Spaarndammerdijk straks in het nieuw

Deel deze pagina
Het deel van de Spaarndammerdijk in Spaarndam tussen Zijkanaal C en de Spaarndammerweg/Batterijweg is in slechte staat en onveilig. Kleine werkzaamheden zijn niet meer voldoende. Een volledige aanpassing van het wegdek is nodig en het plan hiervoor is klaar.

Het historische karakter van de dijk blijft. Door het nieuwe ontwerp van het wegdek wordt het een veilige weg. In een video is te zien welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wat de nieuwe situatie wordt.

Voor de veiligheid is de Spaarndammerdijk tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor inwoners en leveranciers is een uitzondering gemaakt.

Een fietser fietst over het slechte wegdek van de Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk wordt straks ook veiliger voor fietsers. Foto: Danny de Casembroot. 

Wat eraan voorafging

Samen met een groep inwoners heeft de gemeente het plan voor een nieuwe inrichting van de dijk gemaakt. De inwoners hadden zich hiervoor aangemeld na een oproep in de zomer van 2019. Natuurlijk is de eigenaar van de dijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, bij de plannen betrokken. Ook is er meerdere keren contact geweest met dorpsraden, ondernemersvereniging, LTO Nederland, de Fietsersbond, Recreatieschap Spaarnwoude, de historische werkgroep Spaarndam en Historisch Halfweg. Vanaf het begin is er veel contact geweest met deze organisaties. Met hun tips en ideeën is daarna een voorlopig ontwerp (VO) van de weg gemaakt. Hierover is met hen opnieuw uitgebreid overleg geweest. Ook daarna zijn er een paar aanpassingen aangebracht. Nu is er een definitief ontwerp (DO).

In juni 2020 ging de gemeenteraad van Haarlemmermeer akkoord met het reconstructieplan en is er geld beschikbaar gesteld.

In overleg met de begeleidingsgroep en belangenorganisaties is gekozen voor:

Binnen de bebouwde kom

  • De snelheid van 50 km per uur wordt verlaagd naar 30 km per uur. Hierdoor wordt het prettiger fietsen en oversteken op het drukkere deel van de dijk.
  • Het wegdek krijgt zwart asfalt. De gelijkwaardige kruispunten (zonder voorrangsborden of haaientanden) krijgen een donkerrood vlak.
  • Het kruispunt met de Lageweg wordt anders ingericht. Omdat de bocht als onveilig wordt ervaren, komen er betonstenen in de bocht te liggen. Daardoor wordt deze krapper voor licht gemotoriseerd verkeer (zoals auto’s). Over de betonstenen kan wel het bevoorradingsverkeer van de supermarkt en het zwaar verkeer rijden van de transportbedrijven.
  • De stoep langs de Lageweg wordt vanaf de Spaarndammerdijk doorgetrokken tot aan Albert Heijn zodat de supermarkt voor voetgangers en mindervaliden veiliger te bereiken is.

Buiten de bebouwde kom

  • De maximumsnelheid blijft 60 km per uur.
  • Behoud van breedte - 4,5 meter - van de weg.
  • Er komt één donkerrode fietsstrook aan elke kant van de weg (de kleur in de video had donkerroder gemoeten).
  • Ook komen er passeerstroken.

Hiermee blijft de Spaarndammerdijk goed bereikbaar voor inwoners en landbouwverkeer en voor de ontsluiting van Spaarndam en Halfweg. Ook wordt het voor fietsers veiliger. Daarnaast zorgen passeerstroken ervoor dat ook grotere voertuigen (bijvoorbeeld landbouwvoertuigen) elkaar kunnen passeren. 

Beeld van het slechte wegdek van de Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk. Foto: Danny de Casembroot. 

Informatie over het definitief ontwerp/video

Een video geeft een beeld van de wegaanpassingen. De link naar de video is te vinden op de webpagina van Spaarndam. Hier staan ook de antwoorden op veel gestelde vragen en het Definitief Ontwerp (DO). Omdat dit een technische tekening is die niet door iedereen even goed kan worden gelezen, is de video gemaakt.

De werkzaamheden starten na de komende zomervakantie. De gemeente gaat nu op zoek naar een aannemer en vraagt de benodigde vergunningen aan. Ook wordt overlegd met de partijen die direct de gevolgen ervaren van de werkzaamheden.

Als het werk is gedaan

Zit het werk erop dan wordt de weg weer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Halverwege 2022 is de Spaarndammerdijk klaar en voorzien van een nieuwe inrichting en asfalt.

Informatie tijdens de werkzaamheden

Aan het begin en tijdens de werkzaamheden ontvangen de aanwonenden via bewonersbrieven alle informatie van de aannemer over de tijdelijke verkeersmaatregelen. De informatie komt dan ook op de pagina “Wegwerkzaamheden” op de gemeentelijke website.

Online informatiebijeenkomst

Door de coronamaatregelen is een informatiebijeenkomst helaas niet mogelijk. Voor degenen die behoefte hebben aan meer informatie is er op dinsdag 8 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst. Aanmelden via info@haarlemmermeer.nl en onder vermelding “Aanmelding online informatiebijeenkomst Spaarndammerdijk”. Deelnemers ontvangen vlak van tevoren een link naar deze bijeenkomst. 

Neem voor vragen contact op met Peter van Woesik (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl en schrijf erbij: “Spaarndammerdijk”.

 

 

Gepubliceerd op: 
25 mei 2021