.

Gezamenlijke visie

Rijsenhout ligt op één van de mooiste en meest bijzondere plekken van Haarlemmermeer: aan de westoever van de Westeinderplas. De Westeinderplas (met vroeger tuinbouw en nu recreatie), de ringvaart en glastuinbouw zijn verweven met de geschiedenis van het dorp.

Voor de gebieden, genummerd met 1, 2, 3, 6 en 7 is glastuinbouw niet meer de meest voor de hand liggende invulling. Daarom wil de gemeente Haarlemmermeer samen met bedrijven, bewoners en met de provincie en de Greenport Aalsmeer andere mogelijkheden onderzoeken voor een leefbaar en duurzaam Rijsenhout. Hiervoor is een ruimtelijke en economische visie gemaakt, die in juni 2017 in concept is voltooid.
Clusterverdeling Rijsenhout
  • Gebied 3 ligt tussen Heermanszwet, Aalsmeerderdijk en Aarbergerweg
  • Gebied 6 ligt tussen de Grote Poellaan 101 (de camping) en de Grote Poellaan 43
  • Gebied 7 ligt tussen Grote Poellaan 43, de Kleine Poellaan en de Rijshornstraat
  • Gebied 1CD ligt tussen de Aalsmeerderweg (vanaf nummer 710), de Aarbergerweg en de Heermanszwet (tot nummer 17).
Vragen die in de ruimtelijke en economische visie worden beantwoord, zijn onder andere: wat zijn de kansen en knelpunten in deze gebieden? Welke nieuwe mogelijkheden zien we om de kwaliteit van het leven en wonen in Rijsenhout een impuls te geven? En wat is daar dan voor nodig? Hierbij wordt vooral gedacht aan het benutten van de recreatieve potentie. Ook voor de Ringdijk en Ringvaart zijn wij op zoek naar kansen en mogelijkheden.
 
De opgestelde concept-visie past binnen eerder vastgestelde (beleids)kaders, zoals het Ruimtelijk kader Rijsenhout uit 2010, het Luchthavenindelingbesluit (LIB), de structuurvisie Haarlemmermeer en het uitvoeringsprogramma PrimA4A.
 
In het PDFPlan van aanpak Visie Rijsenhout (1.31 MB) vindt u uitgebreide informatie over de aanpak.

Rijsenhout