.

Veelgestelde vragen over grootschalige opwek

Hieronder staan de antwoorden op veelgestelde vragen over de grootschalige opwek van nieuwe energie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld met de antwoorden op de vragen die worden gesteld. Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852. 

Voor praktische vragen kunt u terecht bij het Energieloket Haarlemmermeer van NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Dit is een onafhankelijke stichting die iedereen in Haarlemmermeer helpt met verduurzaming.

Ga op deze pagina direct naar:

Vragen over het proces

Vragen over locaties en projecten 

Elektriciteitsnetwerk en alternatieven

Vragen over het meedoen en meedenken aan grootschalige opwek

Gevolgen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren

Biodiversiteit, ecologie en milieu

Vragen over zicht, uiterlijk en het landschap

Rol van de gemeente, rijksoverheid, de provincie of ontwikkelaars

Vragen over geluid

(Vlieg)veiligheid en lichtreflectie

Vragen over grootte en schaal

Overige vragen


Vragen over het proces 

Hoe zijn jullie gekomen tot de zoekgebieden?  

Via bijeenkomsten met experts en inwoners zijn de huidige keuzes voor de zoekgebieden gemaakt. Dit is gebeurt op basis van drie afwegingen:   

 • Het voorkomen van versplintering van zonneakkers en windmolens in heel Haarlemmermeer.  
 • De mogelijkheden van een open gebied dat niet de aanvliegroutes van Schiphol belemmert.  
 • De mogelijkheid tot aansluiting bij bestaande initiatieven. Denk hier aan de windturbines die er al staan.  

Welke deskundigen waren bij de expertsessies? 

Het gaat om de volgende experts: 

 • Landschapsarchitecten van gemeente, provincie en ontwikkelaars 
 • Stadsecoloog 
 • Beleidsadviseurs van Energie, Recreatie, Geluid en Agrarisch Landschap 
 • Netbeheerder 
 • Vogelexperts 
 • Belangenbehartigers 
 • Energiecoöperaties 
 • Vertegenwoordiger Schiphol 
 • Vertegenwoordiger Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
 • Vertegenwoordiger Hoogheemraadschap/Waterschap 
 • Vertegenwoordiger Recreatieschap Spaarnwoude 
 • Waternet 
 • Vertegenwoordiger Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
 • Vertegenwoordiger Defensie 

Gaat het ontwikkelen wel snel genoeg als de gemeente inzet op vrijwillige deelname van grondeigenaren? 

We kijken iedere twee jaar naar de resultaten en passen onze strategie daarop aan. Technieken ontwikkelen snel, waar wij op willen inspelen. De huidige strategie is gericht op bewezen technieken. 

Waar vind ik het raadsbesluit om zonneakkers en windturbines mogelijk te maken? 

Het raadsbesluit over zonne-energie vindt u in het 'Beleidskader Zonneakkers'.

Het zoekgebied voor windenergie is 10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees meer in het artikel 'Gemeenteraad wil toch zoekgebied voor windenergie in zuiden van Haarlemmermeer'.

Waarom is het zoekgebied van zonne-energie aangepast en door wie? 

De gemeenteraad heeft in mei besloten om middels een amendement (een tekstuele wijziging van het voorstel) het gebied aan te passen. Wilt u weten hoe dat ging? Bekijk de raadspleinvergadering.

Hoe werkt de zonneladder?

Er zijn voorkeuren bij het toestaan van nieuwe zonneparken. Dit heet de zonneladder. De voorkeursvolgorde luidt als volgt: trede 1: Daken en gevels, trede 2: Bebouwd gebied en  trede 3: Landelijk gebied. Er mag pas worden gekeken naar de volgende trede als de voorgaande trede een bepaald niveau heeft. 


Vragen over locaties en projecten 

Van welke gebieden zijn al plannen bekend?  

Voor windenergie bestaat De Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. Deze samenwerking bestaat uit vrijwel alle boeren/grondeigenaren uit het zoekgebied, de lokale energiecoöperatie Meerwind en de coöperatieve ontwikkelaar Windunie.

Voor zonne-energie geldt dat er op dit moment drie plannen concreet worden: De Groene Energie Corridor en twee projecten van Vattenfall: Hoofddorp A5 en Hoofddorp IJweg (voorheen: Mystery).   

Waarom komen er geen zonnepanelen op geluidsschermen bij snelwegen? 

Dit willen wij ook, maar deze schermen zijn vaak van Rijkswaterstaat of de provincie. Wij overleggen met hen hierover.

Hoe kan het dat er nu een vergunningsaanvraag voor de Groene Corridor is ingediend?  

Iedereen mag altijd een vergunning indienen. De gemeente is verplicht dit te toetsten. De gemeente (ambtelijk) toetst op de voorwaarden die er nu zijn. Dit onder voorbehoud dat er nog aanvullende eisen kunnen komen, zoals de uitkomsten van de peiling in januari.  De initiatiefnemers kennen deze risico’s en willen toch nu al een vergunningsaanvraag indienen.  

Waarom kan ik de vergunningsaanvraag voor de Groene corridor niet inzien?  

Dit is standaardprocedure bij aanvragen. Een aanvraag wordt pas openbaar zodra alle benodigde documenten zijn aangeleverd en goedgekeurd zijn. Dit is altijd zo. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een verbouwing van een huis.

Wanneer zal de vergunning voor de Groene Corridor worden goedgekeurd of afgewezen? 

Als alle stukken compleet en akkoord zijn, kan de aanvraag van de vergunning voor de Groene Corridor in maart of april 2021 in de gemeenteraad worden besproken.  Iedere raadsvergadering is openbaar.

Wat moet ik doen als ik tegen het initiatief Groene Corridor ben?  

Bij de gemeenteraad kan protest aangetekend worden. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Bij het vorige windinitiatief in Haarlemmermeer Zuid was er veel weerstand. Waarom zou het nu wel lukken?

Het vorige windinitiatief is tegengehouden door het destijds zittende college van de provincie Noord-Holland. Nu geven we er opnieuw invulling aan via een nieuwe beleidsopdracht vanuit de rijksoverheid voor een Regionale Energiestrategie, via een nieuw en ander participatieproces.  Het participatieproces was nog niet afgerond. Nu is er een gezamenlijke opdracht vanuit de Regionale Energiestrategie en werkte provincie mee in dit nieuwe proces.

Hoe neemt de gemeente de opbrengsten van het windinitiatief voor Haarlemmermeer Zuid van 4 jaren geleden mee?

In de voorbereiding van ons participatieproces voor het zoekgebied voor windmolens hebben we deze resultaten meegenomen om te komen tot verschillende scenario's die we voorleggen aan de omgeving.

Waarom komen er geen zonnepanelen op parkeerplaatsen? 

Wij onderzoeken momenteel voor een aantal parkeerterreinen of hier zonnepanelen mogelijk zijn. Het gaat onvoldoende elektriciteit opleveren als we deze allemaal volleggen met panelen. 

Wat is er gebeurd met de groene buffer bij Zwanenburg? 

Er is tot 750 meter van het dorp geen zonneakker mogelijk. Op het gedeelte van de Troelstralaan is dat zelfs 1500 meter. De IJweg blijft op het oog een landweg, omdat 125 meter van de weg geen zonnepanelen mogen komen. Tot slot is een zonneakker alleen tijdelijk toegestaan. Na de vergunningsperiode is de ontwikkelaar verplicht om de agrarische functie terug te brengen. Het verandert het bestemmingsplan dus niet. 

Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis als ik in Zwanenburg woon? 

Waarden van huizen zijn niet alleen afhankelijk van de omgeving. Echter, als u zich zorgen maakt over het zicht, kunnen wij u zeggen dat vanuit de Troelstralaan het zoekgebied op ruim een kilometer afstand ligt. De panelen zijn maximaal 1,5 meter hoog. Het is niet waarschijnlijk dat daardoor uw zicht zo erg verslechtert dat de waarde van uw huis zakt. 

Waarom komen er geen zonnepanelen op water? 

Andere gemeenten hebben inderdaad ook zoekgebieden op water aangegeven. Het gaat dan met name om grote wateren. In Haarlemmermeer zijn weinig mogelijkheden die niet direct de recreatieve functie van het water nadelig beïnvloeden. De mogelijkheden die er zijn, zijn meer kleinschalig, maar wél nuttig. Zo wordt het water rondom de PWN waterzuivering bij Hoofddorp al benut voor zonnepanelen en heeft een groot glastuinbouwbedrijf bij Rijsenhout recent zonnepanelen geïnstalleerd op haar waterbassins. 

Wat doet de gemeente met de plannen voor een nieuwe terminal van Schiphol? 

Meerdere plekken zijn gereserveerd voor andere bestemmingen. Voor al deze locaties geldt dat per keer bekeken wordt wat er mogelijk is en of de gemeenteraad bevoegd is om af te wijken van de bestemming. 

Windturbines zijn toch niet mogelijk vanwege het Luchthavenindelingsbesluit (LIB)?  

Deze regelgeving maakt het niet onmogelijk om windmolens in de omgeving van Schiphol te plaatsen. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de geldende regels voor hoogte enzovoorts. Daarbij willen we laten onderzoeken of de vliegroutes nog verdere hoogtebeperkingen met zich meebrengen en eventuele windturbines dus nog lager moeten zijn.  

Wat gebeurt er met het gebied als de zonnepanelen of windmolens afgeschreven zijn?  

Het bestemmingsplan verandert niet. Nadat de zonnepanelen afgeschreven zijn, moet de grond weer een agrarische bestemming krijgen. Hier moet een ontwikkelaar dus ook rekening mee houden in de plannen. De zonnepanelen worden gerecycled.  


Elektriciteitsnetwerk en alternatieven 

Waarom zetten we niet in op zonnepanelen op daken? Er zijn lege daken genoeg. 

Wij willen graag meer zonnepanelen op daken. Voor grotere daken, zoals op bedrijven, zoeken we actief contact met de eigenaren en wijzen wij hen op regelingen. Het is aan de eigenaar of deze zonnepanelen wil. Veel daken zijn helemaal niet geschikt. Een boerenschuur lijkt bijvoorbeeld ideaal, maar kan vaak het gewicht van zonnepanelen niet aan. Er is vaak ook geen geld om een dak geschikt te maken. Als een eigenaar dat al wil. Tot slot zijn er heel veel huishoudens zonder eigen (of geschikt) dak.  

Waarom zijn er nog geen zonnepanelen op daken van de gemeente en op daken van de organisaties waar de gemeente eigenaar van is? 

De gemeente geeft graag het goede voorbeeld, maar heeft tijd en geld nodig om dit voor elkaar te krijgen. Niet alle daken zijn (meteen) geschikt. 

Waarom heeft de gemeente geen eigen energiecoöperatie? 

Energiecoöperaties worden opgericht door inwoners en ondernemers in de gemeente. Een voorbeeld in onze gemeente is Meerwind. Er zijn verder heel veel websites om u te helpen om een energiecoöperatie te beginnen. De gemeente heeft wel een eigen energieleverancier: Tegenstroom. 

Kunnen we niet beter energie besparen? 

Dit is een goed punt. De gemeente vindt het heel belangrijk dat wij energie besparen. Daarom is het Energieloket Haarlemmermeer opgezet. Hier kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. Energiebesparing zal helaas niet voldoende zijn. De landelijke onderzoeksbureaus verwachten een verdere toename. Daarop zullen wij inspelen. 

Gaat de elektriciteit niet naar Schiphol, datacenters en grote bedrijven?  

De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij deze zorg ook hebben. Daarom hebben wij een ‘Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’, waarin staat dat de omgeving niet alleen last, maar ook baat moet hebben bij de opwek van energie. Een initiatiefnemer moet de omgeving een aanbod doen om deel te nemen. Op basis daarvan verleent de gemeente een vergunning. 

Net als met alle stroom, komt er geen rechtstreekse kabel naar uw voordeur vanuit een zonneakker of windmolenpark. De stroom gaat het landelijke netwerk op. Dit zorgt ervoor dat het aandeel nieuwe, duurzame energie in heel Nederland stijgt. 

Waar kan ik terecht als ik zonne- of windenergie wil kopen?   

De gemeente bouwt geen zonneakkers of windmolenparken. Dat doen ontwikkelaars. U kunt terecht bij verschillende energieleveranciers om zonnestroom en windstroom in te kopen. Ook bij lokale energieleveranciers.   

Waarom komen er geen kerncentrales?  

Het Rijk gaat over kerncentrales. Er is op dit moment geen politiek draagvlak in de Tweede Kamer voor kerncentrales. 


Vragen over het meedoen en meedenken aan grootschalige opwek 

Wat doen jullie met de mening van inwoners die tegen zijn?

Wij hebben volop gesprekken met tegenstanders en zoeken dingen voor hen uit. Ook wordt er bijvoorbeeld extra rekening gehouden met afstanden tot dorpen en wegen en extra scherp onderzocht wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, reflectie en vliegveiligheid. Alle omwonenden vragen wij in een raadpleging om hun zorgen en standpunten. Bovendien wijzen we iedereen op de mogelijkheid om contact te zoeken bij de gemeenteraad. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeenteraad

Hoe gaat de gemeente de omwonenden betrekken?  

De samenwerking met alle belanghebbenden gebeurt in een aantal fasen. In januari 2021 vindt de fase Raadpleging plaats. In deze fase gaan we de eerder samengestelde denkrichtingen breder neerleggen bij alle omwonenden en belanghebbenden in het gebied. Hiermee worden de voorkeuren bepaald. In januari 2021 ontvangen alle huishoudens in de omgeving een enquête. U krijgt dus altijd de kans om mee te praten.  

Voor de zomer van 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment invloed uitoefenen, al is dit het handigst om te doen tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Wat houdt ‘lokaal eigenaarschap’ in? 

Dat houdt in dat de lokale omgeving kan meeprofiteren van een zonneakker of een windmolenpark. Dat betekent niet alleen financieel kunnen meeprofiteren van een concreet plan maar ook mee kunnen praten over de ontwikkeling daarvan.

In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie wordt ‘lokaal eigenaarschap’ benoemd als belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van zonnepanelen en windturbines. Mensen kunnen last hebben van veranderingen in het polderlandschap en daar moet iets tegenover staan.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de afspraken rondom ‘lokaal eigenaarschap’?  

De gemeente heeft een document opgesteld waarin duidelijk naar voren komt wat 'lokaal eigenaarschap' inhoudt, het 'Ontwerp Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten’. Het zijn de regels voor alle initiatieven rondom zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer. Wilt u reageren op het document? U vindt meer informatie op de pagina 'lokaal eigenaarschap'

Waar kan ik terecht als ik tegen een zon- of windproject ben?  

Voor de zomer van 2021 zal de gemeenteraad besluiten nemen over beide zoekgebieden. U kunt op elk moment aangeven dat u tegen bent, al is dit het handigst om te doen in maart tijdens de besprekingen. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zitten namens u in de gemeenteraad. Na de raadpleging is het nog niet gedaan. U kunt:  

 • Raadsleden apart benaderen (bijvoorbeeld via mail)  
 • Politieke partijen benaderen  
 • De gemeenteraad als geheel een brief sturen (en vragen of zij het onderwerp willen agenderen)  
 • Inspreken in de raad door u aan te melden bij de griffie. U kunt de griffie per e-mail bereiken (griffie@haarlemmermeer.nl). 

Gevolgen voor agrariërs, boeren en grondeigenaren 

Wat blijft er over van agrarisch gebied als er zonneakkers, windturbines en Park2020 in komen? 

We gaan in 2021 met agrariërs in de gebieden een gesprek aan, omdat wij zien dat de druk toeneemt. Niet alleen door deze ontwikkelingen, maar ook door woningbouw en nieuwe infrastructuur. Dit willen we samen met de agrariërs bespreken om zo tot één plan te komen. 

Welke functie krijgen de agrarische gebouwen voor de komende 25 jaar als er zonnepanelen op het land staan? 

Dat is aan de eigenaren van de gebouwen. Zij hebben geen belang bij het verwaarlozen van hun bezittingen, omdat een vergunning tijdelijk is. 

Ik ben een grondeigenaar. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik zonnepanelen of windturbines op mijn grond plaats?  

Investeringen en daaruit komende inkomsten of opbrengsten uit het exploiteren van een zonnepanelen of windturbines tellen mee in het bedrijfsresultaat en de daarbij horende fiscale regelgeving en kwalificatie. Bij grotere windmolenparken of zonneakkers komt het voor dat de financiële inkomsten zodanig groot zijn in verhouding tot de inkomsten uit agrarische activiteiten, dat de fiscus de onderneming of gronden niet langer als (hoofdzakelijk) agrarisch beoordeeld. Dit kan effect hebben op de landbouwvrijstelling, bedrijfsopvolgingsregeling, onroerendzaakbelasting, WOZ-waarde, productieruimte, mestrechten en/of toeslagen.  

Wat zijn mijn rechten als pachter?  

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over pacht. Het is wel belangrijk dat u altijd onderzoekt wat er in uw eigen contract staat.  

Waarom komen zonneakkers op landbouwgrond?  

Het gebied blijft een agrarische bestemming houden. We willen zonneakkers tijdelijk toestaan. Het moet wel 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers ziet.  

Na de vergunde periode moet het mogelijk zijn om de grond weer in te zetten voor agrarisch gebruik. Grondeigenaren mogen uiteindelijk zelf bepalen wat zij met hun grond doen. Voor agrariërs kan het een manier zijn om hun bedrijf rendabel te houden.


Biodiversiteit, ecologie en milieu

Waarom wil de gemeente windmolens als in Duitsland is aangetoond dat windmolens insecten doden? 

Tijdens het bepalen van de locatie en de hoeveelheid windmolen wordt rekening gehouden met de natuur en biodiversiteit. Hierbij kan worden gedacht aan insecten, maar ook aan vogels en vleermuizen. Het ecologische uitgangspunt hierbij is het verklein van effecten op natuur door locaties te kiezen waar zo min mogelijk (eventuele) schade wordt aangericht. 

Wat zijn de gevolgen voor de bodem bij grootschalige zonneakkers? 

Dit is een aandachtspunt. Er is landelijk nog niet veel overeenstemming op het effect voor de bodem. Wij willen dat de bodem genoeg water en licht blijft krijgen. Daarom zullen de komende tijd onderzoeken volgen. 

Zullen windturbines in Haarlemmermeer Zuid geen belemmering zijn voor leefgebieden van vogels in het nabijgelegen Kaag en Braassem?  

In het zoekgebied voor windmolens bevinden zich meerdere geschikte woongebieden van (broed)vogels. Bij de keuze voor de locatie en inpassing van de windmolens wordt er rekening gehouden met waardevolle locaties, zodat het risico op aanvaringen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Komt er nu minder of meer groen door een zonneakker?  

Er worden inderdaad eisen gesteld aan de ecologische inrichting van zonneakkers. Dit is een onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan en wordt ook uitvoerig besproken tijdens de ontwikkeling van het gebied. Er is een polderecoloog van de gemeente bij betrokken. De polderecoloog kan inhoudelijke inbreng hebben bij het groenbeheer in de gemeente en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit geldt dus ook voor de toekomstige zonneakkers.  

Ten opzichte van landbouwgrond, bieden zonneakkers meer kansen voor biodiversiteit. Er ontstaat een meer gemengd gebied door het inzaaien van kruiden en bloemen, de wisseling tussen schaduw en licht en de combinatie van natte en drogere bodem. Ook neemt het gebruik van pesticiden en (kunst)mest af.   

Er verdwijnt veel landbouwgrond door zonneakkers. Is dat niet slecht voor de natuur?  

Landbouwgrond is weliswaar vaak groen, maar heeft door eenzijdige beplanting vaak een lage biodiversiteit. In het ‘Beleidskader Zonneakkers’ staat dat we rond de zonneakkers meer biodiversiteit willen. De kans is groot dat er dus méér natuur voor terugkomt. 

Wat is duurzaam aan windmolens? 

Er is in het Klimaatakkoord besloten dat windturbines en zonneakkers bewezen duurzame technieken zijn waar we op in moeten zetten. Er zijn nu nog geen betere alternatieven zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. 


Vragen over zicht, uiterlijk en het landschap 

Komt er een nieuw bestemmingsplan? Wat gebeurt er met het mooie agrarische landschap? 

Er komt geen nieuw bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning wordt verleent door het College van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad geeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af. 

Wat zijn de gevolgen voor het Groene Carré (Zuid)? 

Op termijn is een verbreding van het Groene Carré (Zuid) gewenst om woningbouw in Hoofddorp Noord mogelijk te maken. Een eventueel zonnepark moet daarbij aansluiten en inderdaad op een goede manier worden ingepast. In het Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer hebben wij eisen geformuleerd over o.a. inpassing, uitstraling en afstand. Dat wordt verder uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan voor de Zonnecarré. Daarin wordt rekening gehouden met de Groene Carré (Zuid) en gewenste verbreding daarvan. 

Komt er een integraal plan, zodat de zonneakkers niet rommelig ogen? 

De gemeenteraad ontvangt een advies voor een beeldkwaliteitsplan, waarin verzamelde opmerkingen zijn meegenomen.

Wat kan ik zien van de zonnepanelen?  

Inwoners maken zich zorgen dat het uitzicht naar een groene omgeving verdwijnt door grootschalige opwek. In het 'Beleidskader Zonneakkers' staan uitgangspunten, die ervoor moeten zorgen dat zij hierin gehoord worden. Sowieso moeten zonneakkers 125 meter van de belangrijkste verbindingswegen af liggen. Dat zorgt ervoor dat u altijd eerst nog akkerland ziet voordat u de zonneakkers ziet. 

Voor windturbines zijn de voorwaarden anders. Daar is het gebied voor geluid en schaduw veel belangrijker en groter. Hier wordt rekening mee gehouden in de plannen. 


Rol van de gemeente, rijksoverheid, de provincie of ontwikkelaars 

Wie gaan er in het gebied ontwikkelen?  

Ontwikkelaars kunnen lokale grondeigenaren zijn, zowel particulier als publiek. Maar ook energiecoöperaties, marktpartijen of een combinatie. De ontwikkelaar zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij moeten hierbij wel voldoen aan de eisen die de gemeente namens alle omwonenden stelt. De gemeente houdt ook overzicht over het totale gebied. Zij kan verschillende ontwikkelingen rondom wind- en zonne-energie samenbrengen en houdt in de gaten dat de omgeving goed betrokken blijft.  

Om te zorgen dat de omgeving daadwerkelijk voordeel krijgt, worden regels opgesteld in het beleidskader voor lokaal eigenaarschap. Het bedrijf of de ondernemer die een zonneakker of windmolenpark wil neerzetten in de polder is verantwoordelijk voor de participatie, dus om de inwoners en ondernemers in de omgeving te informeren en te betrekken bij de plannen. 


Vragen over geluid 

Waarom is de maximale hoogte van zonnepanelen 1,5m? Hierdoor liggen de zonnepanelen vlakker. Gaat er dan niet meer grondgeluid richting de dorpen? 

De maximale hoogte van 1,5 m is gezien vanaf omliggend straatpeil, zodat je er overheen kunt kijken. Vanaf het maaiveld liggen de panelen dus iets hoger. De provincie heeft 1,5 m als richtlijn genomen. Daar moeten wij ons aan houden. Wij zijn wel in gesprek met de provincie hierover, omdat niet alleen voor geluidsreductie, maar ook voor bodemkwaliteit twee meter gunstiger is.  

De panelen zorgen voor meer weerkaatsing van geluid. Wat doet u daartegen? 

Wij willen dat ontwikkelaars de effecten onderzoeken en delen, zodat beoordeeld kan worden of dit wenselijk is. Over het algemeen staan de panelen gericht richting het zuiden/zuidwesten en liggen ze niet vlak, waardoor geluid de lucht (omhoog) in weerkaatst. 

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van vliegtuigen?  

Dat is mogelijk. De effecten worden meegenomen in het ‘Beleidskader Zonneakkers’. Voor de meeste projecten zal blijken dat het geluidsoverlast gelijk blijft of afneemt.

Kunnen zonnepanelen geluidsoverlast verminderen van wegverkeer?  

Er zijn mogelijkheden om zonnepanelen te combineren met geluidschermen langs wegen. Dit wordt al gedaan langs de Nieuwe Bennebroekerweg. 

Wordt er rekening gehouden met een combinatie van het geluid van vliegtuigen én windmolens?

Voor zover wij weten gebeurt dit nog niet. Dit heeft te maken met de huidige wet- en regelgeving, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vliegtuiggeluid (via het luchthavensindelings- en verkeersbesluit) en andere geluidsbronnen (wet geluidhinder). In de nieuwe omgevingswet wordt er wel voorzien in het berekenen van de geluidscumulatie van afzonderlijke bronnen, waarbij er dus ook naar de combinatie van geluid van windmolens en vliegtuigen (en wegen/spoor/industrie) zal worden gekeken. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de nieuwe omgevingswet in werking zal treden, o.a. vanwege discussie rond de rekenregels voor vliegtuiggeluid. Hierdoor is het voor de gemeente lastig om nu al berekeningen volgens de nieuwe rekenregels uit te voeren. Zodra er meer bekend is rond de invoering en rekenregels van de omgevingswet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en het RIVM kan de gemeente hiermee aan de slag. 
 
Er kunnen wel berekeningen worden uitgevoerd om de cumulatie te schatten, maar deze zullen indicatief zijn, en hebben geen wettelijke status.

Wordt er rekening gehouden met gezondheidseffecten van windmolens? Er zijn deskundigen, waaronder artsen, die daarvoor waarschuwen.

We delen de zorg over de gezondheidseffecten van windmolens en we zijn ons bewust dat dit speelt. We volgen wat er landelijk gebeurt en nemen deze bevindingen mee in het advies aan de raad.  Er is nog geen besluit over extra windmolens genomen. Op dit moment zijn er bij de GGD en de gemeente geen klachten bekend over geluidhinder van de bestaande windmolens bij de A4. We zijn bij de uitwerking van het windzoekgebied uitgegaan van een landelijk gehanteerde vuistregel voor geluid en slagschaduw van 400 meter afstand tot woningen. Deze is gebaseerd op ervaringen van landelijke windmolenprojecten.  De ervaring leert dat met deze afstand windmolens ruim binnen de wettelijke normen van het activiteitenbesluit Milieubeheer blijven. Er zijn geen andere wettelijke normen hierover op dit moment in Nederland.


(Vlieg)veiligheid en lichtreflectie 

Zijn grootschalige zonneakkers niet gevaarlijk als recreatiegebied? 

Een aantal ideeën zijn door experts afgeraden, zoals de mogelijkheid om door de zonneakkers heen te lopen. Daarom is gekozen voor recreatie die past bij het gebied: uitbreiding van bestaand groen. 

Zorgen zonnepanelen voor meer reflectie?

Zonnepanelen zijn vaak uitgerust met een coating waardoor ze minder licht weerkaatsen. Voor het hele gebied is een studie gedaan naar mogelijkheden om de reflectie voor vliegtuigen nog verder te beperken.


Vragen over grootte en schaal

Waarom moeten de zonneakkers zo groot zijn? 

Het landschap van het zoekgebied, het Zonnecarré, rond de landingsbanen van Schiphol is al grootschalig. Door de grootschalige landbouw passen grootschalige zonneakkers hier beter dan kleinere velden. Bovendien zijn er nóg meer zonneakkers nodig als ze niet groot genoeg worden. 

Komt het hele zoekgebied voor zonne-energie vol te liggen met panelen? 

Waarschijnlijk niet. Net als zonnepanelen op daken zal niet iedere grondeigenaar zonnepanelen willen. De gemeenteraad heeft alleen aangegeven dat het mogelijk moet zijn in dit gebied (onder voorwaarden). Iedere twee jaar kijken we of het mogelijk is om op een andere manier elektriciteit op te wekken. 


Overige vragen

Hoe dragen zonnepanelen op geluidsribbels bij aan biodiversiteit en geluidsreductie? 

Het moet nog onderzocht worden wat de effecten zijn. Dat is dan wel aan de ontwikkelaar van een project op locaties waar zich geluidsribbels bevinden. 

Veel gronden in het zoekgebied voor zonne-energie zijn van Schiphol. Wat gaat daarmee gebeuren? 

Dat is aan Schiphol. Schiphol heeft aangegeven dat zij de ontwikkeling van grootschalige zonneakkers steunen. Ook zijn zij van mening dat de veiligheid van de vlieg- en luchthavenprocessen belangrijk is en dat hindering voor omwonenden niet mag worden vergroot door de zonneakkers. Bovenal is de veiligheid van de passagiers en de omwonenden van de luchthaven de grootste verantwoordelijkheid van Royal Schiphol Group. 

Zijn er geen betere alternatieven dan zonnepanelen en windmolens? 

We werken graag met bewezen technieken. Van zowel zonnepanelen als windturbines is bekend dat het werkt, duurzamer is, dat het rendement oplevert en betrouwbare energie oplevert. Iedere twee jaar kijken we opnieuw of er andere technieken in aanmerking komen. Op dit moment zijn dit de enige twee technieken die niet-duurzame energie kunnen vervangen. 

Waarom zonnepanelen? Deze worden ieder jaar minder efficiënt. 

Ook al neemt de efficiëntie af, toch blijven zonnepanelen duurzamer. . Na 25 jaar leveren de meeste panelen nog ongeveer 85% van de elektriciteit op. Na gebruik worden zonnepanelen voor minstens 90% gerecycled. 

Kunnen zonnepanelen ontploffen? 

De zonneakkers worden aangelegd door professionele partijen met ruime ervaring. Ze voldoen aan veiligheidseisen.