Privacystatement

De gemeente staat dicht bij u en legt voor het uitvoeren van de wettelijke taken veel gegevens van u vast over uiteenlopende onderwerpen. Vaak zijn dat gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn; persoonsgegevens. De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het vastleggen van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt uw privacy te beschermen. De Wbp regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. De gemeente mag volgens de Wbp alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moet vooraf zijn bepaald en goed zijn omschreven. De gemeente mag niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt nodig is voor dat doel en ook niet voor meerdere doelen tegelijkertijd. De gemeente richt haar werkprocessen zo in dat deze aan de Wbp voldoen.

Waar de uitwisseling van persoonsgegevens die niet in wet- en regelgeving vastligt vraagt de gemeente vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming.
 

Wie houdt toezicht?


Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wbp. De gemeente heeft voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG ziet namens het CBP toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy. Mocht u een algemene privacy-gerelateerde vraag hebben dan stelt u deze aan de FG per e-mail via privacy@haarlemmermeer.nl.