.

Lincolnpark Tweede Fase

Tussen Hoofdvaart, bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Een toekomstbestendige wijk, innovatief en circulair en met betrokken en verantwoordelijke inwoners. Een circulaire wijk betekent dat er tijdens het bouwen slim gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en producten die hergebruikt kunnen worden.

Lincolnpark Tweede Fase biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen, een wijkcentrum met winkels (dagelijkse boodschappen), voortgezet onderwijs met sporthal. In de openbare buitenruimte komen speelplekken, groen en water. 

Wijk van de toekomst

Lincolnpark moet de circulaire wijk van de toekomst worden. Een wijk die een voorbeeld is voor andere wijken en zichzelf kan vernieuwen. Niet alleen met woningen zonder gasaansluitingen en daken met groen of zonnepanelen. De ambities van Lincolnpark gaan verder. Bijvoorbeeld door te bouwen met duurzame materialen die worden hergebruikt. En op een slimme manier om te gaan met warmte, elektriciteit, lucht en water.

Het wordt een wijk met gebouwen met meerdere functies. Een wijk waarin het niet alleen prettig wonen en werken is, maar waar ook energie wordt opgewekt. En daarnaast dieren, planten en hun omgeving verbeteren. In de wijk wordt gekeken naar duurzame oplossingen voor beweegbaarheid en waar afval wordt gezien als grondstof die kan worden hergebruikt.

Duurzame mobiliteit wordt geïntroduceerd door verschillende maatregelen: het aanbod van een goede infrastructuur van deelauto’s, de mogelijke komst van de doorgetrokken Noord/Zuidlijn nabij Lincolnpark en een geplande HOV halte aan de Nieuwe Bennebroekerweg leiden tot een lager autobezit en een lagere parkeernorm (gemiddeld 1 parkeerplaats per woning). Een aantrekkelijk fietsnetwerk en de stimulering van gezond gedrag leiden tot meer gebruik van de fiets. Slimme geclusterde logistiek voor onder andere afval en pakketdiensten leiden tot minder dagelijks (vracht)verkeer.

Sociale en financiële duurzaamheid

Duurzaamheid staat niet alleen centraal bij de architectuur, ontwerp, bouw en inrichting van Lincolnpark, maar ook op financieel en sociaal gebied. Op financieel gebied betekent dit dat de bouw van de wijk en inrichting van de openbare ruimte gericht is op de lange termijn en toekomst- of levensloopbestendig wordt. Dit hoeft niet te betekenen dat alles in Lincolnpark altijd hetzelfde blijft. Het kan juist worden aangepast, hergebruikt of een andere bestemming krijgen.

Op sociaal gebied betekent dit dat inwoners betrokken, verbonden en verantwoordelijk zijn bij deze wijk. Maar ook dat ze er kunnen blijven wonen als ze ouder worden of hulp nodig hebben. 

Ontwikkeling van de wijk/planning

In de Essentiekaart De Parken staat een korte omschrijving van de opzet van de wijk. Vanwege het bijzondere karakter wordt Lincolnpark per deelgebied ontwikkeld. De gemeente heeft Studioninedots in samenwerking met de bureau’s Karres en Brands en Merosch geselecteerd om het stedenbouwkundige plan uit te werken. Dit betreft de hoofdstructuur met de wegen, het groen en het water. Binnen de bouwvelden is er ruimte voor  verschillende innovatieve concepten van marktpartijen. 

Samen 

Gemeente Haarlemmermeer wil deze voorbeeldwijk samen met marktpartijen, ketenpartners en (toekomstige) bewoners realiseren. Dit betekent hoge ambities met betrekking tot circulair ontwerp, energie, water, grondstofinzameling, sociale duurzaamheid, mobiliteit, aanpasbaarheid en businessmodellen.

Hoe passen we in deze duurzame gebiedsontwikkeling de principes van de circulaire economie het beste toe? Om deze vraag te beantwoorden is de gemeente in 2018 in gesprek gegaan met marktpartijen in de vorm van een marktconsultatie. De resultaten van de marktconsultatie zijn samengevat en zijn gepubliceerd op TenderNed

Lincolnpark Tweede Fase is ook een kansrijke locatie voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Gemeente Haarlemmermeer onderzoekt op welke manier CPO-initiatieven deel kunnen uitmaken van Lincolnpark Tweede Fase.

Planning

  • Op 20 augustus (20.30 tot 22.00 uur) en 3 september (stemming) staat het plan Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase op de agenda van de gemeenteraad. Kijk op de website van de gemeenteraad voor de wijze waarop u kunt reageren.  
  • Begin 2021 wordt bekend hoeveel woningen er in het gebied kunnen worden gebouwd. Hierover zal de raad later dat jaar opnieuw een besluit nemen. Ook dan kunt u op het plan reageren.
  • Later in 2021 start de bestemmingsplanprocedure en daarna is de marktuitvraag voor het eerste bouwplan. Dat betekent dat de daadwerkelijke bouw van Lincolnpark Tweede Fase op z'n vroegst medio 2022 start.

Meer informatie

Zowel het raadsvoorstel, de Projectdoelstellingen en de Ruimtelijke uitgangspunten van Lincolnpark Tweede Fase zijn beschikbaar. Wilt u deze ontvangen, stuur een e-mail naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u ook op dit e-mailadres terecht. U kunt ook contact opnemen met het projectteam op het telefoonnummer 0900-1852.