.

Veelgestelde vragen over grootschalige opwek

Hieronder staan de antwoorden op veelgestelde vragen over de grootschalige opwek van nieuwe energie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem voor andere vragen contact op met de gemeente via Energie@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852. 

Heeft u praktische vragen over het energiezuinig maken van uw woning? Wilt u graag onafhankelijk en persoonlijk advies? Bezoek dan de website van het Energieloket Haarlemmermeer. Zij helpen je verder!

Ga op deze pagina direct naar:

Vragen van omwonenden

Vragen van grondeigenaren en pachters

Vragen over het meedoen en meedenken met de grootschalige opwek


Vragen van omwonenden

Gaat de elektriciteit niet naar Schiphol, datacenters en grote bedrijven? 

De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij deze zorg ook hebben. Daarom hebben wij een ‘Beleidskader Zonneakkers’, waarin staat dat de omgeving niet alleen last, maar ook baat moet hebben bij de opwek van energie. Een initiatiefnemer moet de omgeving een aanbod doen om deel te nemen. Op basis daarvan verleent de gemeente een vergunning.

Net als met alle stroom, komt er geen rechtstreekse kabel naar uw voordeur vanuit een zonneakker of windmolenpark. De stroom gaat het landelijke netwerk op. Dit zorgt ervoor dat het aandeel nieuwe, duurzame energie in heel Nederland stijgt. 

Waarom gaan we niet meer energie besparen? 

Dit is een goed punt. De gemeente vindt het heel belangrijk dat wij energie besparen. Daarom is het Energieloket Haarlemmermeer opgezet. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. Energiebesparing zal helaas niet voldoende zijn. De landelijke onderzoeksbureaus verwachten een verdere toename. Daarop zullen wij inspelen. 

Wat kan ik zien van de zonnepanelen of windmolens? 

Inwoners maken zich zorgen dat het uitzicht naar een groene omgeving verdwijnt door grootschalige opwek. In het Beleidskader Zonneakkers staan uitgangspunten, die ervoor moeten zorgen dat zij hierin gehoord worden. De komende maanden zullen we dit, samen met betrokkenen, verder uitwerken in visualisaties. Uiteindelijk zullen we inwoners en omwonenden vragen om suggesties te doen. Sowieso moeten zonneakkers en windmolens 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers of windmolenparken ziet. 

Wat gebeurt er met zonnepanelen ná gebruik? 

Het is een feit dat zonnepanelen gebruik maken van schaarse grondstoffen. Er is echter voldoende wetenschappelijk bewijs dat het alternatief, fossiele brandstoffen voor opwek van elektriciteit, verreweg de meeste schade brengt. Andere technieken zijn omstreden en/of onvoldoende bewezen. Bovendien geldt voor zonnepanelen een recycleplicht. Tot 90% van de materialen kan worden hergebruikt.  

De opbrengst van zonnepanelen neemt elk jaar af. Waarom kiezen we voor deze optie? 

Hier houden wij rekening mee. We zien dat technieken steeds beter worden en er nieuwe technieken ontwikkeld worden. Ook zien we dat energiegebruik over de jaren steeds sterk verandert. Deze vier ontwikkelingen (afname opbrengst, verbetering techniek, nieuwe techniek en verandering energiebehoefte) zorgen ervoor dat de Regionale Energiestrategie (RES) steeds bijgesteld moet worden. Dan doen wij ook. Hierbij werken we steeds met de huidige en bewezen technieken. 

Waar kan ik terecht als ik zonne- of windenergie wil kopen?  

De gemeente bouwt geen zonneakkers of windmolenparken. Dat doen ontwikkelaar. U kunt terecht bij verschillende energieleveranciers om zonnestroom en windstroom in te kopen. Ook bij lokale energieleveranciers.  

Van welke gebieden zijn al plannen bekend? 

Voor windenergie is nog niet bekend of er 0 of 14 windmolens gaan komen. Hiervoor moet nog een plan komen. 

Voor zonne-energie geldt dat er op dit moment drie plannen concreet worden: De Groene Energie Corridor en twee projecten van Vattenfall: Hoofddorp A5 en Hoofddorp IJweg (voorheen: Mystery).  

Kunnen zonnepanelen helpen tegen luchtvervuiling? 

Dat ligt eraan. zonne-energie kan zorgen voor het verbranden van minder fossiele brandstoffen. Daarnaast willen we dat de projectontwikkelaars kijken naar beplanting. 

Wie betaalt een zonneakker of windmolenpark? 

Iedere grondeigenaar mag zelf bepalen wat er met zijn/haar grond gebeurd. Daardoor kan per project iemand anders het betalen. De gemeente gaat niet over wie wel/niet investeert. We willen wel dat minstens 50% van de opbrengst naar de omgeving gaat. 

Waarom komen er geen zonnepanelen op daken? 

We willen óók zonnepanelen op daken, maar dit gaat nooit genoeg zijn om iedereen van elektriciteit te voorzien. Ook zijn heel veel daken helemaal niet geschikt. Een boerenschuur lijkt bijvoorbeeld ideaal, maar kan vaak het gewicht van zonnepanelen niet aan. Er is vaak ook geen geld om een dak geschikt te maken. Als een eigenaar dat al wil. Tot slot zijn er heel veel huishoudens zonder eigen (of geschikt) dak. 

Waarom komen er geen kerncentrales? 

Het Rijk gaat over kerncentrales. Er is op dit moment geen politiek draagvlak in de Tweede Kamer voor kerncentrales. 

Wat gebeurt er met zonnepanelen na gebruik? 

Minstens 90% van een zonnepaneel kan gerecycled worden. Net als bij alle elektrische apparaten is het verplicht om te recyclen.

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van vliegtuigen? 

Dat is mogelijk. De effecten worden meegenomen in het ‘Beleidskader Zonneakkers’. Voor de meeste projecten zal blijken dat het geluidsoverlast gelijk blijft of afneemt. 

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van wegverkeer? 

Dat is mogelijk. De ontwikkelaars zullen bij hun vergunningsaanvraag het effect van hun project op verminderen geluidsoverlast onderzoeken. 

Bij eerdere plannen voor windmolens in Haarlemmermeer Zuid was er veel weerstand. Waarom zou het nu wel lukken?  

De vorige plannen zijn tegengehouden door het voormalige college van de provincie Noord-Holland. Nu geven wij er opnieuw invulling aan via de nieuwe opdracht vanuit het Rijk voor de Regionale Energiestrategie (RES). Aan deze opdracht werkt provincie Noord-Holland mee. Deze opdracht gebeurt via een nieuwe en andere samenwerking met de omgeving. 

Hoe neemt de gemeente de resultaten van de plannen voor windmolens van vier jaren  geleden mee? 

Tijdens de voorbereiding van onze nieuwe samenwerking met de omgeving van het zoekgebied voor windenergie hebben we deze resultaten meegenomen. We gaan komen met verschillende opties die we voorleggen aan de omgeving. 

Hoe zijn jullie gekomen tot de zoekgebieden? 

Via bijeenkomsten met experts en inwoners zijn de huidige keuzes voor de zoekgebieden gemaakt. Momenteel zoeken wij uit wat de mogelijkheden en beperkingen van deze gebieden zijn. Dus er is nog niets zeker. Ook niet of het 0 of 15 windmolens worden en hoeveel m2 zonneakkers er komen. Een besluit zal worden gemaakt op basis van onderzoek. Een onderzoek naar steun vanuit de omgeving maar zeker ook naar de mogelijkheden in de gebieden.  

Kortom: er liggen nog geen concrete plannen voor een windmolenpark of zonneakker. Er is ook nog geen definitieve keuze gemaakt of het er gaat komen.  Daarom is het belangrijk om te bepalen wat de mogelijkheden, kansen en beperkingen in het windzoekgebied zijn. De expertsessie van 28 oktober was met name gericht op het inzicht krijgen in de beperkingen. Nu we hier een duidelijker beeld van hebben, gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden en wat u daarbij belangrijk vindt als gebruiker van het gebied. En als de uitkomst is dat een windmolenpark of zonneakker niet rendabel of technisch haalbaar is en ook niet aan de wensen vanuit de omgeving kan voldoen, dan zal dat het advies aan de gemeenteraad zijn. Dit advies is dan gebaseerd op goed onderzoek en in samenspraak met elkaar.  

De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten of het zoekgebied kansrijk is of niet. Door deel te nemen aan dit participatietraject kan uw input meegenomen worden in het uiteindelijke advies aan de gemeenteraad. 

De keuze voor de zoekgebieden zijn gemaakt op basis van drie afwegingen:  

 1. Het voorkomen van versplintering van zonneakkers en windmolens in heel Haarlemmermeer. 
 2. De mogelijkheden van een open gebied dat niet de aanvliegroutes van Schiphol belemmert. 
 3. De mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande initiatieven. Denk hier aan de windturbines die er al staan. 

Windturbines zijn toch niet mogelijk vanwege het Luchthavenindelingsbesluit (LIB)? 

Deze regelgeving maakt het niet onmogelijk om windmolens in de omgeving van Schiphol te plaatsen. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de geldende regels voor hoogte enzovoorts. Daarbij willen we laten onderzoeken of de vliegroutes nog verdere hoogtebeperkingen met zich meebrengen en eventuele windturbines dus nog lager moeten zijn. 

Zullen windturbines in Haarlemmermeer Zuid geen belemmering zijn voor leefgebieden van vogels in het nabijgelegen Kaag en Braassem? 

In het zoekgebied voor windmolens bevinden zich meerdere geschikte woongebieden van (broed)vogels. Bij de keuze voor de locatie en inpassing van de windmolens wordt er rekening gehouden met waardevolle locaties, zodat het risico op aanvaringen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Vragen van grondeigenaren en pachters

Er zijn andere plannen voor het gebied, zoals de bouw van een nieuwe terminal bij Schiphol. Hoe wordt daar mee omgegaan? 

Deze plannen komen uit de Structuurvisie Haarlemmermeer. De toekomst van de luchthaven is door de gevolgen van corona een lastig vraagstuk. Als eigenaar van de grond kan Schiphol besluiten om hun grond (tijdelijk) in te zetten voor de opwek van nieuwe energie.    

Komt er nu minder of meer groen door een zonneakker? 

Er worden inderdaad eisen gesteld aan de ecologische inrichting van zonneakkers. Dit is een onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan en wordt ook uitvoerig besproken tijdens de ontwikkeling van het gebied. Er is een polderecoloog van de gemeente bij betrokken. De polderecoloog kan inhoudelijke inbreng hebben bij het groenbeheer in de gemeente en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit geldt dus ook voor de toekomstige zonneakkers. 

Ten opzichte van landbouwgrond, bieden zonneakkers meer kansen voor biodiversiteit. Er ontstaat een meer gemengd gebied door het inzaaien van kruiden en bloemen, de wisseling tussen schaduw en licht en de combinatie van natte en drogere bodem. Ook neemt het gebruik van pesticiden en (kunst)mest af.  

Wie gaan er in het gebied ontwikkelen? 

Ontwikkelaars kunnen lokale grondeigenaren zijn, zowel particulier als publiek. Maar ook energiecoöperaties, externe ontwikkelaars of een combinatie van meerdere partijen. De ontwikkelaar zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij moeten hierbij wel voldoen aan de eisen die de gemeente namens alle omwonenden stelt. De gemeente houdt ook overzicht over het totale gebied. Zij kan verschillende ontwikkelingen rondom wind- en zonne-energie samenbrengen en houdt in de gaten dat de omgeving goed betrokken blijft. 

Om te zorgen dat de omgeving daadwerkelijk voordeel krijgt, zijn er regels opgesteld voor de ontwikkelaars van zonne- en windparken. Het bedrijf of de ondernemer die een zonneakker of windmolenpark wil neerzetten in de polder is verantwoordelijk voor de participatie, dus om de inwoners en ondernemers in de omgeving te informeren en te betrekken bij de plannen. 

Ik ben een grondeigenaar. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik zonnepanelen of windturbines op mijn grond plaats? 

Investeringen en daaruit komende inkomsten of opbrengsten uit het exploiteren van een zonnepanelen of windturbines tellen mee in het bedrijfsresultaat en de daarbij horende fiscale regelgeving en kwalificatie. Bij grotere windmolenparken of zonneakkers komt het voor dat de financiële inkomsten zodanig groot zijn in verhouding tot de inkomsten uit agrarische activiteiten, dat de fiscus de onderneming of gronden niet langer als (hoofdzakelijk) agrarisch beoordeeld. Dit kan effect hebben op de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, onroerendzaakbelasting, WOZ-waarde, productieruimte, mestrechten en/of toeslagen. 

Wat zijn mijn rechten als pachter? 

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over pacht. Het is wel belangrijk dat u altijd onderzoekt wat er in uw eigen contract staat. 

In het Beleidskader worden thema's genoemd die verder uitgewerkt worden. Wanneer gebeurt dat? 

Deze thema’s komen met name aan bod in de expertsessies en verrijkingssessies. Tijdens deze expertsessies gaan technische en inhoudelijke experts aan de slag om vanuit verschillende hoeken te kijken wat wel en niet mogelijk is. Denk aan technische, planologisch en milieukundige punten. Maar ook gezondheid, overlast en recreatie speelt mee. 

Tijdens de verrijkingssessie is er een rol voor dorpsraden en grondeigenaren. Zij kunnen reageren op landschapsschetsen en suggesties doen voor bijvoorbeeld wandelpaden, groene buffers, enzovoorts. Het doel van deze sessie is dat we komen tot verschillende denkrichtingen over hoe een windpark of zonneakker ingericht kan worden. 

Wat gebeurt er met het gebied als de zonnepanelen of windmolens afgeschreven zijn? 

Het bestemmingsplan verandert niet. Nadat de zonnepanelen afgeschreven zijn, moet de grond weer een agrarische bestemming krijgen. Hier moet een ontwikkelaar dus ook rekening mee houden in de plannen. De zonnepanelen worden gerecycled. 

Waarom komen zonneakkers en windmolenparken op landbouwgrond? 

Het gebied blijft een agrarische bestemming houden. We willen zonneakkers en windmolenparken tijdelijk toestaan. Het moet wel 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers of windmolenparken ziet. 

Na de vergunde periode moet het mogelijk zijn om de grond weer in te zetten voor agrarisch gebruik. Grondeigenaren mogen uiteindelijk zelf bepalen wat zij met hun grond doen. Voor agrariërs kan het een manier zijn om hun bedrijf rendabel te houden. 

Er verdwijnt veel landbouwgrond. Is dat niet slecht voor de natuur? 

Landbouwgrond is weliswaar vaak groen, maar heeft door eenzijdige beplanting vaak een lage biodiversiteit. In het ‘Beleidskader Zonneakkers’ staat dat we rond de zonneakkers meer biodiversiteit willen. De kans is groot dat er dus méér natuur voor terugkomt. 

Vragen over het meedoen en meedenken met de grootschalige opwek 

Hoe gaat de gemeente de omwonenden betrekken? 

De samenwerking met alle belanghebbenden gebeurt in een aantal fasen. In januari 2021 vindt de fase Raadpleging plaats. In deze fase gaan we de eerder samengestelde denkrichtingen breder neerleggen bij alle omwonenden en belanghebbenden in het gebied. Hiermee worden de voorkeuren bepaald. In januari 2021 ontvangen alle huishoudens in de omgeving een enquête. U krijgt dus altijd de kans om mee te praten. 

In maart 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment invloed uitoefenen, al is dit het handigst om te doen in maart tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt: 

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via mail) 

 • Politieke partijen benaderen 

 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen) 

 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken.

Hoe ver zijn we nu met de voorbereiding om grootschalige opwek in Haarlemmermeer te realiseren? 

We zitten momenteel in de Verrijkingsfase. Op 24 en 25 november zijn er zogenaamde verrijkingssessies georganiseerd. Tijdens de verrijkingssessies is er een rol voor dorpsraden en grondeigenaren. Zij kunnen reageren op landschapsschetsen en suggesties doen voor bijvoorbeeld wandelpaden, groene buffers, enzovoorts.  Het doel van deze sessie is dat we komen tot verschillende denkrichtingen over hoe een windmolenpark of zonneakker ingericht kan worden.  

Wat houdt ‘lokaal eigenaarschap’ in?   

In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie wordt ‘lokaal eigenaarschap’ benoemd als belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van zonnepanelen en windturbines. Lokaal eigenaarschap gaat om het meedoen en betrokken zijn van de mensen in deze omgeving. Mensen kunnen last hebben van veranderingen in het polderlandschap. Daarom vindt het gemeentebestuur dat de omgeving goed betrokken moet zijn bij de verdeling van de opbrengsten. De besluiten die worden genomen, zijn belangrijk voor iedereen in de omgeving. Het is dan ook logisch dat de mensen die in die zoekgebieden wonen of werken mee kunnen praten. 

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de afspraken rondom ‘lokaal eigenaarschap’? 

De gemeente heeft een document opgesteld waarin duidelijk naar voren komt wat 'lokaal eigenaarschap' inhoudt, het 'Ontwerp Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’. Het zijn de regels voor alle initiatieven rondom zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer. Wilt u reageren op het document? U vindt meer informatie op de pagina 'lokaal eigenaarschap'.

Waar kan ik terecht als ik tegen een zon- of windproject ben? 

In maart 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment aangeven dat u tegen bent, al is dit het handigst om te doen in maart tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt: 

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via mail) 

 • Politieke partijen benaderen 

 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen) 

 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken.