er ook kansen voor ondernemers in Hyde Park?

Er liggen zeker kansen voor ondernemers in Hyde Park. Er wonen straks 6000 mensen in dit gebied, én de route tussen het station en het centrum wordt aantrekkelijker. Zo is er de vraag naar ongeveer 8 nieuwe horecaconcepten, een kleine supermarkt, een sportschool en detailhandel.Ik heb interesse om te ondernemen in Hyde Park. Waar kan ik terecht?

De verwachting is dat de eerste commerciële ruimtes vanaf 2021 beschikbaar zijn. De jaren erna zullen nog meer units op de markt komen. De verhuur wordt door de eigenaar van het vastgoed (Hyde Park) gedaan. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van Hyde Park via telefoonnummer 023 2013 020.