.

Lincolnpark Tweede Fase

De gemeenteraad is op donderdag 3 september 2020 unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase”. De nieuwe wijk komt tussen de Hoofdvaart, het bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De gemeente is gestart met de uitwerking van dit plan.

Wat heeft de gemeenteraad besloten?

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het plan voor ten minste 625 en maximaal 825 woningen, twee supermarkten en winkels (voor de dagelijkse boodschappen), twee scholen voor het voortgezet onderwijs, een sporthal en een ontmoetingscentrum. De wijk is onderdeel van De Parken in Hoofddorp. Ongeveer de helft van de woningen in Lincolnpark (Eerste en Tweede Fase samen) worden in het betaalbare segment gebouwd. Eerder in 2020 zijn 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd in Lincolnpark Eerste Fase.

Verschillende typen woningen

In Lincolnpark Tweede Fase komen woningen voor verschillende doelgroepen. Het wordt een wijk waar verschillende typen woningen worden gebouwd, voor jong en oud, alleenstaand en gezin. Toekomstige bewoners krijgen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de mogelijkheid om gezamenlijk woningbouwprojecten te starten, dit versterkt de onderlinge verbondenheid. Ook komen er senioren- of zorgwoningen in Lincolnpark.

Innovatief

Lincolnpark is een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden. De gemeente ontwikkelt Lincolnpark Tweede Fase samen met marktpartijen en bewoners. Het is de opzet dat bewoners meerdere voorzieningen samen delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s.

Vernieuwingen

Het is de bedoeling dat de wijk straks bol staat van de vernieuwingen die in het teken staan van duurzaamheid. Zo wordt de nieuwe wijk geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen. Ook is het de bedoeling dat er evenveel energie wordt verbruikt als opgewekt. De energie die nodig is, kan in belangrijke mate voortkomen uit bijvoorbeeld zonne-energie. Marktpartijen worden uitgenodigd met voorstellen te komen die hierop inspelen. Ook is er ruimte voor gebouwen die geschikt zijn voor meerdere doeleinden. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt.

Start met Hoofdvaartzone

De gemeente is als eerste gestart met de ontwikkeling van de bebouwing in de zogeheten Hoofdvaartzone. Naast woningen komen in dit gebied ook de winkels, woningen, de twee voortgezet onderwijsscholen, de sporthal en het ontmoetingscentrum. Hiervoor worden een Stedenbouwkundig Plan en een Beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. In het Stedenbouwkundig Plan wordt in grote lijnen omschreven hoe de wijk eruit komt te zien en welke uitstraling deze moet krijgen. In een Beeldkwaliteitsplan staat hoe het uiterlijk van gebouwen en de omgeving eruit komen te zien, zoals welke materialen en kleuren er gebruikt gaan worden. Ook worden bijvoorbeeld de situering en de bouwhoogte vastgelegd.

De concept-plannen zijn naar verwachting in de eerste helft van 2021 bekend. Daarna volgen de aanbestedingen, naar verwachting eind 2021 of 2022.

Verdichting in Middengebied

Het Middengebied van Lincolnpark Tweede Fase wordt later ontwikkeld. Omdat er veel vraag is naar woningen, gaat de gemeente na of er meer woningen in het gebied kunnen komen. We borgen een goede aansluiting op bedrijvenpark De President. Hier zijn kansen om ondernemerschap en wijkontwikkeling meer in samenhang met elkaar te ontwerpen. Het resultaat vertalen we vervolgens in een Stedenbouwkundig Plan. Dit plan wordt samen met het Beeldkwaliteitsplan naar verwachting in het eerste deel van 2021 aangeboden aan de raad.

Beknopt overzicht stappen

Voordat de eerste schop de grond in kan, wordt een flink aantal stappen gezet. Een beknopt overzicht:

Uit te werken plannen in 2020 en 2021: 

  • besluitvorming Stedenbouwkundig Plan (inclusief verkenning Middengebied), Beeldkwaliteitsplan en herziene grondexploitatie plusscenario;
  • besluitvorming eerste planologische procedure(s) Hoofdvaartzone;
  • uitwerking deelplannen en marktuitvraag aanbestedingen Hoofdvaartzone.

Werkzaamheden 2022 tot en met 2027:

  • start realisatie eerste deelplan Hoofdvaartzone in 2022;
  • vanaf 2023 uitwerking deelplannen en aanbestedingen Middengebied;
  • 2023 - 2027 gefaseerd opleveren van Lincolnpark Tweede Fase.

Meer informatie?

Wilt u het voorstel lezen waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan of bent u op zoek naar andere informatie? Stuur een e-mail naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl.