.

Voorgenomen verkeersbesluit Zwanenburgerdijk ter inzage

In Zwanenburg is de gemeente van plan de Zwanenburgerdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Venenweg. Als de gemeente de openbare weg afsluit, moet daarvoor een verkeersbesluit worden genomen. Bij dit besluit wordt dat in twee stappen gedaan. Op dit moment ligt het voorgenomen verkeersbesluit van de Zwanenburgerdijk ter inzage. Daarna komt er een definitief besluit waarmee het college van burgemeester en wethouders een beslissing neemt of er wel of geen afsluiting komt op de Zwanenburgerdijk. Als er een afsluiting komt dan gebeurt dit in de tweede helft van 2020.

 

Voorgenomen verkeersbesluit

Het voorgenomen verkeersbesluit is ter voorbereiding voor het definitieve verkeersbesluit. Het voorgenomen verkeersbesluit en de tekening waarop de afsluiting staat aangegeven zijn nu te vinden in de Staatscourant. Deze liggen tevens tot en met 12 juli ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis in Hoofddorp en zijn dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur in te zien na een telefonische afspraak.

Tijdens het voorgenomen verkeersbesluit kunnen belanghebbenden 6 weken lang een zienswijze indienen. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingediend bij: Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, Cluster Ingenieursbureau, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Deze worden meegenomen in het definitieve verkeersbesluit.

Definitief verkeersbesluit

Na het voorgenomen verkeersbesluit wordt aansluitend een definitief verkeersbesluit  genomen. Belanghebbenden die het niet met het besluit eens zijn hebben 6 weken de tijd om een bezwaar aan te tekenen.

Veiliger en aantrekkelijker

De aanleiding voor de afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is dat verkeer nu voor veel overlast zorgt. De gemeente wil met de afsluiting de Ringdijk in Zwanenburg veiliger maken en aantrekkelijker. Over de afsluiting en de locatie is uitgebreid overleg geweest met onder meer de dorpsraad en de ondernemers. Als er een afsluiting komt gebeurt dit in de tweede helft van 2020. De afsluiting wordt aangegeven met bebording. Er wordt gehandhaafd met een camera.

Lees meer over de plannen voor Zwanenburg en bekijk de evaluatie van de proef afsluitingen op de Zwanenburgerdijk.

Ringdijk, foto Danny de Casembroot.jpg

Ringdijk, foto Danny de Casembroot.jpg

Gepubliceerd op: 
3 jun 2019