Mobiliteitsvisie

De gemeente kijkt opnieuw naar mobiliteit. Centraal staat dat iedereen zelf de keuze heeft hoe hij of zij zich verplaatst: met de auto, fiets of openbaar vervoer. Zo moet de doorstroming van autoverkeer verbeteren en moeten er betere fietsverbindingen komen. Ook wil de gemeente de verkeersveiligheid verhogen en overlast door bijvoorbeeld (sluip)verkeer terugdringen.

Let op: Informatie over verkeersknelpunten is tijdelijk niet te vinden op deze website. Nadat de voorjaarsnota is behandeld komt deze informatie weer online.

Belangrijkste punten

De plannen zijn samen te vatten in 9 hoofdpunten:

  • Aandacht voor alle types van vervoer, dus ook vervoer voor en door mensen met een lichamelijke beperking.
  • Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie. Zoals slimmere verkeerslichten en ruimte voor deelauto’s en -fietsen.
  • Een flexibel en beter verkeer- en vervoersysteem. Bij de bouw wordt rekening gehouden met meer verkeer op deze plek. Verder zorgt de gemeente voor veilige oversteekplaatsen en voor een veilig en goed fietsnetwerk.
  • Bestaande knelpunten worden opgelost door de doorstroming of veiligheid te verbeteren.
  • Verbeteren met zo min mogelijk overlast. Geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Afname van het aantal verkeersslachtoffers.
  • Zo veel mogelijk aandacht voor knooppunten, fietsers en voetgangers.
  • Meer samenwerking met omliggende gemeenten. En ook met de rijksoverheid, de provincie, de regio en het bedrijfsleven.
  • Tegengaan van vervuiling. Fietsen, lopen en het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, en er worden meer laadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. 
Lees hier het volledige plan in de mobiliteitsvisie. (pdf).

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl ter attentie van Daan Schrama. Gebruik 'mobiliteitsvisie' als onderwerp van de e-mail.