.

Bijeenkomsten

Het project Hartje Spaarndam is ontstaan uit wensen, ideeën en dromen van inwoners. Er zijn in het verleden bijeenkomsten geweest om de plannen te bespreken met toekomstige gebruikers, de zogenaamde stakeholders. Helaas is de subsidie die de SLS heeft toegekend niet genoeg voor de eerdere plannen. Maar er is wel 1,5 miljoen euro toegezegd voor het Dorpscentrum en de sportterreinen. Momenteel vinden bijeenkomsten plaats om de subsidieaanvraag voor te bereiden voor deze projecten. Een overzicht van alle bijeenkomsten staat hieronder.
  

Inloopbijeenkomst Hartje Spaarndam 22 februari 2016 

De inloopbijeenkomst in Dorpscentrum Spaarndam was voor inwoners uit Spaarndam om kennis te nemen van de visie en ideeën voor het project Hartje Spaarndam ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de modellen voor de deelprojecten opnieuw aangepast.

Informatiebijeenkomst gemeenteraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude 19 januari 2016

Op 19 januari 2016 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Aan de raad is gepresenteerd het proces en de voorlopige planning, ontwikkeling en uitwerking van de deelprojecten in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ook is er door een van de mee werkende architecten een presentatie gehouden over de modellenstudie. De architect informeerde de raad over de werkwijze en de ontwikkeling van de modellen. De plus- en minpunten van de modellen naar aanleiding van de bijeenkomst op 12 november 2015 met stakeholders. En de uitwerking van deze in een optimaal model. Ook de maquette werden goed gebruikt om de raad te tonen hoe het voorlopig model er uit was komen te zien.De gemeenteraad was kritisch enthousiast. Zo gaven raadsleden aan dat er in het plan aandacht moest zijn voor het parkeren en inwoners goed aangehaakt moesten blijven.

Bijeenkomst stakeholders 12 november 2015

Op 12 november 2015 is er een bijeenkomst georganiseerd voor 'stakeholders' waarop 2 modellen voor de deelprojecten 'een bruisend dorpscentrum'  en 'een sportpark' zijn gepresenteerd. Het doel was om samen met de stakeholders tot een zo passend mogelijk beeld/model te komen. Aanwezig waren om mee te luisteren: het college van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de projectleider uit onze gemeente en de projectleider van de gemeente Haarlem.Om mee te praten waren aanwezig: het bestuur van Stichting Sportbelangen, het bestuur van Stichting Sportpark, het bestuur van Stichting Dorpsfeest Spaarndam, het bestuur van Tennisvereniging Spaarndam, het bestuur van Dorpscentrum Spaarndam, het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam en de brandweer uit Spaarndam.Er werd gewerkt met een maquette en het was mogelijk verschillende scenario’s te proberen, zodat stakeholders al hun ideeën gelijk in beeld konden bekijken. De architecten hebben alle opmerkingen en ideeën verzameld en deze zijn zo veel mogelijk verwerkt in de modellen. Voor beide locaties is een optimaal  model uitgewerkt.

Bijeenkomst stakeholders op 3 februari 2015

Tijdens de bijeenkomst voor stakeholders is een optimaal model gepresenteerd voor de deelprojecten 'een bruisend dorpscentrum'  en 'een sportpark'. Daarnaast waren stakeholders uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over het onderdeel sociale cohesie. Om mee te praten waren aanwezig: leden van het bestuur van Stichting Sportbelangen, Stichting Sportpark, Stichting Dorpsfeest Spaarndam, Tennisvereniging Spaarndam, Dorpscentrum Spaarndam, de Dorpsraad Spaarndam, Hockeyclub Spaarndam, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland,  SKOS en de brandweer uit Spaarndam.

Sociale cohesie

Sociale cohesie, of sociale betrokkenheid is een belangrijke eigenschap  voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk.  Sociale cohesie verwijst naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen.
Vanuit wetenschappelijk onderzoek (Bolt & Torrance, 2005) wordt sociale cohesie vertaalt in drie componenten:
•    sociale participatie (deelnemen aan de samenleving/gedrag);
•    gedeelde opvattingen (normen en waarden);
•    identificatie/verbondenheid met een gemeenschap (beleving).

Sociaal participatie

Sociale participatie is de actieve deelname van (groepen) burgers aan de samenleving. Denk daarbij aan activiteiten zoals werken, volgen van onderwijs, het verenigingsleven of vrijwilligerswerk. Sociale cohesie zegt iets over de hechtheid van sociale netwerken. Een hechtere sociale cohesie vergroot het sociaal kapitaal van mensen. Bewoners hebben daardoor meer toegang tot ondersteuning uit hun netwerken. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) geeft in haar rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ (2005) aan dat buurtnetwerken het veiligheidsgevoel van mensen versterken. Ook wordt verondersteld dat contacten, netwerken en ontmoetingen bewoners activeert en aanzet tot meer informele sociale controle.
Inventarisatie

Na bovenstaande inleiding is aan de deelnemers de centrale vraag gesteld: Welke mogelijkheden ziet u in Spaarndam om de sociale cohesie te versterken?
Door middel van ‘geeltjes’ worden in twee ronden de ideeën en opmerkingen van de deelnemers verzameld. De reacties worden vervolgens gegroepeerd tot thema’s. Door deze werkwijze zijn alle deelnemers betrokken en kunnen hun inbreng leveren.

Twee hoofdthema’s

Uit de reacties komen twee hoofdthema’s naar voren:
1.    Een levendig dorpsplein met dorpscentrum.
2.    Alle sportvoorzieningen op één locatie met één gezamenlijke kantine

Na een korte pauze gaan de deelnemers in twee groepen uiteen op basis van bovenstaande thema’s om verder in te zoomen en ideeën uit te werken.

Uitwerking thema 1

Een levendig dorpsplein met dorpscentrum

Sloop/nieuwbouw en het creëren van een ‘dorpsplein’ met woningen en voorzieningen heeft de  instemming van de gehele groep. Het zou mooi zijn als dit gerealiseerd kan worden. Wel is er twijfel over een dorpscentrum op het water. De inschatting is dat dit kostbaar is en niet voor alle gebruikers praktisch. Een dorpscentrum aan het dorpsplein zou ook tot meer ‘leven’ op het plein leiden is de inschatting. Gesproken is over het verplaatsen van de  sporthal (verplaatsen naar sportdeel). Vanuit de sportverenigingen is voor een centrale sporthal op sportterrein veel instemming. Er zijn wel vragen over de gevolgen van de exploitatie van het dorpscentrum.
In Dorpscentrum zijn nu 27 organisaties actief, maar dit leidt nog niet tot bruisend geheel. Er is behoefte aan een aanjager, een verbinder. Je moet niet alleen investeren in gebouwen (stenen) maar ook in activiteiten (mensen). Ook moeten er voldoende speelvoorzieningen komen in de openbare ruimte. 
In het algemeen is er wel instemming met een kleiner Dorpscentrum dat beter te exploiteren is,  in relatie met de andere voorzieningen rondom het plein. Aanvullend wordt ook aandacht gevraagd voor de jeugd. Er is behoefte aan een plek waar ze binnen kunnen zitten (een soort jongerencentrum).
Tenslotte zijn er vragen naar een plan B. Wat zijn de mogelijkheden als er geen subsidie wordt gekregen. Het antwoord is helder: Er is geen plan B. Als dit project niet in aanmerking komt voor subsidie bij de Stichting Leefomgeving Schiphol wordt het project niet uitgewerkt. De inbreng van deze avond gaat niet verloren.

Uitwerking Thema 2

Alle sportvoorzieningen op één locatie met één gezamenlijke kantine

Alle sportclubs zijn het met elkaar eens, het belang van een sporthal met 1 kantine voor alle clubs wordt onderstreept. Het sportpark wordt beter benut en er is betere afstemming tussen clubs onderling. Ook ontstaat er meer contact en is er meer samenhang.
Sport en faciliteiten worden gescheiden, zodat de faciliteiten kunnen worden ondergebracht bij bijvoorbeeld één organisatie, een stichting. De clubs hoeven zich niet meer te richten op het beheer en onderhoud van panden, het bemannen van kantines enzovoorts, maar kunnen zich richten op ‘het sport’ en hun leden.
De faciliteiten delen met alle sportclubs vergoot ook de kans op het voorbestaan van de clubs. Minder kosten aan eigen panden, zoals beheer en onderhoud.

De modellen zijn aangepast naar aanleiding van de opmerkingen op deze avond.
Op 22 februari was er een inloopavond om kennis te nemen van de laatste modellen voor de deelprojecten.
Bijeenkomsten Hartje Spaarndam