Burgemeester Schuurmans: '2020 is het jaar van de mensen'

Deel deze pagina
Ik wil beginnen om namens de gemeenteraad, het college en alle medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer u een zeer voorspoedig 2020 toe te wensen, met veel geluk in goede gezondheid.

2020, een bijzonder jaartal. 

Natuurvolkeren duiden het getal 5 met 1 hand aan, het getal 10 met twee handen en het getal 20 met een afbeelding van de gehele mens (inclusief tenen). 2020 zou volgens die natuurvolkeren met twee mensen weergegeven worden. 

U zou dus kunnen stellen dat 2020 het jaar is van de menselijke waarden.

Ik hoop van harte dat we in dit nieuwe decennium de menselijke maat weten te behouden of te hervinden waar dat nodig is. En dat we in ons land in plaats van steeds meer tegenover elkaar te staan en onze verschillen uit te vergroten, de gemene deler gaan zoeken om zo sámen de schouders te zetten onder de opgaven van deze tijd. 

Ik bezoek bruidsparen die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn en inwoners die 100 worden. Ik vind het heel leuk om hun verhalen te horen. Over wat ze in de afgelopen decennia hebben meegemaakt, over wat er is veranderd in hun leven en in onze gemeente. Vaak wonen zij al heel lang, met veel plezier, in 1 van onze 31 kernen. 

Ze vertellen dat er veel nieuwe mensen zijn komen wonen die ze niet kennen. Ze missen vaak het dorpse van toen….je weet niet meer wie er bij je in de straat woont.

En dat klopt….

Haarlemmermeer is de afgelopen 60 jaar met meer dan 100.000 inwoners gegroeid. Uit heel Nederland komen mensen hier wonen.

En dat is zeer begrijpelijk. Haarlemmermeer heeft na Amsterdam het grootste aantal banen binnen haar gemeentegrenzen van Nederland. Haarlemmermeer is, als er wordt gekeken naar de economie, demografie, werkeloosheid en bijstand, met meer dan 12.000 bedrijfsvestigingen en 165.000 arbeidsplaatsen al 8 jaar de best economisch presterende gemeente van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Elzevier. Met zoveel werkgelegenheid in de eigen gemeente en in nabijgelegen gemeenten willen steeds meer mensen hier komen wonen.

Bovendien kun je in Haarlemmermeer zeer prettig wonen, er is veel groen, veel ruimte, er zijn veel sportgelegenheden, goede ontsluitingen, goede scholen en winkelcentra, een mooi groot winkelhart in Hoofddorp en je zit hier midden in de Randstad. 

En hoewel we een grote gemeente zijn is er nog wel een sfeer van elkaar begroeten in de wijk, in de straat.  Ook in onze nieuwe wijken. Dat weet ik uit ervaring, want we wonen nu bijna een half jaar in Floriande en als ik ´s ochtends ongewassen en ongestreken even een ochtendwandeling maak, kom ik altijd mensen tegen die me herkennen en begroeten. Ook als het me even niet uitkomt…. 

Maar mensen zijn wel heel druk met hun werk, hun gezin, hun sociale leven. Terwijl de dorpen, wijken en verenigingen mensen nodig hebben die willen investeren in hun wijk of dorp.

Maar….

als het er echt om gaat dan zijn mensen er toch nog steeds voor elkaar. Toen op 17 december jongstleden mijnheer Manting bruut om het leven werd gebracht in Hoofddorp was het medeleven van onze inwoners hartverwarmend. Bloemen, kaarten, een spontaan ontstane herdenkingsplek, een lichtjestocht en een druk bezochte afscheidsbijeenkomst laten zien dat mensen nog steeds om elkaar geven. Ik wil iedereen daarvoor bedanken. Ik hoop dat u dit gezin blijft steunen in de moeilijke tijden die gaan komen en ik wens het gezin Manting ook namens ons heel veel sterkte met het verwerken van dit vreselijke verlies.

We zijn er dus echt wel voor elkaar en er wordt veel georganiseerd in dorpshuizen, speeltuinen, sportverenigingen, en culturele verenigingen. Er zijn mooie evenementen en activiteiten en dat kan ook omdat vele bedrijven hieraan meewerken door sponsoring of materiële ondersteuning. Op die manier kunnen mensen elkaar ontmoeten. 

Burgemeester Schuurmans sprak voor het eerste de nieuwsjaarstoespraak uit in Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor

 

Maar we zullen in 2020, het jaar van de mensen, nog meer moeten werken aan het behoud van die belangrijke kernwaarde van Haarlemmermeer: de sociale cohesie, zeg maar het dorpse karakter. We moeten onze nieuwe inwoners uitnodigen om deel te nemen aan ons verenigingsleven. We hebben zeer gewaardeerde dorps/ en wijkraden die de thermometer in hun dorp of wijk steken en ons adviseren en soms ook mooie activiteiten organiseren. Ook zij hebben behoefte aan nieuwe mensen die zich voor hun leefomgeving willen inzetten.

We zijn sinds 2019 de 17e gemeente van Nederland qua inwonersaantal. En we groeien de komende jaren flink door, ook als het gaat om de vestiging van bedrijven. Maar die economische groei heeft ook veel nadelen. De aantasting van de groene ruimte, de toename van het verkeer, de aantasting van het leefmilieu door Schiphol. Ook die discussie hoort bij Haarlemmermeer. Wat is de goede balans, hoe ver moet je gaan.

De gemeenteraad en het college moeten deze vraagstukken meenemen in de afwegingen die we maken, waar we zoveel mogelijk proberen om de inwoners en ondernemers hierbij te betrekken. Dit terwijl we druk bezig zijn met het zorgen voor woningen, goede voorzieningen, recreatie,natuur en goede sociale ondersteuning. Een betere bereikbaarheid en een gezonder leefmilieu zijn ook onderwerpen van belang. Het gemeentebestuur investeert in sport, onderwijs en cultuur voor alle inwoners. 

En we blijven investeren in uw veiligheid Ik heb een deel van de nacht van Oud en Nieuw meegereden met een aantal politiemensen en heb gezien en gehoord wat er op hen afkomt en hoe ze daarmee omgaan. Ik heb groot respect voor onze politie, brandweer, Marechaussee, ambulance, handhavers en alle mensen die zich inzetten voor onze veiligheid, dag en nacht. Ook weer tijdens Oud en Nieuw.

En ik wil ook de buurtvaders, die veel ondersteuningboden, complimenteren en danken. We kunnen van hen leren dat we samen verantwoordelijk zijn voor de daden van onze kinderen.

Wij moeten samen met ouders kijken hoe het kan dat kinderen uit onze straten en wijken auto´s in brand steken en met messen rondlopen. Samen met ouders, scholen en politie moeten wij onze jonge kinderen leren beseffen dat ze niet alleen de bezittingen van een ander vernielen, met alle financiële gevolgen, maar dat het levensgevaarlijk kan zijn, dat er slachtoffers kunnen vallen.

We blijven ons inzetten samen met partners zoals politie, OM en deKMar voor een veilig leefklimaat. Waarbij we duidelijk zijn dat ondermijnende gedragingen en handelingen niet worden getolereerd.

Dit gemeentebestuur staat voor een fijne woonomgeving.

Maar hoeveel we daar als gemeente ook in investeren, ook u bepaalt het woongenot. Door te willen investeren in uw omgeving. 

De problemen in de wereld stapelen zich op: de miljoenen mensen die op de vlucht zijn, aanslagen, burgeroorlogen, het klimaatvraagstuk, de nationale en internationale politiek die steeds populistischer wordt, steeds scherpere tegenstellingen en daarmee de groei van het wederzijds wantrouwen. De onzekerheid over wat op ons afkomt maakt dat we ons afvragen: welke perspectief hebben onze kinderen?

We zien dat er mensen zijn die ongerust zijn of zich niet gehoord voelen. Het is ieders goed recht om hier aandacht voor te vragen. In Haarlemmermeer is altijd ruimte om alle onderwerpen bespreekbaar te maken, de dialoog aan te gaan. Maar wel met inachtneming van de gemaakte afspraken met het gezag: die onverkort geldig zijn voor iedereen, ongeacht de boodschap die men wil verkondigen.

Deze democratische basisvoorwaarden zoals onze vrijheid op meningsuiting, het recht om te zijn wie je bent, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, godsdienst, politieke kleur, mening, of huidskleur; al die grondrechten die maken dat we in een fantastisch land wonen zijn zwaar bevochten. 

In 2020 vieren wij dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd en staan we stil bij iedereen die daarvoor gestreden heeft. 

Dankzij hen hebben wij ons kunnen ontwikkelen tot een welvarend en vrij land, dat hoog scoort op het World Happiness Report van de Verenigde Naties als het gaat om welvaart, sociale verbondenheid, levensverwachting en keuzevrijheid.

Die sociale verbondenheid, ons verenigingsleven, dat is typisch Nederlands. Trendwatchers zien, dat als tegenreactie op de veranderende wereld, juist het leven binnen een netwerk van een vereniging, een gemeenschap, een dorpskern heel belangrijk wordt.  

2020 is het jaar van de mensen, om elkaar te vinden, elkaar vast te houden en samen de schouders eronder te zetten. Samen. Zoals we dat hier gewend zijn. Dat is de kracht van deze gemeente. Die menselijke maat. In al die mooie dorpen in ons Haarlemmermeer!

Ik wens u een warm en liefdevol Nieuwjaar. Dank U.

Gepubliceerd op: 
3 jan 2020