.

De Boseilanden

De gemeente heeft de werkzaamheden opgepakt voor de inrichting van recreatiegebied De Boseilanden in Hoofddorp. Deze lagen een tijdje stil vanwege de aanleg van de 380 KV lijn. Bewoners en omwonenden zijn over de werkzaamheden via een online bewonersbijeenkomst geïnformeerd. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en kunt u de bijeenkomst terugkijken. De vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst, kunt u hier met antwoord terugvinden.

Ongeveer zes jaar geleden had de gemeente de inrichting van De Boseilanden volledig voorbereid. Echter, TenneT startte daarna met de aanleg van een 380 kV lijn in het gebied. De gemeente besloot vervolgens om de werkzaamheden in stappen uit te voeren. Intussen is de 380 kV lijn gereed en gaat de gemeente het laatste deel van het recreatiegebied inrichten. Via een brief en een online informatieavond op 12 november zijn bewoners bijgepraat over de uitvoering. De bijeenkomst was online omdat een fysieke informatieavond vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was. De online bijeenkomst is hier terug te kijken.

Het bestek voor de werkzaamheden in De Boseilanden is klaar. Heeft u een idee voor de uitvoering? Tot 18 november 2020 is het mogelijk via e-mail een suggestie door te geven: info@haarlemmermeer.nl, onderwerp De Boseilanden.


Afbeelding: plattegrond laatste werkzaamheden De Boseilanden

Vraag en antwoord De Boseilanden

De vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld, zijn voorzien van een antwoord en staan hieronder.

1. Is er nog ruimte voor de bewoners om een idee voor de uitvoering van de laatste fase van De Boseilanden aan te dragen? In welke fase zijn we?

Suggesties kunnen tot 18 november 2020 via de e-mail (info@haarlemmermeer.nl, onderwerp De Boseilanden) worden ingediend. Het hele project is al voorbereid en het bestek gaat de gemeente aanbieden aan aannemers. Vervolgens kiest de gemeente een aannemer uit die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

2. Het heeft best een tijd geduurd dat deze werkzaamheden in De Boseilanden worden opgepakt, hoe komt dat?

Het project is al in 2014 voorbereid en wilde de gemeente gaan uitvoeren, toen Tennet kwam met werkzaamheden vanwege de aanleg van de 380 KV-leiding. De gemeente heeft toen afgesproken dat een groot deel van De Boseilanden zou worden aangelegd en het laatste deel later. Dat moment is nu aangebroken.

3. Waarom is gekozen voor een essen-iepenbos? Essen zijn gevoelige bomen.

Er is voor gekozen om dezelfde beplanting te kiezen als in het eerder aangelegde deel van De Boseilanden. We zien nu weinig bijzonderheden, maar zijn die er wel, dan kunnen we overwegen andere beplanting te gebruiken.

4. Komt er een pad vanaf Waterstaete naar het fietspad?

Ja, er komt een gemaaid graspad dat via een bruggetje aansluit op het bestaande fietspad.

5. Het groene gedeelte (de bosschage): voor hoelang blijft dit een bosschage? Krijgt deze plek een andere bestemming in de toekomst?

Nee dat blijft groen want de bestemming is recreatiegebied.

6. Er was eerder een plan dat de twee terpen zouden worden gesloten waar het grindpad loopt en het fietspad aan de westkant wordt doorgetrokken en wordt verbonden met het huidige grindpad verderop. Is dat nog zo?

Nee, het bestaande fietspad wordt verhard.

7. Waarom is er gekozen voor een graspad? In het andere deel van De Boseilanden blijkt dat het een groot deel van het jaar onbegaanbaar is. Vooral omdat er ook tractoren overheen gaan.

Een natuurlijk aangelegd pad past goed in een recreatiegebied. Overigens komt er alleen af en toe werkverkeer in het gebied voor onderhoudswerkzaamheden aan het groen en het water.

8. Hoe verloopt de planning van de uitvoering van de werkzaamheden?

Wanneer de gemeente een aannemer heeft geselecteerd, maakt de aannemer deze planning. De aannemer informeert de bewoners over de planning en de werkzaamheden. Waarschijnlijk legt de aannemer eerst het groen aan en daarna de verharding.

9. Hoe zit het met de loodvervuiling als gevolg van kleiduiven schieten in het verleden?

Er moet onderzocht worden hoe het zit met de vervuiling in dat deel. Het gaat om de specifieke kavel waar de bomen zijn bedacht. Destijds is er al een onderzoek geweest. Zo lang als de grond niet wordt geroerd, is het veilig. Omdat we er aan de slag gaan met werkzaamheden moeten we eerst nagaan hoe het zit en willen we het veilig maken voor de mensen die daar straks gaan recreëren.

10. Kan het onderzoek naar de loodverontreiniging van invloed zijn op de planning?

Dat kan van invloed zijn op de planning want we moeten nog een en ander uitzoeken en wellicht oppakken.

11. Hoe is de planning van de werkzaamheden?

Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind mei 2021 gereed, maar als gevolg van het onderzoek naar de loodvervuiling kan dat opschuiven. Bewoners en omwonenden worden hierover geïnformeerd. De aannemer pakt straks de communicatie op naar bewoners en omwonenden.

12. Wat voor bruggen komen er? Worden ze hetzelfde als in rest van De Boseilanden?

De bruggen zijn wat soberder en functioneel uitgevoerd.

13. Hoe groot worden de bomen die worden geplant?

Bij het planten zijn het kleine bomen. Ze groeien de komende jaren uit tot de hoogte van de bomen die al op De Boseilanden staan.

14. Komt er nog ergens bebouwing op De Boseilanden?

Er komt geen bebouwing in het gebied dat nu wordt ingericht.

15. Wat voor recreatie komt er op de grond met loodvervuiling?

Het wordt een bos- en wandelgebied, er kan worden gewandeld.

16. Komen er naast de bomen nog struiken in De Boseilanden?

Het is een mix van lage begroeiing en bomen, in het mengsel zit ook wat lage begroeiing. Net als in het andere deel van De Boseilanden.

17. Komen er nog wegen of bebouwing de komende jaren in De Boseilanden?

In het gebied waar nu de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd komen in ieder geval geen wegen of andere bebouwing.

18. Komt er verlichting en zo ja welke verlichting?

Het gaat om een recreatiegebied en een recreatieve pad en er komt geen verlichting.

19. Komen er bijvoorbeeld ook er een ruiterpad of pad om te mountainbiken?

Nee, er worden geen andere paden aangelegd dan het graspad waarover kan worden gewandeld.

20. Sluit het bosgebied aan op het aan te leggen water of is er nog ruimte tussen?

Voor het beheer is het altijd nodig om er enige ruimte (strook van 3 of 4 meter) te hebben tussen het bos en het water.

21. Na hoeveel jaar kan het recreatiegebied De Boseilanden een andere bestemming krijgen? Voor hoelang staat dit plan vast?

Het is een recreatiegebied voor de inwoners van Haarlemmermeer en de regio. Het maakt deel uit van het bestemmingsplan dat geldt voor het gebied tussen de N205 en de Spieringweg en gaat de komende tijd niet veranderen.

22. Waar kunnen we de plattegronden vinden?

Deze informatie is te vinden op de website van De Boseilanden. 

23. Er was sprake van een verbinding tussen de Spieringweg en de N205. Waar gaat deze komen?

Het verharde fietspad loopt door tot aan de Spieringweg, er is geen andere verbinding.

24. Waarom zijn wij als naaste buren (kwekerij) hier niet van op de hoogte gesteld?

De plannen voor de groeninrichting van de Boseilanden zijn al een poos geleden gemaakt. Indertijd is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) bij de betrokken bewoners geweest om de plannen te bespreken. Het was de bedoeling om in 2014 tot uitvoering over te gaan, maar het werd in overleg met TenneT vanwege de aanleg van de ondergrondse 380 kV leiding in fases gesplitst. De laatste fase van het ontwerp, zoals destijds opgesteld, wordt nu opgepakt.

25. Blijft de waterkwaliteit in de kavelsloot tussen Spieringweg 1006 en 1014 geborgd? Deze sloot heeft nu goed en schoon water om onze planten te beregenen. Dit moet in de toekomst ook zo blijven.

Rijnland heeft bij het project meegekeken om de waterkwaliteit in het gebied te borgen. In de verstrekte watervergunning staan afspraken over de aanleg van de waterverbinding.

26. Hoe wordt er gezorgd dat er geen loslopende honden uit het recreatiegebied op onze kwekerij komen? Ze jagen hier achter de hazen aan en veroorzaken schade aan de gewassen.

Het wordt honden niet makkelijker gemaakt dan nu om op de kwekerij te komen. De sloot wordt niet smaller gemaakt.

27. Hoe wordt overwaaien van onkruidzaden voorkomen? Nu staat er heel veel (giftig) Jakobskruiskruid.

De beheerder van De Boseilanden is het Recreatieschap. Dit jaar is begonnen met het jaarlijks of tweejaarlijks maaien en afvoeren, afhankelijk van de locatie. Voorgaande jaren werd in De Boseilanden alleen geklepeld. Het begroeiing werd, in tegenstelling tot maaien, niet afgesneden, maar afgeslagen en gekneusd. Het bleef liggen en wordt niet afgevoerd. De verwachting is dat door het maaien en afvoeren het Jacobskruid nu afneemt.

Hond uitlaten op de Boseilanden

Foto: een impressie van De Boseilanden

Bomen op de Boseilanden

Foto: bomen in de Boseilanden