.

Water

In Haarlemmermeer moeten we hard blijven werken om onze voeten droog te houden. Tegelijkertijd krijgen we ook steeds vaker te maken met droogte. Dit vraagt om een andere kijk op onze waterhuishouding. We kunnen zoet water niet langer als overtollig beschouwen, maar zullen er efficiënt mee om moeten gaan.
Water projecten

Voor de toekomst streven we naar een waterbergende polder, waar water niet voor overlast zorgt, maar juist een belangrijke grondstof is. Om dit te bereiken, werken we aan de volgende doelen:

  • Het voorkomen van wateroverlast;
  • Het voorkomen van watertekorten;
  • Het verbeteren van waterkwaliteit en ecologie.

Dit zijn uitdagingen waarin we allemaal ons steentje moeten bijdragen: de gemeente, het Hoogheemraadschap Rijnland, inwoners en ondernemers.

Rijnland en Haarlemmermeer hebben een Waterplan en een Strategische samenwerkingsagenda opgesteld met concrete projecten tot aan 2030. Natuurlijk kunnen inwoners en ondernemers ook zelf bijdragen aan het houden van droge voeten!

Water projecten

In Haarlemmermeer lopen tal van projecten. Hieronder zijn ze ingedeeld in welke het interessantst zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor extra inspiratie kunt u ze natuurlijk ook allemaal bekijken!

Interessant voor iedereen!

  • Haarlemmermeer Waterproof

Om als Haarlemmermeer klimaat adaptief te worden zijn alle mogelijke maatregelen van belang. Met de campagne Haarlemmermeer Waterproof wordt gewerkt aan een grotere betrokkenheid van iedereen. We willen inwoners en ondernemers stimuleren zich in te zetten voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke inrichting van de stad, samen met NMCX Centrum voor Duurzaamheid. De website van Haarlemmermeer Waterproof staat boordevol tips en inspiratie voor de inrichting van tuinen, daken, gebouwen, straten en buurten.

  • Flexibel Peil

Het huidige watersysteem is gebaseerd op vaste zomer- en winterpeilen voor afzonderlijke gebieden. Door het peil van het oppervlaktewater flexibel te maken, kan meer water worden geborgen op de momenten dat er meer neerslag valt. Dat maakt flexibel peil een belangrijk onderdeel van een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Hier wordt constant aan gewerkt.

  • Aanleg natuurvriendelijke oevers

Waar mogelijk leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Dit zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater, maar versterkt ook de ecologische hoofdstructuur (EHS), die door de provincie is vastgesteld.

Interessant voor inwoners!

  • Verbetering van het grondwaterpeil in woonwijken

Een aantal wijken in Haarlemmermeer hebben last van grondwaterproblemen. Daarom is hier een grondwatermonitoringssysteem aangelegd. Aan de hand van de gegevens die dit oplevert, wordt waar nodig drainage aangelegd.

  • Stresstest klimaatbestendige stad

Met de stresstest kunnen we globaal bepalen waar de kwetsbare plekken zijn bij hevige neerslag en extreme hitte. Het resultaat is een kaart met plekken die verder onderzocht moeten worden. Op basis daarvan kunnen we maatregelen nemen.

Interessant voor maatschappelijke organisaties!

  • Groene schoolpleinen

Een groen schoolplein leidt tot een betere gezondheid van kinderen. Bovendien kan een groenere omgeving de waarde van onroerend goed laten stijgen. NMCX Centrum voor Duurzaamheid ondersteunt scholen en ouders bij het vergroenen van hun schoolplein door middel van begeleiding en een financiële bijdrage. De ambitie is om eind 2020 twintig extra groene schoolpleinen te hebben gerealiseerd. Hiermee zou de helft van alle basisscholen in Haarlemmermeer een groen schoolplein hebben.

Veel gestelde vragen

Wat doe ik bij wateroverlast?
Heeft u wateroverlast? Kijk dan wat u kunt doen op de pagina van het waterloket .Voor meer informatie kunt u bellen naar 0900 1852 of mailen naar watersecretariaat@haarlemmermeer.nl.

Hoe voorkom ik wateroverlast?
Kijk op www.haarlemmermeerwaterproof.nl hoe u meewerkt aan een waterproof Haarlemmermeer. Op de website vindt u tips en voorbeelden over uw tuin, dak, regenton en meer.