Extra geld van het Rijk geeft Haarlemmermeer lucht

Deel deze pagina
Dinsdag sprak het college van B&W over de programmabegroting 2022. Deze wordt 11 november in de gemeenteraad behandeld. Duidelijk is dat Haarlemmermeer financieel weer uit het dal kruipt. Bij de Voorjaarsrapportage 2021 was de verwachting dat het begrotingsjaar 2022 een tekort van tien miljoen euro zou opleveren. Door het eerder toegezegde extra geld vanuit het Rijk sluit 2022 nu met een relatief klein positief saldo.

Septembercirculaire

Nu blijkt uit de zogenaamde septembercirculaire dat er meer geld van het Rijk komt. Daardoor zal ook het jaar 2023 positief sluiten. Voor 2024 is dat nog de vraag. Het lijkt erop dat het begrotingsjaar 2025 met een plus sluit. Daarin zitten ook de 13 miljoen euro aan ombuigingen waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Ondanks de financiële meevallers zullen de bezuinigingen nog steeds nodig zijn.

De eerste begroting van de gemeente Haarlemmermeer uit 1856

De eerste begroting van de gemeente Haarlemmermeer uit 1856. Foto: Jur Engelchor. 

De gemeenteraad heeft 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot 13,2 miljoen euro in 2025. Oorzaken van het voorspelde tekort zijn met name de kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het college wil dat sportservice Haarlemmermeer blijft bestaan. Door de bezuinigingen hierop deels terug te draaien, zal sportservice Haarlemmermeer ook de rijksbijdrage behouden en kunnen de diensten voor een groot deel gecontinueerd worden. Daarmee voert het college de aangenomen motie van de gemeenteraad uit.

Jurgen Nobel is blij dat door de bijdragen van het Rijk wat ruimte is ontstaan.

Maar we kunnen niet achteroverleunen. We moeten scherp blijven op onze inkomsten en uitgaven. Dit is de laatste begroting van dit college. Volgend jaar zijn er verkiezingen en zal er een ander college zijn. Ook zij moeten met een gezond huishoudboekje kunnen beginnen.   

De begroting is ingehaald door de realiteit

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot een pakket ombuigingen. Met pijn in het hart heeft het college dit pakket aan de raad voorgelegd. De meest recente financiële rijksbijdrage zorgt er echter voor dat we zijn ingehaald door de realiteit. De uitkomsten van de zogenaamde septembercirculaire hebben ook het college verrast. Om die reden zal het college naast de begroting met een raadsvoorstel komen, waarbij de bezuinigingen deels teruggedraaid zullen worden. Burgemeester en wethouders hebben oog voor de impact van de bezuinigingen op organisaties en inwoners. De gemeente Haarlemmermeer zal daarom in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst geraakt worden door de ombuigingen zoveel mogelijk ontzien.

Gepubliceerd op: 
6 okt 2021