.

Platform praat over commerciële voorzieningen en parkeren

Commerciële voorzieningen en parkeren. Dat waren de belangrijkste onderwerpen van de tweede bijeenkomst van het Platform Stadscentrum op woensdag 16 oktober. Zes vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties, twee vertegenwoordigers van ondernemers, twee vertegenwoordigers van wijkraden, vier ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente zaten om tafel.

Winkels, horeca, terrassen en evenementen zijn belangrijk voor een levendig centrum en voor de werkgelegenheid. De gemeente Haarlemmermeer actualiseert het beleid voor commerciële voorzieningen. Afgelopen maanden zijn er enquêtes gehouden en bijeenkomsten geweest om meningen en reacties te vragen van ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en dorps- en wijkraden. Hub Ploem van economisch adviesbureau Stec presenteerde het beleidsstuk dat binnenkort in het college wordt besproken en daarna aan de raad wordt voorgelegd. “Online winkelen trekt omzet weg. Dat is het landelijk beeld. Maar deze gemeente groeit nog. Wel moet voor de toekomst actie worden ondernomen”, zei Hub Ploem. “Voor Stadscentrum Hoofddorp koersen we op het verder ontwikkelen van regionaal koopcentrum naar een breder stadscentrum met meer ontmoeting en beleving. De verschillende pleinen in het centrum waar horeca en evenementen of horeca en winkels worden geconcentreerd, spelen hierbij een belangrijke rol.”

Meer horeca bij elkaar

“Worden huidige ondernemers niet benadeeld door het aanwijzen van concentratiegebieden?”, was een van de vragen van het Platform. “Het is niet zo dat horeca op andere plekken niet meer mogelijk is of dat de mogelijkheden beperkt worden”, legde Hub Ploem uit. “We laten hiermee alleen zien waar je de horeca ideaal gezien bij elkaar wilt brengen. Je kunt je ook voorstellen dat je op het Burgemeester van Stamplein bijvoorbeeld restaurants concentreert en op Raadhuisplein meer uitgaansgelegenheden zoals grand cafés e.d. Sowieso gaat het in deze nota om een bepaald toekomstperspectief. Het is niet zo dat meteen het bestemmingsplan wordt gewijzigd.”
“Er wordt hier een stadscentrum gemaakt waarbij heel veel nieuw is. Kleine Hoofddorpse ondernemingen zie je weinig terug. Hoe kun je deze toch een plek geven in het stadscentrum?”, vroeg een van de bewoners. “Het gebeurt wel degelijk waar dat mogelijk is, maar de markt staat onder druk”, vertelde de centrummanager van het winkelcentrum. “Als er winkels weggaan vragen we aan bezoekers en ondernemers waaraan behoefte is.” Een andere bewoner vroeg of er ook rekening is gehouden met medische voorzieningen. “Er zijn medische functies in het centrum, die brengen we in kaart. We gaan daar graag met het platform het gesprek over aan”, antwoordde Nils Lamme programmamanager Stadscentrum Hoofddorp. “De nota commerciële voorzieningen gaat hier alleen niet over.”

Parkeren en bereikbaarheid

Na dit onderwerp liet Nils Lamme een overzicht zien van de openbare parkeerplekken in het centrum en hoeveel deze op dit moment gebuikt worden. “Dit is een nulmeting. We gaan deze inventarisatie nog verder uitbreiden.” “Er komen meer woningen, maar niet meer parkeerplaatsen”, merkte een van de platformleden op. “Bij nieuwe woningen moet binnen hetzelfde complex ook het parkeren voor de bewoners worden gerealiseerd”, zei Nils Lamme. Parkeren wordt een terugkerend onderwerp op de agenda van het platform. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid. “We gaan een verkeersonderzoek laten doen”, aldus Nils Lamme. “In zijn totaliteit gaan we kijken naar de bereikbaarheid van het centrum met de auto, de fiets, het ov en te voet.” Het Platform gaf aan dat zij wel over de vorm en inhoud van het verkeersonderzoek wil meedenken.  

Als laatste gaf Nils Lamme nog een stand van zaken van de ontwikkelingen in het Stadcentrum. Hij stipte onder andere aan dat er foodtrucks en een gebouwtje staan op het KomEtenPlein. En dat het voorontwerpbestemmingsplan voor het Raadhuisplein aan het einde van het jaar wordt verwacht. Een van de platformleden gaf mee om met veel ‘steen’ in het stadscentrum ook te kijken naar groen in en rond de gebouwen.
De volgende bijeenkomst van Platform Stadscentrum Hoofddorp is op 9 december.

Platform

In het Platform Stadscentrum Hoofddorp geven vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars advies aan de gemeente. Het platform praat over zaken die belangrijk zijn voor het hele gebied van Hoofdvaart tot station. Bijvoorbeeld parkeren, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het platform komt zo’n 3 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Vaste onderdelen van de bijeenkomsten zijn een overzicht van de stand van zaken en de planning van de ontwikkelingen.

Gepubliceerd op: 
7 nov 2019