.

Veel belangstelling voor plan tenniscomplex

Heb ik straks schaduw van het tennis- en wooncomplex? Hoe zit het met parkeren en de verkeersafwikkeling? Dat waren vragen die buurtbewoners stelden over de plannen voor de herontwikkeling van het tenniscomplex in Stadspark Hoofddorp. Zo’n veertig mensen kwamen woensdag 10 juli naar de informatieavond, georganiseerd door Tennisvereniging Hoofddorp (TVH), Stichting Tennishal Hoofddorp (STH), Stevast Baas&Groen (SBG) en de gemeente.

Frank Rijbroek van de tennisvereniging blikte terug op de stappen die door de initiatiefnemers zijn genomen sinds het ambitiedocument tijdens het open proces van Hoofddorp-Centraal is besproken (mei 2016). Hij stipte ook een aantal uitgangspunten aan. Rijbroek: “We hebben de ambitie om het tennispark overdag open te laten zijn, zodat iedereen er doorheen kan lopen. En het plan moet bijdragen aan een hogere stedelijke uitstraling passend binnen Stadscentrum Hoofddorp.” Dit betekent onder andere voor de appartementen een bouwhoogte van minimaal 17 meter en een hoogteaccent bij de Fruittuinen. Maar ook dat er wordt gestreefd naar levendigheid op de begane grond met voorzieningen die passen bij het centrum.

Zonnestudie

Architect Peter van Assche presenteerde het schetsontwerp. Hij benadrukte dat het nog geen uitgewerkt ontwerp is, maar een massastudie die een beeld geeft van maten en hoogten van het bouwplan en andere algemene uitgangspunten. De bewoners waren erg geïnteresseerd in de zonnestudie, die laat zien wat het bouwplan doet met de bezonning van de bestaande woningen. In juni als de zon hoger staat is er geen schaduw op de huizen aan de Prins Hendriklaan. In maart en september is dat later op de dag wel het geval. De bewoners vroegen of de zonnestudie nog verder kon worden uitgewerkt, voor meerdere maanden en momenten. Ook waren er vragen over parkeren en de verkeersstromen op de Burgemeester van der Willigenlaan en Prins Hendriklaan. De bewoners adviseerden om daar heel goed naar te kijken.

Klankbordgroep

Joris Stouten van ontwikkelaar Stevast, Baas en Groen, gaf inzicht in het verdere proces en de planning. Met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de omliggende straten en ondernemers in de buurt, willen de initiatiefnemers en ontwikkelaar graag verder praten over het plan. Het is de bedoeling dat de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep na de zomer plaatsvindt.

Vragen

Na de presentatie was er gelegenheid om verdere vragen te stellen. Iemand vroeg hoe de woningen op de locatie Emmaschool er uit gaan zien. “Er is op dit moment nog geen ontwerp voor deze huizen. De suggestie van de gemeente is om ‘straat af te maken’ en de stijl aan te houden van de woningen die er staan”, was het antwoord. Er waren vragen over eventuele overlast door de baanverlichting en de horeca. Voor het eerste geldt dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan dat wordt besproken met onder andere de klankbordgroep. De horeca bestaat net als nu uit een clubhuis met dezelfde functie. Op de vraag naar de planning, werd de volgende prognose gegeven: eind 2021 sloop, begin 2022 start bouw en een bouwtijd van 1,5 tot 2 jaar.

Meer kwaliteit

Vervolgens ontstond een discussie waarom de huidige hal weg moet. Een van de buurtbewoners bracht in herinnering dat het plan voor een nieuw tenniscomplex een wezenlijk onderdeel was van het open proces van Hoofddorp-Centraal. De participanten waren het er destijds over eens dat er meer eenheid en structuur moet komen om het gebied meer kwaliteit te geven. De huidige hal past hier niet in. “Er is toen een eerste plan gemaakt dat tot in de hemel reikte, maar het niet heeft gehaald. Nu ligt er dit plan. Ik kan mij al de vragen voorstellen, maar om te starten vind ik dit een fantastisch plan”.

Aanmelden klankbordgroep

Wie de presentatie van deze avond wil ontvangen of zich wil aanmelden voor de klankbordgroep, kan mailen naar info@stevast.nl

Bijeenkomst tenniscomplex

Foto: bijeenkomst plan tenniscomplex.

Gepubliceerd op: 
25 jul 2019