.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen over energietransitie in Haarlemmermeer.

Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem voor andere vragen contact op met de gemeente via Energie@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852. 

Praktische vragen? Bezoek de website van Energieloket Haarlemmermeer.

Ga op deze pagina direct naar:

Algemene vragen en antwoorden over nieuwe energie

Vragen en antwoorden over energie opwekken

Vragen en antwoorden over energiebesparing


Algemene vragen

De energietransitie is een gevolg van onder andere het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat we onze CO2-uitstoot beperken. Een belangrijke bron van CO2-uitstoot is het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kolen, olie en gas. We moeten dus alternatieven vinden voor de kolen- en gascentrales die ons nu nog in grote mate van elektriciteit voorzien. Verder hebben de aardbevingen in Groningen ervoor gezorgd dat het kabinet wil dat we in Nederland sneller van het aardgas afgaan. We zijn liever niet afhankelijk van het importeren van aardgas uit andere landen. Daarom gaan we alternatieven ontwikkelen voor de plekken waar we aardgas gebruiken zoals voor woningen, bedrijven en kassen. Ondertussen is de energietransitie al een tijd aan de gang: steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen, isoleren hun woning en/of kopen een hybride of elektrische auto. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op andere plekken energie gaan opwekken of andere vormen van energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld elektriciteit in plaats van benzine of diesel. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de impact is op de energievoorziening in Nederland.

De aardbeving in het Groningse Zeerijp in januari 2018 zorgde ervoor dat de Nederlandse overheid besloot om de aardgaswinning in het noorden versneld af te bouwen. Dat betekent dat er veel minder aardgas in Nederland beschikbaar is. De gebouwen en de economie in Nederland zijn erg afhankelijk van aardgas. Omdat we niet te afhankelijk willen zijn van andere landen om aardgas te importeren, moeten we alternatieven ontwikkelen. Daarnaast draagt op termijn het aardgasvrij maken van de gebouwen bij aan minder CO2-uitstoot, minder stikstofuitstoot en dus een beter milieu.

Op dit moment (eerste kwartaal 2020) weten we nog niet welke energiebronnen beschikbaar zijn als alternatief voor het aardgas. Ook weten we nog niet wanneer welke wijken in Haarlemmermeer van het aardgas afgaan. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Hiervoor moet elke gemeente in 2021 de plannen hebben klaarliggen. Die plannen maken we de komende periode samen met inwoners en belanghebbenden. Wel is er dit jaar een verkenning gestart om een deel van Rijsenhout van nieuwe energie te voorzien.

Het is nog niet duidelijk welk alternatief voor aardgas er per buurt in Haarlemmermeer komt. We weten dus ook nog niet waar een warmtenet komt. De mogelijkheden hiervoor hangen af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld: welke initiatieven zijn er, waar kan de warmte vandaan komen, hoeveel kost het voor inwoners, en wat zijn de kosten voor de netbeheerder en de gemeente?

Wacht nog even als het kan. Wij verwachten dat we eind 2020 kunnen aangeven wat in uw wijk of buurt het meest gunstige alternatief is. Is uw huidige cv-ketel echt kapot, denk er dan over om een nieuwe ketel te huren of schaf een hybride warmtepomp aan. Ook zonnecollectoren met boiler kunnen een goede eerste stap zijn. Pelletkachels en luchtwarmtepompen kunnen overlast bij u of bij uw buren veroorzaken. Laat u daarom eerst goed informeren wanneer u dit alternatief overweegt.

Inwoners van Haarlemmermeer worden niet verplicht om van het gas af te gaan. Energie besparen wordt wel gestimuleerd. Met een nieuwe HR ketel gaat het gasverbruik flink omlaag en wordt dus energie bespaard.

Nee, de gemeente kent hiervoor geen subsidieregelingen. Om de kosten te verminderen, kunt u meedoen met Winst uit je woning (externe website). Dat inkoopinitiatief zorgt voor kortingen bij groepsaankopen voor inwoners. Voor maatregelen zoals energiebesparing, warmtepompen of zonneboilers kunt u subsidie van het Rijk (externe website) krijgen. Kijk hiervoor op de pagina van NMCX (externe website).

In Haarlemmermeer zijn veel datacenters die restwarmte produceren. Deze restwarmte kan in theorie gebruikt worden om huizen te verwarmen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervan: bij welke wijken kan dit, op welke manier, en is het betaalbaar?

In Haarlemmermeer wordt op verschillende plekken duurzame energie geproduceerd. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken of met windmolens. U kunt stroom krijgen via Tegenstroom (externe website), van zonnepanelen langs de A4 of van de Coöperatieve Windenergie Vereniging (externe website) die energie produceert met de windmolens in het zuiden van de gemeente. Wilt u zelf of samen energie gaan opwekken? Dan is het misschien interessant om een energiecoöperatie op te zetten.

Ja, sinds juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden gebouwd. U vindt meer informatie op de pagina 'Warmtebronnen in Haarlemmermeer'.

Via een energiecoöperatie kunt u samen met andere mensen duurzaam energie opwekken. Een coöperatie heeft een bestuur en leden. De leden zijn eigenaar van de coöperatie. Meerwind is een voorbeeld van een energiecoöperatie in Haarlemmermeer. 


Energie opwekken

De RES is een strategie en een middel. Als strategie worden tot 2030 de opgaven van ‘duurzame elektriciteit opwek’ en ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord voor een energieregio uitgewerkt. De RES is daarnaast een middel om samenwerking in de regio te organiseren, dit in voorbereiding op de uitvoering van de energieprojecten die voortkomen uit de RES. Bekijk hier de video ‘Wat is de RES?’. 

Uit het klimaatakkoord van Parijs kwamen voor Nederland een aantal punten naar voren. De Nederlandse regering kwam vervolgens met een eigen klimaatakkoord. Hierin staat dat we in 2030 de CO2-uitstoot landelijk moeten verminderen met 49% procent t.o.v. 1997. Er moet 35TWh duurzame energie opgewekt worden. In 2050 willen we energieneutraal zijn.  

Dan grijpt het rijk in. Zij bepalen dan waar en hoeveel zonnepanelen en/of windturbines er op welke plek komen. Als gemeente zijn wij dan de regie kwijt over de manier waarop we in Haarlemmermeer duurzame energie kunnen opwekken.  

Het maken van een RES is één van maatregelen die volgde uit het Klimaatakkoord. De regio’s hebben tijdens de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord duidelijk gemaakt dat zij zelf de leiding willen in het bepalen van de maatregelen voor het opwekken van energie in hun eigen regio.  

De regio’s zorgen met elkaar voor een opwek van 35 TWh op land in 2030 en voor de verdeling van de duurzame warmtebronnen. De regionale overheden (gemeenten, waterschappen en provincie) leggen vast hoe, met wie en waar dit ingevuld wordt. De RES geeft bovendien inzicht in het aanbod van duurzame warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.  

Bij de ontwikkeling van de RES zijn alle partijen betrokken: bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. We willen draagvlak vinden voor keuzes voor o.a. locaties voor windmolens en zonneparken. De RES wordt om de 2 jaar aangepast, zodat er flexibiliteit is om ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technologische innovaties een plek te geven. 

Op 21 April 2020 is de concept-RES vastgesteld. De concept-RES is een weergave van de zoektocht naar de balans tussen ambitie en zorg voor het landschap. Aan de ene kant zijn er zoekgebieden benoemd voor opwek van wind- en zonne-energie, waarbij wordt aangegeven dat met het juiste ruimtelijk ontwerp meerwaarde kan worden gebracht in het landschap. Aan de andere kant worden kwetsbare en historische landschappen ontzien en vrijgehouden voor bijvoorbeeld natuur en recreatie. Deze concept-RES geeft aan waar mogelijkheden liggen voor het opwekken van hernieuwbare energie, maar ook waar die er niet zijn. Het is een weergave van de ambitie die past bij een veelzijdige regio. Een ambitie die ons bindt en waarover we het komend jaar in gesprek blijven met alle overheden, inwoners, energiecoöperaties, ontwikkelaars, grondeigenaren, netwerkbedrijven, natuurorganisaties en vele andere belanghebbenden en betrokkenen op weg naar de RES 1.0.  Bekijk hier een video met uitleg over de concept-RES NHZ.  

We richten ons op meerdere aanpassingen die samen een groot resultaat hebben. Het is in de eerste plaats belangrijk om energie te besparen in onze woningen en bedrijven. Ook zoeken we naar andere manieren om onze gebouwen te verwarmen. De vraag naar elektriciteit die overblijft, wekken we duurzaam op. Dit doen we zoveel mogelijk op daken van woningen en bedrijven, maar ook op parkeerterreinen, geluidschermen en bermen bij wegen en spoor. Dat is nog niet genoeg om in onze toekomstige lokale vraag te voorzien. We zijn ook op zoek naar grotere gebieden waar veel elektriciteit opgewekt kan worden, zogenaamde zoekgebieden.   

Het plaatsen van zonnepanelen en windturbines willen wij beperken tot een aantal grotere plekken in Haarlemmermeer. Dit noemen we zoekgebieden. We onderzoeken of we deze plekken gaan gebruiken voor het opwekken van energie.  

De twee gebieden waar wij nu naar kijken zijn:  

Zonnecarré: Zonnepanelen op land in een zonnecarré (vierkant): een zoekgebied rond Schiphol. Op 14 mei heeft de gemeenteraad het zoekgebied voor het zonnecarré rondom de landingsbanen bij Schiphol gewijzigd. Dit door een ‘amendement’ aan te nemen. Het zoekgebied is verkleind ten oosten van Vijfhuizen en is vergroot ten zuiden van Zwanenburg. Op de kaart hieronder ziet u de nieuwe begrenzing van het zoekgebied voor zonneakkers. In totaal is dit zoekgebied ongeveer 1000 hectare groot. We verwachten tot 2030 gebruik te maken van ongeveer 300 hectare.    

Kaart van zoekgebied voor zonne-energie
(Zonnecarré: zonnepanelen, gewijzigd zoekgebied)

 

Spoordriehoek: Windturbines zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Wij gaan na of er ruimte is voor 15 windturbines en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen. 

Een kaart van het zoekgebied voor wind
(Spoordriehoek: windturbines) 

                                        

Het gebied bij de landingsbanen rondom Schiphol is een logische keuze voor een zonnecarré. Een grootschalige zonneakker willen we concentreren in het buitengebied. Zo is er zo min mogelijk overlast voor omwonenden en heeft het niet te veel impact op het landschap in Haarlemmermeer.  

Er wordt ook gekeken naar locaties zoals daken, parkeerterreinen en wegbermen. Waar mogelijk willen we de zonneakkers combineren met groen, om het landschap te behouden of versterken. 

Voor de windturbines wordt nu gekeken naar de Spoordriehoek in Haarlemmermeer Zuid. Dit gebied kwam uit het participatietraject (najaar 2019) naar voren als zoekgebied. Andere locaties in Haarlemmermeer zijn ongeschikt bevonden vanwege hoogtebeperkingen rondom Schiphol. 

Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in de gemeente. De plannen voor Haarlemmermeer zijn aangeboden aan de gemeenteraad in de concept-RES. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven tot eind september. Op 1 oktober 2020 wordt de concept-RES voor de regio Noord-Holland Zuid, waar Haarlemmermeer onder valt, aangeboden aan het Nationaal Programmabureau. Binnen de gemeente houden we inwoners aangehaakt en betrokken voor het verdere uitwerken van de RES. In het najaar ontvangen inwoners informatie over het vervolgtraject. 

We kiezen weer voor dit gebied omdat deze locatie uit het RES-participatietraject met inwoners (najaar 2019) naar voren kwam. Bovendien heeft de provincie aangegeven meer ruimte te willen geven aan initiatieven op gebied van windenergie zoals een windpark in Haarlemmermeer Zuid. In het najaar van 2020 ontvangt u van ons opnieuw een brief met een uitnodiging om mee te denken.   

Stuur een e-mail naar energie@haarlemmermeer.nl om u aan te melden. U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


 Energiebesparing

In de kern bestaat STAP IN! uit 3 onderdelen: de SlimWonen App, de bespaarmap en de bespaarbijeenkomsten. STAP IN! heeft als doel de verduurzaming van bewoners & woningen te versnellen. STAP IN! benadert die versnelling juist vanuit de bewoners. Ze willen de bewoners meer betrekken en hen ‘stap voor stap’ meer in actie te laten komen. Kijk op de website van STAP IN! voor meer informatie of lees het artikel over energie en geld besparen in Haarlemmermeer met de SlimWonen App

Via Energieloket Haarlemmermeer kunt u informatie vinden over isolatie. 

Via Energieloket Haarlemmermeer kunt u informatie vinden over dakisolatie.

Op de website van Winst uit je woning vindt u informatie over isolatieglas. Ook loopt er momenteel een actie in de gemeente Haarlemmermeer van Winst uit je Woning. U kunt gratis een offerte en meer informatie aanvragen over isolatieglas.

Nee. Raamfolie op enkelglas en dubbelglas isoleert minder dan HR++ glas (isolatieglas).

Er loopt momenteel geen ‘nul op de meter’ actie in Haarlemmermeer. Wel is er de Winst uit je Woning inkoopactie, waarmee u met het aanbod van isolatie, isolerend glas, energiezuinige ventilatiesystemen en zonnepanelen de eerste stappen zet naar een energieneutrale woning. Meer informatie over ‘nul op de meter’ vindt u op de website van MilieuCentraal

Het meest energiezuinig en duurzaam is een zonneboiler waarbij in de winter het warme water aangevuld moet worden vanuit bijvoorbeeld een HR ketel of warmtepomp. Ook zijn er elektrische boilers op de markt die het water verwarmen.

VvE’s kunnen subsidie krijgen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of een energieadvies van een gecertificeerde energieprestatieadviseur. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Daarnaast verstrekt het Nationaal Energiebespaarfonds voor de verduurzaming van VvE’s leningen met lage rente, de zogenaamde Energiebesparinglening. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds

Omschakelen naar elektrisch koken, meestal inductie koken,  is kostbaar omdat er een extra groep aangelegd moet worden in de meterkast. Dit kost zo’n € 600,-. Daarnaast moet de aansluiting vaak verzwaard worden naar 3 x 25 A. Dit kost nog eens € 200,- extra. Tot slot heeft u nieuwe pannen nodig. De inductiekookplaat zelf kost zo’n € 600,-. In totaal bent u dus rond de € 1.500,- kwijt.

Er zijn verschillende bedrijven zoals boilermarkt.nl of elektrischeboiler.eu die informatie geven over elektrische boilers en deze ook verkopen.