Subsidies voor betere leefbaarheid

Deel deze pagina
Dorpshuis Marijke in Burgerveen, het dorpscentrum van Rijsenhout, dorpscentrum Spaarndam en een aantal maatregelen aan de Ringvaart en Ringdijk. Voor deze projecten wil het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer gebruik maken van de subsidieregeling van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Samen met de SLS ziet het college goede kansen om op genoemde plekken de leefbaarheid te verbeteren. Of, zoals de SLS het zelf graag zegt: een duurzame maatschappelijke plus te realiseren. De SLS stelt hiervoor subsidie beschikbaar en de gemeente wordt gevraagd aan cofinanciering te doen, oftewel: ze moet meebetalen en ook anderszins meewerken.

Dorpshuis Marijke in Burgerveen

Dorpshuis Marijke in Burgerveen. Foto: Danny de Casembroot

Leefbaarheid

De leefbaarheid in de dorpen kan zo’n stimulans goed gebruiken, want de aanwezigheid van de luchthaven in de gemeente veroorzaakt geluidshinder van de vliegtuigen en beperkt de mogelijkheden om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Voorzieningen staan er onder druk, net als de kwaliteit van de samenleving, waardoor jongeren er wegtrekken. Daarom stelt de SLS, onder een aantal voorwaarden, subsidie beschikbaar voor zogenoemde gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s. Voor de Schipholregio als geheel is voor de periode 2016-2020 in totaal zo’n 30 miljoen euro beschikbaar. 

Voor hun keuze voor genoemde projecten in Burgerveen, Rijsenhout, Spaarndam en Ringvaart & Ringdijk is het college bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn tal van gesprekken gevoerd met betrokkenen. Het besluit valt niet bij iedereen in goede aarde, weet het college, maar toch is er enthousiasme over de kans op verbeteringen van de leefbaarheid.

Rijsenhout

Vooral de aanvraag voor Rijsenhout is een complexe kwestie. Daar was de keuze aan de orde of dorpshuis De Reede moet worden gerenoveerd of beter kan samensmelten met het ernaast gelegen kerkgebouw. “Wij zijn, met de SLS, tot de conclusie gekomen dat het laten samensmelten een logische stap is. Met enkele specifieke ingrepen aan het gebouw van de Ontmoetingskerk achten wij het mogelijk om het geschikt te maken voor allerlei activiteiten en ontmoetingen, waaronder óók de kerkdiensten. Op dit moment doen wij hier onderzoek naar”, aldus het college.

De bestuurders zijn tot deze keuze gekomen omdat beide gebouwen nu een groot deel van de tijd leeg staan. Met zijn tweetjes naast elkaar zijn ze niet levensvatbaar. Daar komt nog bij dat De Reede verouderd, gedateerd en verre van duurzaam is. Daar zou dus flink in moeten worden geïnvesteerd. 

Het gebouw van de Ontmoetingskerk is daarentegen nog maar een paar jaar oud, duurzaam, functioneel ingericht en geschikt te maken voor allerlei activiteiten. Door het gebouw deze functie te geven, kan het dorpshart worden versterkt, stelt het college. Zonder De Reede komt er immers ruimte vrij voor de ontwikkeling van woningbouw voor ouderen en voor aanpassingen in de openbare ruimte door bijvoorbeeld vergroening of het creëren van een ontmoetingsplek.

Dorpshuis Marijke

Ook voor dorpshuis Marijke in Burgerveen vraagt het college subsidie bij de SLS aan. Marijke is in de jaren zestig door de inwoners zelf neergezet. Bijna iedere inwoner van Burgerveen kent wel iemand die heeft meegewerkt aan de bouw. Met recht zijn de inwoners nog steeds trots op deze prestatie en op het dorpshuis zelf. Met een aantal Burgerveners zijn mogelijkheden om Marijke te verbeteren besproken. Meest realistisch is een kleine renovatie oftewel vervanging van het dak en de glazen achterpui en beglazing, isolatie van de gevels en vloeren, aanpassing of vernieuwing van installaties en sanitair en verplaatsing van de keuken. Zo kan Marijke een klein paleisje worden, voorzien van een huiskamer plus kantoor.

Dorpscentrum Spaarndam

De gewenste aanpassingen aan het Dorpscentrum Spaarndam zijn onderdeel van het project Hartje Spaarndam van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De bedoelingen hier zijn energiebesparende maatregelen en aanpassingen van de indeling en de uitstraling zodat een duurzaam efficiënter en multifunctioneler gebouw ontstaat.

Ook de plannen van lokale sportverenigingen zijn een onderdeel van het project Hartje Spaarndam. Dorpscentrum Spaarndam en de sportvelden liggen niet naast elkaar, er zijn andere partijen bij betrokken en ook inhoudelijk verschillen ze. Daar komt bij dat de plannen van de betrokken sportverenigingen niet aansluiten bij het gemeentelijke sportbeleid. Volgens recent onderzoek blijkt namelijk dat de sportbehoefte in Spaarndam in balans is met de huidige capaciteit. Ook is de kwaliteit van de huidige voorzieningen zodanig dat deze voldoet aan de sportbehoefte. Er is geen sprake van noodzaak tot onderhoud of vernieuwing van de velden. Daarom komt de voetbalsport nu niet in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente voor verplaatsing van het voetbalveld. Verder behoort tennis niet tot de basissporten waardoor de tennisvereniging verantwoordelijk is voor de kosten van het verleggen van de tennisbanen.

Besloten is daarom om de twee projecten, Dorpscentrum Spaarndam en de sportplannen, los te knippen en laatstgenoemde apart en als een particuliere aanvraag te behandelen. 

Particuliere aanvragen

Ook vanuit Rijsenhout zijn er door particulieren aanvragen gedaan. Zo willen de voetbalvereniging SCW, de Tennisvereniging Rijsenhout en IJsclub De Blauwe Beugel een gezamenlijke kantine waarvoor verplaatsing van sportvelden en volkstuinen noodzakelijk is. In het plan zit ook een skeelerbaan die het grasveld van de ijsclub moet vervangen. Net als de sportplannen van Spaarndamse sportclubs sluiten ook deze Rijsenhoutse plannen niet aan bij het gemeentelijk sportbeleid. Tennis, skeeleren/schaatsen zijn immers geen basissporten, aldus het college, dat eraan toevoegt dat het ook geen geld heeft om aan de plannen bij te dragen.

Wij vragen de verenigingen zelf te voorzien in de middelen voor verplaatsing van de tennisvelden en de bouw van de skeelerbaan, mits zij kunnen aantonen de nieuwe voorzieningen kostendekkend te kunnen exploiteren,

aldus het college.

Ringvaart en Ringdijk

Na intensieve overleggen met de inwoners en de SLS heeft het college besloten voor Ringvaart en Ringdijk subsidieaanvragen te doen voor onder meer een nieuwe steiger van de zeeverkenners (waterscouts) en een recreatiesteiger met picknicktafels in Burgerveen. In Lijnden gaat het om een gecombineerde passanten-/recreatiesteiger en voor Aalsmeerderbrug is het voorstel om een passantensteiger bij het Fort Aalsmeer te bouwen, bestemd voor zowel de inwoners als voor recreanten die willen aanmeren voor een bezoek aan het fort.

Het is nu aan de SLS om te reageren op de brief van het college waarin de aanvragen zijn toegelicht. Vervolgens zal de SLS de verschillende aanvragen apart beoordelen.  

Gepubliceerd op: 
26 mrt 2020