.

Kennis en innovatie

Duurzame ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, samenwerkingen tussen overheden en bedrijven komen tot stand, en vernieuwende verdienmodellen verruimen onze kaders. Het blijft belangrijk om kennis te delen. Zo kunnen we samen leren en successen vieren.

Om duurzaam te worden moeten we onszelf, inwoners en ondernemers blijven stimuleren en ondersteunen. De transitie naar een duurzame, circulaire samenleving kunnen we niet alleen. Om het maximale resultaat te halen werken we aan de volgende doelen:

 • Het inspireren van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
 • Het faciliteren en ondersteunen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
 • Het ondersteunen van kennisdeling en borging van duurzaamheid in de interne organisatie.

Als gemeente proberen we hiervoor experimenteerruimte te creëren voor innovaties. Dit zijn fysieke ruimtes waar geoefend kan worden met nieuwe technologieën en opschaalbare verdienmodellen. C-Beta (onderdeel van Schiphol Trade Park) is dé plek waar dit gaat plaatsvinden.

Om innovatie in Haarlemmermeer een impuls te geven, is ons eigen participatiefonds opgericht. Meermaker (externe website) richt zich op duurzame, innovatieve bedrijven die producten en diensten leveren aan de bewoners van Haarlemmermeer. Daarnaast worden verschillende evenementen georganiseerd om ondernemers te verbinden en samenwerking te stimuleren. Een voorbeeld hiervan zijn de SHARE netwerkevenementen.

Onderwijs speelt een cruciale rol binnen dit thema. De jongere generaties worden gemotiveerd, geïnspireerd en geïnformeerd door het NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Met uiteenlopende projecten komen kinderen en jongeren in aanraking met duurzaamheid en ervaren ze dat ze ook zelf kunnen bijdragen! Naast projecten voor scholen lopen er ook tal van projecten die zich richten op inwoners en ondernemers.

Kennis- & Innovatieprojecten

In Haarlemmermeer lopen tal van projecten. Hieronder zijn ze ingedeeld in welke het interessantst zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor extra inspiratie kunt u ze natuurlijk ook allemaal bekijken!

Interessant voor iedereen!

 • Het Groenste Idee van Haarlemmermeer

Zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in beweging krijgen om hun bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Dat is het doel van het Groenste Idee van Haarlemmermeer: een wedstrijd waarmee deze groepen hun eigen ideeën en initiatieven kunnen aandragen. De winnende ideeën krijgen een geldbedrag om deze daadwerkelijk uit te voeren. Inmiddels zijn vier succesvolle edities doorlopen. Dit was in 2011, 2013, 2016 en 2018. De laatste editie was in samenwerking met het NMCX en heeft zo’n 50 goede ideeën opgeleverd. Een van de projecten die door een startbedrag via het Groenste Idee kon worden opgezet is de Energy Battle. Hiermee besparen scholen en sportclubs veel geld en energie. Een ander project is Biosoepi dat gerund wordt door talenten met een beperking. Ze werken met voedsel dat supermarkten weggooien dat niet meer kan worden verkocht. Het is niet bekend of er in 2020 een nieuwe editie van het Groenste Idee van Haarlemmermeer komt.

Interessant voor ondernemers!

 • Circulaire Haarlemmermeerse wijk Lincolnpark

In het zuidoosten van Hoofddorp komt straks een bijzondere wijk. Een wijk die een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Gemeente Haarlemmermeer wil deze circulaire wijk van de toekomst samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners realiseren. Daarom nodigt de gemeente innovatieve partijen nu uit voor een marktconsultatie. 
 
Haarlemmermeer wil voor Lincolnpark komen tot het vormgeven van de best mogelijke uitvraag en ketensamenwerking bevorderen. Daarom wil Haarlemmermeer via een marktconsultatie in gesprek met marktpartijen. Hoe passen we in Lincolnpark de principes van de circulaire economie het beste toe?, is de centrale vraag. Om hier antwoord op te krijgen is op TenderNed een vragenlijst gepubliceerd. Het is nu aan marktpartijen om hierop te reageren.  
In oktober volgt een bijeenkomst waarbij gemeente en marktpartijen verder met elkaar in gesprek gaan over de projectdoelstellingen en selectie. Bekijk de brochure voor meer informatie over de doelstellingen voor Lincolnpark.        

 • Creëren van innovatie en experimenteerruimte

Bij de transitie naar de circulaire economie hebben we te maken met technische ontwikkelingen, sociale aspecten, nieuwe verdienmodellen, juridische kaders en nieuwe samenwerkingsvormen. Dit houdt allemaal verband met elkaar en er is ruimte nodig om op deze terreinen te innoveren en experimenteren. Daarom willen we in Haarlemmermeer fysieke ruimte bieden, waar geoefend kan worden met nieuwe technologieën en opschaalbare verdienmodellen voor de circulaire economie.


C-Bèta, onderdeel van Schiphol Trade Park (STP), is dé plek hiervoor. Het is een ontmoetings‑, werk- en evenementenplek aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Er kan worden geëxperimenteerd en bedrijven kunnen zich er binnen korte tijd vestigen. Het is onderdeel van Schiphol Trade Park (STP). Ook komt er een testopstelling voor geluidsadaptief bouwen. Het gebied wordt de komende jaren door SADC samen met C-Creators ontwikkeld tot een locatie voor nationale en internationale circulaire bedrijven. Het maakt onderdeel uit van de duurzame ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam.

 • SHARE Meets

Samen met de founders organiseert de gemeente het netwerkevenement SHARE Meets. Hier nemen naast grotere regionale bedrijven ook kleinere vernieuwende en innovatieve bedrijven aan deel. Tijdens de najaarsbijeenkomst en Dag van de Duurzaamheid wordt de SHARE Award uitgereikt als blijk van erkenning en stimulering voor het meest innovatieve bedrijf. https://www.sharehaarlemmermeer.nl/

 • Verduurzamen bedrijveninvesteringszone Spoorzicht

Het verduurzamen van bedrijventerreinen zorgt voor een beter vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, een gezondere werkomgeving voor werknemers en kan helpen bij bewustwording en besparing van bijvoorbeeld energiekosten. In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voeren bedrijven gezamenlijk de regie over een bedrijventerrein. Eind 2018 startte een verduurzamingsactie op bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Dit was op initiatief van ondernemers en parkmanagementorganisaties en werd ondersteund door de gemeente. Bij drie bedrijvenparken zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet: De President, Spoorzicht en ABP Lijnden. Veel eigenaren en ondernemers zijn zo enthousiast dat de verduurzaming van de bedrijventerreinen nu in de volle breedte van de grond komt.

 • Innovatieve financieringsconstructies

Voor het tot stand komen van de circulaire economie moet aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Financieringsmodellen zijn, naast bijvoorbeeld technische, juridische en organisatorische voorwaarden, belangrijke randvoorwaarden. We zoeken naar nieuwe financieringsconstructies om de circulaire economie te stimuleren. Deze moeten zo zijn opgezet dat de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld hergebruik, levensduurverlenging en energiebesparing bij de partij ligt die hier ook direct invloed op heeft. Ook kan er worden gestuurd op de totale kosten van een product over de gehele levensduur: Total Cost of Ownership (TCO). We onderzoeken verschillende mogelijkheden met partners zoals Meermaker, TurnToo, Rabobank, de Bank Nederlandse Gemeenten en pensioen- en verzekeringsmaatschappijen.

 • Implementeren Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR)

Het meetbaar en inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties van gebouwen is vaak erg lastig. De Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) helpt om ambities en prestaties begrijpelijk en vergelijkbaar te communiceren.

Interessant voor inwoners

 • Aanleggen van watertappunt

Drinkverpakkingen zoals plastics, flesjes en blikjes maken een groot deel uit van het zwerfafval. Door openbare gebieden zoals parken en winkelgebieden van watertappunten te voorzien is de noodzaak minder groot om voorverpakt bronwater mee te nemen. Flesjes die wel meegenomen worden, worden eerder hergebruikt waardoor er minder verpakkingen in het milieu belanden. Samen met PWN is een watertappunt in het wijkpark in Overbos (Hoofddorp) geplaatst en ook bij de NS-Stations in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

 • Ontwikkelen van lokale voedselketens 

In Haarlemmermeer wordt op zowel grote als kleine schaal veel voedsel verbouwd en verwerkt. Er zijn nog veel mogelijkheden om lokale voedselproducten, verwerkers en afnemers met elkaar te verbinden. Dit stimuleert de lokale economie en helpt om onnodig transport te voorkomen. NMCX en het Podium voor Architectuur ontwikkelen een platform om verschillende partijen een podium te geven. Verder onderzoeken we samen met NMCX of er faciliteiten nodig zijn om bepaalde voedselketens te kunnen sluiten.

Interessant voor maatschappelijke organisaties

 • Onderwijs in duurzaamheid

Door kinderen op jonge leeftijd mee te geven dat duurzaamheid en innovatie belangrijk zijn, zullen zij het ook eerder normaal vinden om duurzaam te handelen. Om die reden heeft de gemeente meestal samen met het NMCX Centrum voor Duurzaamheid, meerdere projecten lopen. Hierdoor maakt de jongere generatie kennis met duurzaamheid. Ook ouders, inwoners en ondernemers worden erbij betrokken. Ook is er de Groene Kapstok die ervoor zorgt dat alle basisscholen in Haarlemmermeer en hun leerlingen, leerkrachten en directies actief bezig zijn met besparen op energie en water, een fris binnenklimaat op school, een groene en duurzame schoolomgeving, anders consumeren en gaan recyclen. Ze doen dat samen met bedrijven en bewoners en integreren duurzaamheid in hun beleidsplannen.