Nieuwe wethouders gooien het roer niet geheel om

Deel deze pagina
‘Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer’ is de titel van het coalitieakkoord. De wethouderskandidaten van VVD, HAP, CDA en PvdA hebben dit woensdagochtend gepresenteerd. Ze geven zelf toe dat hun akkoord niet uit zijn voegen barst van nieuw beleid. Het roer gaat dan ook niet geheel om tussen 2019 en 2022.

Beoogd HAP-wethouder Marjolein Steffens-van de Water:

“Het vorige college was al goed op weg. Je hoeft niet alles nieuw te doen omdat je een nieuw college hebt. Je moet de dingen doen die je moet doen.”

Portefeuilleverdeling

De zes beoogde nieuwe wethouders verdienen in vier van de zes gevallen in elk geval wél het predicaat nieuw. Alleen Marjolein Steffens en Ap Reinders van HAP zijn bekende gezichten in het nieuwe college. Zij waren er in de vorige periode ook bij. Voor een belangrijk deel bestieren ze ook dezelfde portefeuilles. Achter de naam van Marjolein Steffens staan onder meer Fysieke Leefomgeving, Gebiedsgericht Werken, Vastgoed en Maatschappelijk Vastgoed, Jeugd, Onderwijs, Dienstverlening Iinwoners en Doelgroepenbeleid en Emancipatie.
Ap Reinders neemt onder meer Economie & Ondernemerschap voor zijn rekening plus Werk en Inkomen (sociale zaken) en Dienstverlening ondernemers.

Wethouders 2019

Wethouders van links naar rechts: Marja Ruigrok, Jurgen Nobel, Marjolein Steffens, Ap Reinders, Mariette Sedee en Mieke Booij. Foto: Jur Engelchor
 

Nieuwste gezicht

Het nieuwste gezicht is dat van VVD’er Marja Ruigrok. Ze woont nu nog in Amsterdam, is ondernemer, is zeven jaar fractievoorzitter geweest van de VVD in haar woonplaats. Haar portefeuilles worden onder meer Economie & Innovatie, Toerisme & Evenementenbeleid (citymarketing), Verkeer & Vervoer, Cultuur en Deregulering.
De andere VVD-wethouder wordt Jurgen Nobel, tot voor kort de fractievoorzitter van de liberalen. Hij ontfermt zich over onder meer Financiën, Grondzaken, Energietransitie en Haven- en luchthavenzaken.
 
Mariette Sedee-Schuitemaker is de beoogde CDA-wethouder. Voorheen was ze fractievoorzitter van de christendemocraten en vanuit die hoedanigheid oppositieleider. Haar portefeuilles worden onder meer Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet, Grootschalig groen & recreatie, Agrarische Zaken en Milieu. Ook neemt zij de gebiedsontwikkeling van Badhoevedorp voor haar rekening.          

Mieke Booij was tot voor kort ook fractievoorzitter maar dan van de PvdA. Tot haar portefeuilles behoren onder meer Zorg, Jeugdzorg, Woonbeleid, Sport en Welzijn.

Niet ineens een andere koers

Dat deze zes bestuurders in spe het schip Haarlemmermeer niet ineens een andere koers laten varen, is ook af te leiden uit deze zinnen uit het coalitieakkoord:

“We zijn trots op onze gemeente en zetten in op verbetering en vernieuwing daar waar gewenst of noodzakelijk. Voor alle inwoners en ondernemers; voor iedereen binnen de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.”

Schiphol

Dat wil zeker niet zeggen dat alles bij het oude blijft in de polder. Zo benadrukt wethouderskandidaat Jurgen Nobel van de VVD dat het college meer directe invloed wil hebben op luchthaven Schiphol.

“Om daarmee de belangen van Haarlemmermeer beter te behartigen.”

PARK21

Ook de beoogde CDA-wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker, in de vorige periode nog oppositieleider, kan niet zomaar worden aangenomen dat ze alles bij het oude laat. Zij gold tot voor kort als dé criticaster van PARK21, het recreatiegebied tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Samen met Mieke Booij van de PvdA ontfermt zij zich de komende periode over dit project.

Mariëtte Sedee-Schuitemaker: 

“In de uitvoering is nog weinig voortgang geboekt. Dat komt omdat er nog geen milieueffectrapportage ligt. Daar moeten we op wachten. Ik zal deze spellen als die er is. Dan kunnen we bepalen of we door kunnen met de plannen voor PARK21. Of dat we moeten herijken”.      

Wonen

Ook wonen krijgt de komende periode weer veel aandacht van het college. Er is vraag naar alle type woningen, zowel koop als huur, grondgebonden en gestapeld. Bij bouwprojecten van meer dan dertig woningen moet de helft bestaan uit betaalbare woningen, vinden de beoogde wethouders: betaalbare koop (naar doelgroep en grootte variërend van maximaal 150.000 tot maximaal 290.000, middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen). Van deze betaalbare woningen dient een substantieel aandeel sociale huurwoningen te zijn.

Twee wethouders gaan zich bemoeien met wonen: Mieke Booij van de PvdA en Jurgen Nobel van de VVD. Eerstgenoemde met de focus op woonbeleid, laatstgenoemde met de focus op woningbouw. Mieke Booij maakt duidelijk dat er niet alleen op het gebied van nieuwbouw veel staat te gebeuren maar dat ook met bestaande woningen en panden een antwoord kan worden gegeven op de enorme vraag. Ze geeft als voorbeeld het splitsen of onderverhuren van woningen en het ombouwen van kantoren.

Statushouders

De nieuwe wethoudersploeg laat de voorrangsregeling voor statushouders vallen. Volgens Mieke Booij is dat nadrukkelijk niet hetzelfde als statushouders laten vallen. Het is de bedoeling om voor hen voor voldoende, alternatieve en onorthodoxe woonvormen en woningen te zorgen. Statushouders huisvesten, blijft een wettelijke plicht maar de enorme achterstand die Haarlemmermeer had is weg gewerkt, aldus Booij.

Wethouders aan tafel

De wethouders presenteerden de titel van het coalitieakkoord. Foto: Jur Engelchor
 

Gebiedsgericht werken

Opvallend is dat de portefeuilles Duurzaamheid en Participatie niet meer bestaan in de nieuwe wethoudersploeg. VVD’er Jurgen Nobel stelt dat duurzaamheid “inmiddels is geland in de ambtelijke organisatie” en eigenlijk op elk beleidsterrein is doorgevoerd. Precies zoals de bedoeling altijd is geweest. Voor participatie geldt iets dergelijks. Dat hoeft ook geen aparte wethouderstaak meer te zijn. Gebiedsgericht werken is dat deze periode wel en Marjolein Steffens (HAP) ontfermt zich daarover. Meedenken en meewerken aan het verbeteren van de eigen leef- of  werkomgeving blijft hierin de rode draad.

Écht nieuw is het voornemen om het personeelsbudget met 2,5 miljoen euro te laten stijgen. De ambtelijke organisatie is al zo’n dertien jaar niet of nauwelijks meer gegroeid. Het inwonertal daarentegen wel (met ruim 20.000). Ook zijn er taken bij gekomen.

Tandje minder

De inflatie buiten beschouwing gelaten, stijgen de lasten door deze en andere investeringen (zoals bijvoorbeeld in de fysieke leefomgeving) niet, aldus de toekomstige wethouder financiën Jurgen Nobel (VVD). Het coalitieakkoord is weliswaar niet doorgerekend maar hij gaat ervan uit dat hij al het benodigde geld in de begroting kan vinden.

Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, aldus Marjolein Steffens (HAP), dan moeten er keuzes worden gemaakt.

“Er zijn dingen die wel een tandje minder kunnen.”

Daar komt nog bij, aldus wethouderskandidaat Ap Reinders, eveneens van HAP, dat het nieuwe Haarlemmermeer, met dus Haarlemmerliede en Spaarnwoude erbij, op een hogere uitkering uit het gemeentefonds mag rekenen.

Ap Reinders: 

"Alle beetjes helpen.”

Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de wethouderskandidaten formeel te benoemen. Dat gebeurt op donderdag 10 januari 2018. Dan wordt ook het coalitieakkoord besproken.

Gepubliceerd op: 
3 jan 2019