.

Bijeenkomsten en activiteiten

Informatiebijeenkomst 17 juli

Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

Gebiedsateliers oktober 2016 voor clusters 1CD, 3, 6 en 7

Bijeenkomst 21 september 2016 visie cluster 1CD

Bijeenkomst 23 juni 2016

Gebiedsbijeenkomst 20 januari

Inspiratiebijeenkomst 16 november 2016

Gebiedsateliers midden 2016

Informatiebijeenkomst 17 juli

Op maandag 17 juli 2017 was er een informatiebijeekomst over de concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. Tijdens de bijeenkomst werd de conceptvisie uitgelegd en was er gelegenheid om een reactie op het plan te geven. Reageren op de concept visie kon ook tijdens de inspraakperiode van 18 juli tot met 15 oktober 2017.
 
Meer informatie over de visie kunt u vinden in deze , waar een samenvatting van de visie in staat en meer over het opstellen van de visie en de inspraak. Hier kunt u de hele concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout vinden.

Verslag bijeenkomst 17 juli 2017

Informatiebijeekomst over de concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

Begin 2017 heeft de Greenport Aalsmeer in Haarlemmermeer gesprekken gevoerd met met alle ondernemers in Rijsenhout en Burgerveen. Greenport Aalsmeer is een onafhankelijke organisatie waarin het bedrijfsleven, zes gemeenten - waaronder de gemeente Haarlemmermeer - en de provinciale overheid samenwerken aan versterking van de glastuinbouw in de regio. Greenport Aalsmeer voert voor de ondernemersverkenning gesprekken met alle tuinders in Haarlemmermeer. Zowel met de ondernemers in de moderne glastuinbouwgebieden (PrimA4a) als met tuinders in gebieden die niet meer kansrijk zijn voor glastuinbouw (zogenaamde transformatiegebieden). Dit gebeurt in het kader van de Uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke Visie van Greenport Aalsmeer. Zie www.greenportaalsmeer.nl/greenport-aalsmeer/activiteiten/uitvoeringsagenda-ruimtelijke-visie-greenport-aalsmeer/. De Greenport wil weten wie wil doorgaan, uitbreiden, verplaatsen, stoppen of andere bedrijvigheid wil ontplooien. Het inzicht per onderneming leidt tot een analyse met een kansenkaart per glastuinbouwgebied voor de hele Greenport Aalsmeer, en dus ook voor Haarlemmermeer inclusief Rijsenhout.


Gebiedsateliers oktober 2016 voor cluster 6 en 7 en clusters 1CD en 3

Na verschillende bijeenkomsten met bewoners en ondernemers uit Rijsenhout is de volgende stap gezet namelijk een globale inrichtingsschets voor de ruimtelijke en programmatische invulling van de gebieden. Deze globale inrichtingsschets visie is tijdens de twee gebiedsateliers op 10 en 12 oktober besproken.
 Rijdenhout 1CD
Na de gebiedsateliers wordt ruimtelijke en economische visie afgemaakt met de inrichtingsschetsen waar we in de ateliers over spreken. Deze concept-visie wordt nog één keer voorgelegd aan alle geïnteresseerden. Daarna gaat de visie in de 1e helft van 2017 naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de visie dan vast. 

Documenten:
Verslag 10 oktober 2016 (pdf)
Verslag 12 oktober 2016 (pdf)
Nieuwsbrief ruimtelijke en economische visie, 1 oktober 2016 (pdf)


Bijeenkomst 21 september 2016: visie cluster 1CD

De gemeenteraad heeft op 30 juni besloten deelgebied 1CD aan te wijzen als zogenaamd ‘transformatiegebied’. Dat betekent dat het niet meer alleen bestemd wordt voor glastuinbouw, en dat er – als de provincie dat ook toelaat - andere bedrijvigheid plaatsvindt in de toekomst.
 
kaart van 1CD
Kaart van 1CD. 1CD ligt binnen de oranje stippellijn

Op 21 september is met bewoners en ondernemers gesproken over de invulling van dit gebied. Hieronder vindt u het verslag van deze avond.

Documenten:
Verslag bijeenkomst 21 september 2016 (pdf)


Bijeenkomst 23 juni 2016

Op 23 juni vond een vervolgbijeenkomst plaats op de gebiedsbijeenkomst van 20 januari. In januari hebben ruim 100 inwoners en ondernemers meegedacht over de ruimtelijke en economische visie voor Rijsenhout en de Ringvaart en Ringdijk. Met deze input zijn we aan de slag gegaan. Alle wensen en ideeën hebben we verwerkt in een aantal scenario’s om de leefbaarheid in Rijsenhout en Burgerveen te vergroten. Op 23 juni zijn deze scenario’s aan de deelnemers voorgelegd om af te stemmen of deze aansluiten bij de suggesties die eerder zijn ingebracht. En om te horen waar men vooral kansen ziet voor het dorp. Dit heeft voor ons waardevolle informatie opgeleverd waarmee we weer een volgende stap kunnen maken richting een duidelijke ruimtelijke en economische visie voor Rijsenhout.

Na de zomervakantie is de gemeente verder gegaan met naar de globale inrichtingsschetsen kijken en hier verdere invulling aan geven. Zie hierboven, de bijeenkomsten van september en oktober 2016.

Documenten:
Verslag 23 juni 2016 (pdf)
Presentatie 23 juni 2016 (pdf)


Gebiedsbijeenkomst 20 januari 2016

Op woensdag 20 januari 2016 is een gebiedsbijeenkomst gehouden voor:
 

  • Gebied 3: tussen Heermanszwet, Aalsmeerderdijk en Aarbergerweg
  • Gebied 6: tussen de Grote Poellaan 101 (de camping) en de Grote Poellaan 43
  • Gebied 7: tussen Grote Poellaan 43, de Kleine Poellaan en de Rijshornstraat
  • Ringvaart en Ringdijk

Tijdens de gebiedsbijeenkomst hebben we samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen gekeken naar welke wensen, ideeën en knelpunten er zijn voor deze gebieden. Daarnaast zijn de belangrijkste thema’s besproken en speerpunten verwoord die helpen bij het verder uitwerken van de visie. Voorbeelden van thema’s zijn leefbaarheid, bereikbaarheid, toerisme en recreatie.

Documenten:
verslag gebiedsbijeenkomst 20 januari 2016 (pdf)

Foto van gebiedsbijeenkomst Rijsenhout 20 januari 2016
In groepjes brainstormen over de verschillende gebieden
 


Inspiratiebijeenkomst 16 november 2015

Op maandag 16 november 2015 vond in de Ontmoetingskerk de eerste bijeenkomst plaats over de op te stellen visie voor Rijsenhout. Tijdens de bijeenkomst, die door ruim 250 mensen is bezocht, is het traject toegelicht en is uitgelegd hoe inwoners en bedrijven kunnen meedenken en meepraten. Ook hebben verschillende ondernemers inspirerende voorbeelden/pitches gegeven van mogelijke denkrichtingen voor Rijsenhout (zie presentatie en film Hollandse Plassen hieronder).

Documenten:
Presentatie Gemeente Haarlemmermeer (pdf) 
Pitches ondernemers (pdf) 
Film visie Rijsenhout
Film pitch Hollandse Plassen
Uitnodigingsflyer inspiratieavond Rijsenhout 16-11-2015 (pdf)

Foto inspiratieavond 16 november 2015

Foto inspiratieavond 16 november 2015


Gebiedsateliers, midden 2016

De uitkomsten van de gebiedsbijeenkomst wordt samen met een gebiedsanalyse en stakeholdersanalyse gebruikt voor het maken van een inrichtingsvoorstel per gebied. Hierbij wordt met gebiedsateliers samen met de stakeholders, inwoners, bedrijven en andere betrokken partijen een uitwerking van het deelgebied gemaakt. Deze gebiedsateliers vinden naar verwachting midden 2016 plaats.