.

Lincolnpark Tweede fase

Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Oude Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen, een wijkcentrum met winkels en andere voorzieningen, voortgezet onderwijs met gymvoorziening. In de openbare buitenruimte zijn speelplekken, groen en water. 

Wijk van de toekomst

Lincolnpark moet de circulaire wijk van de toekomst worden. Een wijk die een voorbeeld is voor andere wijken en zichzelf kan vernieuwen. Niet alleen met woningen zonder gasaansluitingen en daken met groen of zonnepanelen. De ambities van Lincolnpark gaan verder. Bijvoorbeeld door te bouwen met duurzame materialen die worden hergebruikt. En op een slimme manier om te gaan met warmte, elektriciteit, lucht en water.

Het wordt een wijk met bouwwerken met meerdere functies. Een wijk waarin het niet alleen prettig wonen en werken is, maar waar ook energie wordt opgewekt. En daarnaast dieren, planten en hun omgeving verbeteren. In de wijk wordt gekeken naar duurzame oplossingen voor beweegbaarheid en waar afval wordt gezien als grondstof die kan worden hergebruikt.

Sociale en financiële duurzaamheid

Duurzaamheid staat niet alleen centraal bij de architectuur, ontwerp, bouw en inrichting van Lincolnpark, maar ook op financieel en sociaal gebied. Op financieel gebied betekent dit dat de bouw van de wijk en inrichting van de openbare ruimte gericht is op de lange termijn en toekomst- of levensloopbestendig wordt. Dit hoeft niet te betekenen dat alles in Lincolnpark altijd hetzelfde blijft. Het kan juist worden aangepast, hergebruikt of een andere bestemming krijgen.

Op sociaal gebied betekent dit dat inwoners betrokken, verbonden en verantwoordelijk zijn bij deze wijk. Maar ook dat ze er kunnen blijven wonen als ze ouder worden of hulp nodig hebben. 

Ontwikkeling van de wijk

In de Essentiekaart De Parken staat een korte omschrijving van de opzet van de wijk. Lincolnpark Tweede fase bevindt zich op dit moment in een voortraject. Hierin worden richting, opdracht en doelen bepaald en vraagstukken uitgewerkt. Nadat het nieuwe provinciebestuur in 2019 de geplande investering voor de Duinpolderweg heeft geschrapt, onderzoekt de gemeente wat de effecten zijn. De bereikbaarheid moet immers worden gegarandeerd. Het woningbouwproject Eerste fase (225 sociale huurwoningen) loopt voor op de ontwikkeling van Lincolnpark Tweede fase en is gebouwd. Lincolnpark wordt een inspirerende wijk waar mensen graag willen wonen, werken en vertoeven.

Samen met de markt

Op dit moment zijn de plannen voor Lincolnpark Tweede fase in ontwikkeling. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van dit deel start en vanaf wanneer en waar de woningen worden aangeboden. Houd voor de laatste ontwikkelen deze website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief van Hoofddorp-Zuid. Het woningbouwproject Lincolnpark fase 1 met 225 sociale huurwoningen loopt voor op de ontwikkeling van Lincolnpark Tweede fase. Deze woningen zijn al opgeleverd. Lees hierover meer.

Gemeente Haarlemmermeer wil deze voorbeeldwijk samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners realiseren. Dit betekent hoge ambities met betrekking tot circulair ontwerp, energie, water, grondstofinzameling, sociale duurzaamheid, mobiliteit, aanpasbaarheid en businessmodellen.

Hoe passen we in deze duurzame gebiedsontwikkeling de principes van de circulaire economie het beste toe? Om deze vraag te beantwoorden is Haarlemmermeer in gesprek gegaan met marktpartijen in de vorm van een marktconsultatie. De resultaten van de marktconsultatie zijn samengevat en zijn gepubliceerd op TenderNed. Momenteel onderzoeken we de verkeersontsluiting van de wijk. Recent heeft het nieuwe bestuur van de provincie Noord-Holland geplande investeringen in het project Duinpolderweg voorlopig geschrapt. De gemeente onderzoekt wat de effecten hiervan zullen zijn op het project. Hoe kunnen we de bereikbaarheid garanderen? We verwachten dat we op zijn vroegst 2e helft 2020 hier meer over kunnen zeggen. Zodra er wordt gestart met de markuitvraag voor de gebiedsontwikkeling dan zal daar op Tenderned melding over worden gemaakt.

In deze fase van de ontwikkeling wordt Lincolnpark Circulair gezien als een kansrijke locatie voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt op welke manier CPO-initiatieven deel kunnen uitmaken van Lincolnpark Circulair.

Meer informatie

De brochure beschrijft de voorlopige integrale doelstellingen voor Lincolnpark. Heeft u vragen over de Lincolnpark of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u terecht bij het projectteam op het telefoonnummer 0900-1852 of per e-mail: lincolnpark@haarlemmermeer.nl