.

Vragen

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over de Ringdijk en Ringvaart.

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl onder vermelding van uw e-mailadres of bellen via telefoonnummer 0900 1852 met programmamanager Fred Koot.

Tijdens informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die te maken met verkeerszaken, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het ging bijvoorbeeld over vragen over het parkeerbeleid of over het verwijderen van borden of paaltjes. Dit soort vragen over onderhoud en algemene verkeersvragen kunt u het beste melden via deze pagina met het een formulier om een melding te maken

Vragen over de visie

Vragen over de maatregelen

Vragen over samenwerking tussen partijen

Vragen over de financiering

Vragen over de planning


 

Vragen over de visie

Wat is het doel van het project?

Het doel van het project is het aantrekkelijker en leefbaarder maken van de Ringvaart en Ringdijk. Om dit doel te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Kansen voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter benut. Ook worden de dijk en vaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer.

Is er participatie geweest bij het opstellen van de visie?

De visie is opgesteld op basis van ideeën van de bewoners, de dorpsraden en de gemeente. Voordat de visie werd opgesteld zijn alle dorpen aan de Ringvaart bezocht door de gemeente. Vanaf augustus 2015 tot en met november 2016 zijn er 15 bijeenkomsten georganiseerd. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden waren uitgenodigd. Ongeveer 500 bewoners hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op de bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden hierbij centraal. Per tafel is een top 3 gemaakt. Aan het einde van de avond is een algemene top 3 gemaakt, die zijn meegenomen in de plannen.

Hoe word ik geïnformeerd over de uitvoering?

De gemeente organiseert in verschillende dorpen weer informatiebijeenkomsten. Ook wordt met de belangrijkste betrokkenen overlegd over de planning en maatregelen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners reageren op de voorstellen vanuit de gemeente. Omwonenden ontvangen een brief over het moment wanneer de maatregelen ingaan.

Is alles al besloten?

De plek van de 30 kilometer fietsstraten is nog niet vastgelegd in alle dorpen. In zeven dorpen langs de Ringvaart komt een knip in de weg op de Ringdijk voor het autoverkeer. Dat is besloten in de Visie Ringdijk en Ringvaart. Het is nog niet vastgelegd waar deze knippen precies komen. Per afsluiting (knip) moet nog een apart verkeersbesluit genomen worden. Hierbij kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven of in beroep gaan.  


Vragen over de maatregelen

Waarom heeft de gemeente gekozen voor het afsluiten van (doorgaand)verkeer?

Een van de belangrijkste wensen van de bewoners was om iets te doen aan de verkeersdrukte en verkeersveiligheid op de dijk. De gemeente heeft daarom in overleg met de politie en hulpdiensten besloten om het doorgaand verkeer af te sluiten (“knippen”). Hierdoor komt er minder verkeer op de dijk en wordt de veiligheid verbeterd. Woningen en bedrijven aan de dijk blijven wel goed bereikbaar.

Hoe word ik geïnformeerd over de afsluiting?

U wordt geïnformeerd over de afsluiting door borden langs de kant van de weg, berichten in de lokale media en bewoners ontvangen een brief.

Is er ook een overgangsperiode voor de afsluiting?

Een overgangsperiode wordt ingesteld zodat u gewend raakt aan de nieuwe verkeerssituatie. Tijdens de overgangsperiode krijgen automobilisten zonder ontheffing nog geen boete wanneer zij door de afsluiting heen rijden. Na de overgangsperiode worden wel boetes uitgedeeld.

Wat wordt er gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Om de snelheid te remmen zijn er verschillende mogelijkheden zoals drempels, chicanes en visuele versmalling van de weg. De gemeente heeft alle mogelijkheden onderzocht. Fietsstraten en smileys bleken de beste opties op de Ringdijk. Fietsstraten zorgen voor een visuele versmalling, waardoor de snelheid wordt geremd. Op een fietsstraat krijgen fietsers de ruimte en zijn auto’s te gast. Ook borden met smileys zorgen voor een lagere verkeerssnelheid. De automobilisten worden dan gewezen op hun hoge snelheid.   Drempels zijn op de dijk en in de dorpen niet mogelijk omdat de woningen erg gaan trillen als het verkeer over een drempel rijdt. Dit komt doordat de woningen op de dijk vaak niet onderheid zijn. Chicanes hebben weinig effect op de snelheid van het verkeer. Omdat automobilisten gaan slalommen tussen de chicanes, is besloten om deze weg te halen op de dijk.

Gaat de gemeente ook handhaven op overtreding van de maximumsnelheid?

Nee, dat doet de gemeente niet. De gemeente is niet bevoegd om dit te doen. Handhaving op snelheid is geen taak van de gemeente, hier gaat de politie over. Ook over flitspalen voor snelheidsovertredingen gaan de politie en justitie. In een 30 kilometer zone wordt niet gehandhaafd en geflitst.

Wat is een fietsstraat? Is een fietsstraat ook voor auto’s toegankelijk?

Op een fietsstraat krijgen fietsers de ruimte en zijn auto’s te gast. Een fietsstraat heeft rood asfalt en aan de zijkanten liggen klinkerstroken. Fietsstraten geven een visuele versmalling.

Zijn er op de Ringdijk ook andere werkzaamheden die niet bij de visie horen?

Ja. Naast de werkzaamheden uit het plan, zijn er ook andere werkzaamheden die al staan gepland. Zoals de reconstructies en het ophogen van de dijk. In 2017 is Lijnderdijk opgehoogd en gereconstrueerd. In 2018 wordt de Hillegommerdijk in Lisserbroek gereconstrueerd. En in 2019 staat de Zwanenburgerdijk op de planning.   Tijdens de reconstructie wordt het gehele wegdek en alle onderlagen vernieuwd. Ook wordt de dijk opgehoogd. Dit zijn ingrijpende en zeer dure werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden samen met Hoogheemraadschap van Rijnland gepland. Zij beoordelen of een ophoging noodzakelijk is. Wanneer dit noodzakelijk is, doet de gemeente ook de reconstructie.


Vragen over samenwerking tussen partijen

Worden werkzaamheden voor het plan Ringdijk en Ringvaart en vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland afgestemd?

De werkzaamheden uit het plan en de reconstructies worden zoveel mogelijk tegelijk gedaan. Om kosten te besparen en overlast te voorkomen. De Cruquiusdijk in Cruquius is bijvoorbeeld al aangepast. Dit was mede op verzoek van de dorpsraad en de bewoners.   Ook wordt er goed gekeken naar de planning. Het is niet altijd mogelijk om de maatregelen uit het plan tegelijk met de reconstructies uit te voeren. Dan duurt het namelijk nog minimaal 20 jaar voordat de hele dijk verkeersveilig is. Dat is natuurlijk veel te lang. Daarom wordt in de dorpen waar een reconstructie nog niet nodig is alleen de bovenste laag van het asfalt vervangen.

Hoe worden inwoners beter geholpen door de samenwerking?

Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer zijn gestart met de pilot om één loket te maken voor het verlenen van een vergunning voor een steiger in de Ringvaart. Het aanvragen van een vergunning gaat sneller, is eenvoudiger en eenduidiger. De pilot loopt vooruit op de omgevingswet. De reacties tot nu toe zijn positief.


Vragen over de financiering

Is er geld om het plan ‘Ringdijk en Ringvaart’ uit te voeren?

De gemeenteraad heeft ruim 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de maatregelen op en langs de dijk. Hiermee wordt de hele basis gefinancierd, zoals de verkeersmaatregelen. Ook is er geld gereserveerd voor eerder geplande werkzaamheden zoals het grote onderhoud aan de dijk.

Wat gebeurt er met het geld wanneer een van de maatregelen goedkoper blijkt dan gepland?

Het geld dat beschikbaar is voor de Ringdijk en Ringvaart is voor het hele project en niet specifiek voor een dorp. Het geld is bestemd voor (specifieke) maatregelen waarmee we een doel willen bereiken. Als maatregelen financieel beter (of slechter) uitvallen dan gepland, dan is het een mee- of tegenvaller voor het uitvoeringsprogramma als geheel.

De Stichting leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld beschikbaar gesteld, hoe zit het daarmee?

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft in januari 2018 geld beschikbaar gesteld voor de het versterken recreatieve functie van vier dorpen aan de Ringdijk: Rijsenhout, Aalsmeerderbrug, Lijnden en Burgerveen. Met dit geld kan iets extra’s worden gedaan op de dijk, bijvoorbeeld het aanleggen van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraden en inwoners wordt bekeken wat hiermee gedaan kan worden. Bekijk de website van SLS.


Vragen over de planning

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden niet allemaal tegelijk uitgevoerd, maar per dorp en na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Bekijk op de pagina's per dorp de actuele stand van zaken.