.

Stand van zaken in Lisserbroek - Juni 2020

Binnen de Driehoek (gemeente, ontwikkelende partijen en dorpsvertegenwoordiging) is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de inhoud van de Gebiedsenveloppen. Thema’s als landschap, inrichting openbare ruimte, infrastructuur, voorzieningen en stedenbouw komen in de enveloppen aan bod. Met name het thema infrastructuur is complex en zorgt voor veel hersenbrekers voor wat betreft de haalbaarheid van de plannen.  Dit heeft geleid tot vertraging in de planning.

Besluit Duinpolderweg

Ook hebben Provinciale Staten op 25 mei een besluit genomen over de Duinpolderweg:

“Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 april 2020 over project Duinpolderweg, bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek; besluiten:

1. Op basis van de afspraken over de Duinpolderweg zoals opgenomen in het coalitieakkoord “Duurzaam Doorpakken” van 12 juni 2019 in te stemmen met:

a. In te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de A4 met een toekomstvaste aansluiting op de N205.

b. Doortrekking van de N205 naar de N208 en studie naar de inpassing ervan in de Oosteinderpolder en de realisatie van de randweg Zwaanshoek, de verbinding Lisse-A44 en ringvaartpassages ten behoeve van het autoverkeer, worden buiten deze planuitwerking gelaten en niet opgepakt.”

Dit besluit heeft ook consequenties voor de beoogde infrastructuur rondom Lisserbroek. Meer informatie hierover volgt nog. We hopen in het najaar van 2020 meer te weten over de haalbaarheid van de beoogde infrastructuur die nodig is om de 2500-4000 woningen in Lisserbroek te kunnen realiseren.

Essentiekaart en Notitie Rijkwijdte en Detailniveau

Parallel aan de gebiedsenveloppen wordt alvast gewerkt aan de Essentiekaart en de Notitie Rijkwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD is het document dat vaststelt welk onderzoek moet plaatsvinden in het kader van een Milieu Effect Rapportage.

De Essentiekaart is een kaart met daarop de hoofdstructuren van water, groen en infrastructuur in brede zin: verbindingen voor auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer. Daarnaast komen de uitgangspunten voor de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing aan bod. Onderdeel van de Essentiekaart is ook de opzet en inrichting van de (openbare) en onbebouwde ruimte.

Meedenken

Naar verwachting starten we in het najaar van 2020 met de dorpsbrede consultatie. Op dit moment kunnen we vanwege Covid-19 nog niet inschatten welke maatregelen dan gelden en welke gevolgen dit heeft voor de organisatie van de dorpsconsultatie. Uitgangspunt blijft uiteraard dat alle Lisserbroekers welkom zijn om mee te praten; de manier waarop bepalen we na de zomer. U kunt zich aansluiten bij de meedenkers. Dat is een groep dorpsgenoten die in de afgelopen jaren al meerdere keren inbreng heeft geleverd. Aanmelden kan via secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl. Aansluiten bij de meedenkers is niet verplicht op mee te kunnen praten.

Wisseling van het projectmanagement en gebiedsmanagement

Begin 2020 heeft er binnen gemeente Haarlemmermeer een wisseling van het project- en gebiedsmanagement plaatsgevonden. De nieuwe projectmanagers zijn Martine van Bergen en Fleurence de Wilde. De nieuwe gebiedsmanager is Lia van der Pol.

Gepubliceerd op: 
4 jun 2020