.

Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

Raad akkoord met Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 19 april 2018 de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout vastgesteld. De visie biedt een nieuw ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwclusters 1, 2, 3, 6 en 7 in Rijsenhout, omdat moderne en duurzame glastuinbouw hier niet meer kansrijk is. De visie is bedoeld om functies mogelijk te maken die de leefbaarheid van Rijsenhout vergroten.

Participatie

De visie is door middel van een intensief participatieproces met de Regiegroep Rijsenhout, de Dorpsraad Rijsenhout en bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. In 2016 en 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en zijn ondernemersverkenningen uitgevoerd door de Greenport Aalsmeer. Deze hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze visie.

Inspraak

De concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout heeft van 18 juli tot en met 15 oktober 2017 ter inzage gelegen. De afgelopen maanden zijn alle ingediende reacties gebundeld en van een antwoord voorzien in een Nota van Beantwoording. Deze hebben ook geleid tot enkele wijzigingen in de visie. Zo is de visie aangescherpt wat betreft de omvang van bepaalde functies. Deze dienen kleinschalig te zijn en te passen bij de schaal van het dorp. Ook zijn tiny-houses, kleine mobiele vakantiehuisjes, toegestaan als mogelijkheid.

Raadsbesluit, raadsvoorstel en bijlagen

Raadsbesluit Vaststellen Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout 19 april 2018 Amendement Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout aangenomen 19 april 2018 Raadsvoorstel Vaststelling Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout LR 13 maart 2018 Nota van beantwoording visie Rijsenhout Visie kaart 13 maart 2018
Visie kaart Rijsenhout

Nieuw Perspectief Rijsenhout

Het doel van de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout is om een nieuw perspectief en planologische duidelijkheid te bieden voor de glastuinbouwclusters 1, 2, 3, 6 en 7 in Rijsenhout (zie onderstaande afbeelding). De leefbaarheid in deze gebieden staat onder druk, waardoor het gebied verrommelt en er niet meer wordt geïnvesteerd. De Ruimtelijke en Economische Visie zorgt maakt ruimte voor een nieuwe invulling

Uitwerking cluster 1 en 2

In de clusters 1AB, 1CD en 2 (voormalige maatwerkgebied) liggen vooral kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie zoals het toepassen van bijzondere teelten en teelttechnieken, biologische landbouw, moestuinen, stadslandbouw en lokale duurzame energieopwekking. In cluster 1CD is bovendien ruimte voor lichte bedrijvigheid met een innovatief karakter en een lage verkeer aantrekkende werking (maximaal milieucategorie 2). Daarnaast liggen op enkele locaties kansen voor wonen in het lint.

Uitwerking cluster 3, 6 en 7

Nieuwe kansen liggen in de clusters 3, 6 en 7 vanuit de participatie met het dorp en vanuit het beleid vooral op het gebied van kleinschalige (verblijfs)recreatie en woningbouw in de bestaande lintbebouwing. In cluster 6 en 7 wordt ingezet op een ecologische en recreatieve verbinding tussen Park21 en de Westeinderplassen.

Menukaart voor functies

Op basis van de participatie is voor ieder gebied een menukaart met functies opgesteld. Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Initiatiefnemers en grondeigenaren kunnen deze gebruiken als inspiratiebron bij vormgeven van hun initiatieven.

Spelregels

Bij initiatieven zal uiteraard gekeken worden naar alle relevante ruimtelijke aspecten en een goede ruimtelijke inpassing binnen het gebied. Hiervoor is per gebiedsuitwerking een aantal spelregels vastgesteld. Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat initiatieven naast de visie altijd moeten voldoen aan het overige geldende beleid en wet- en regelgeving, onder anderen Plabeka en het LIB.