Transformatorstation Bennebroekerweg

Onderzoek nieuw transformatorstation aan Bennebroekerweg

23 december 2022
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer gaat samen met TenneT en Liander een haalbaarheidsonderzoek doen naar een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Bennebroekerweg. De locatie aan de Bennebroekerweg ten westen van de kruising met de Rijnlanderweg heeft de voorkeur.

Bij geplande Nieuwe Bennebroekerweg

De locatie bevindt zich in het gebied waar ook sprake is van een verbreding of verdubbeling van de Bennebroekerweg. Op onderstaande tekening is het door de gemeenteraad vastgestelde voorkeursalternatief van deze weg weergegeven. De voorkeurlocatie voor het transformatorstation is hierin met een zwarte arcering opgenomen en ligt tussen de bestaande en de geplande nieuwe Bennebroekerweg.

Transformatorstation Bennebroekerweg

Plattegrond van de omgeving met de mogelijke locatie voor een transformatorstation waarvan de gemeente met TenneT en Liander de haalbaarheid gaan onderzoeken.Zwarte gearceerde ruit: de mogelijke locatie aan de Bennebroekerweg. Roze: de voorgenomen verdubbeling van de Bennebroekerweg.

Zoektocht naar locatie voor tweede nieuwe station

Er is een groeiende behoefte aan stroom in de regio. Daarom is de gemeente Haarlemmermeer met TenneT en Liander al een lange tijd op zoek naar locaties voor nieuwe transformatorstations. De eerste locatie is gevonden aan de Incheonweg aan de oostzijde van de A4. Voor het tweede station wordt gezocht naar een plek aan de westzijde van de A4 op of bij Schiphol Trade Park. De locatie aan de Bennebroekerweg ligt dichtbij de bedrijven en woningen die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Hoe korter de kabels, hoe beter, want ook de ruimte in de ondergrond is schaars en met korte kabels is er minder energieverlies.

Haalbaarheidsonderzoek en overleg

Na een verkennend onderzoek lijkt de locatie aan de Bennebroekerweg het meest geschikt. Deze locatie heeft daarom de voorkeur. De gemeente en TenneT en Liander gaan nu de haalbaarheid onderzoeken. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische-velden en techniek en de maatschappelijke haalbaarheid. Daarom gaat de gemeente samen met TenneT en Liander in overleg met bewoners en ondernemers in de omgeving, ook individueel. Dat gebeurt om alle belangen mee te kunnen wegen. Begin volgend jaar komt er ook een informatiebijeenkomst. Over een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het station in de omgeving is overleg mogelijk. De inpassing moet, als het station er komt, aansluiten bij PARK21 en het ontwerp van de Nieuwe Bennebroekerweg, 

Hoogspanningsvelden in een gebouw

Zoals ook bij de locatie van het eerste transformatorstation aan de Incheonweg, is bij het station het plan om alle hoogspanningsvelden onder te brengen in een gebouw in plaats van in de open lucht. Een gebouw neemt minder ruimte in en sluit beter aan bij de verwachte nieuwbouw op Schiphol Trade Park. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren naar laagspanning, komen wel in de open lucht te staan. Maar daar komt een muur omheen te staan waardoor ze op kleine gebouwen gaan lijken.

Waarom een nieuw station?

Het nieuwe station moet stroom gaan leveren voor de bedrijventerreinen Schiphol Trade Park/ Green Datacenter Campus, De President, De Hoek en PARK21. De stroom die het gaat leveren is nodig voor nieuwbouwwoningen aan de oostzijde van Hoofddorp. Ook voor de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind is het transformatorstation nodig. We gebruiken meer elektriciteit. Ook daarom zijn extra transformatorstations nodig.

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad gaat later op basis van het haalbaarheidsonderzoek een definitief besluit nemen. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarnaast moeten TenneT en Liander ook nog de grond gaan kopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website.