.

Woningen op terreinen voormalige kazerne en oude mavo

De gemeente wil op de terreinen van de voormalige brandweerkazerne (Olmenlaan tegenover 141) en de oude mavo (Dennenlaan 135) appartementen bouwen. Op 7 september was er een online bewonersavond over de plannen.

De gemeente is eigenaar van beide gronden en wil voor diverse doelgroepen woningen bouwen. Deze keuze hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad tot stand gekomen. Boven de voormalige brandweerkazerne zitten nu drie sociale huurwoningen. Het plan is dat op deze plek 17 sociale huurwoningen komen van minimaal 50 –55 m². De gemeente gaat hierover in gesprek met woningcorporaties om de woningen te bouwen. Op het terrein van de oude mavo wil de gemeente 18 (middeldure/dure) koopappartementen bouwen van 70 – 120 m². Hiervoor gaat de gemeente een ontwikkelaar zoeken.

Wat is de stand van zaken?

Voor zowel het terrein van de voormalige brandweerkazerne als voor de oude mavo zijn zogeheten kavelpaspoorten opgesteld. Hierop is te zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor de bebouwing van een kavel. Deze kavelpaspoorten maken onderdeel uit van de ontwerpbestemmingsplannen waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd. In een bestemmingsplan bepaalt de gemeente waarvoor een gebied gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Er staat bijvoorbeeld in waar appartementen mogen komen en hoe groot de appartementengebouwen mogen zijn.

De oude mavo in Zwanenburg (Gemeente Haarlemmermeer, 2021)

Plannen ter inzage

Er is voor elke plek een apart ontwerpbestemmingsplan opgesteld. De plannen zijn vanaf dinsdag 24 augustus voor een periode van zes weken, tot 4 oktober 2021 - ter inzage gelegd. Ze zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tik op deze website in het zoekscherm bij plannaam in:

  • Zwanenburg Olmenlaan tegenover 141
  • Zwanenburg Dennenlaan 135

In deze periode kan iedereen reageren op de ontwerpbestemmingsplannen door een zienswijze in te dienen.

Na het aflopen van de periode op 4 oktober 2021 dat de plannen ter inzage liggen, worden de ingediende zienswijzen verzameld en voorzien van een reactie in een nota van beantwoording. Ook wordt gekeken of de zienswijzen reden geven om het bestemmingsplan te wijzigen.

Tijdens een online informatieavond op dinsdag 7 september kregen belangstellenden hierover informatie en konden vragen worden gesteld. Deze is hier terug te kijken. 

Wat gebeurt daarna?

De zienswijzen, de nota van beantwoording en eventuele voorgestelde aanpassingen worden door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk besluit over het vaststellen van de bestemmingsplannen.

Ondertussen worden de afspraken met een woningcorporatie voor de bouw van huurappartementen en de ontwikkelaar voor de koopappartementen definitief gemaakt. De verwachting is dat over zo’n anderhalf jaar de eerste paal de grond in gaat.

Online bewonersavond

Op dinsdag 7 september was er voor omwonenden een online bewonersbijeenkomst, deze is hier terug te kijken.

 

 

Gepubliceerd op: 
2 sep 2021