.

Stationsgebied Hoofddorp

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer 20.000 woningen bij. Ook komen er meer locaties voor bedrijven en voorzieningen zoals bijvoorbeeld winkels en scholen. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. En met de komst van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp krijgt het stationsgebied een aantrekkelijk stads karakter met ongeveer 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen.

Plannen voor het Stationsgebied

In september 2021 stelde de raad het Verdichtingsplan voor het stationsgebied van Hoofddorp vast. Als vervolg hierop is het Gebiedsplan Hoofddorp gemaakt. Op 7 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het Gebiedsplan Hoofddorp en de aanvraag bij de minister.
Alle plannen maakt de gemeente in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, de MRA en partijen als de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam.
 

Waarom een Verdichtingsplan?

De gemeente heeft een Verdichtingsvisie voor Haarlemmermeer gemaakt. In deze visie bekijkt de gemeente op welke plekken er ruimte is voor groei. Op een manier waarop ons polderlandschap behouden blijft. Dit doet de gemeente door onder andere op verschillende plekken te verdichten. Met verdichten komen er meer woningen op een kleiner stuk grond. Dit betekent dat de gebouwen hoger worden. Een van de plaatsen waar we zo kunnen bouwen is in het stationsgebied in Hoofddorp. In het Verdichtingsplan kunt u lezen hoe het stationsgebied er in de toekomst uit kan zien.  Het Verdichtingsplan kunt u vinden op de website van gemeente Haarlemmermeer

Verdichtingsplan in het kort

Met het Verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een stationsgebied met een stads (in plaats van dorps) karakter.  Het bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Er komt dus meer en hogere bebouwing op een stuk grond dan in andere delen van Hoofddorp. Maar niet zo hoog als in Hyde Park. 

Gebiedsplan als vervolg op het Verdichtingsplan

Om de ontwikkelingen in het Stationsgebied mogelijk te maken, heeft de gemeente geld nodig van het Rijk, voor bijvoorbeeld het betaalbaar maken van woningen, wegen en openbaar vervoerverbindingen. Het Gebiedsplan Hoofddorp geeft inzicht in wat de gemeente precies wil. U kunt het Gebiedsplan bekijken op de website van gemeente Haarlemmermeer. Het gaat om ongeveer 383 miljoen euro, die de gemeente Haarlemmermeer van het Rijk nodig heeft. Dit is nodig voor investeringen in het openbaar vervoer knooppunt, de weginfrastructuur en om de kosten te kunnen dekken voor de bouw van betaalbare huizen in dat gebied. Het plan wordt aan de nieuwe minister van Wonen aangeboden. Wanneer het niet lukt extra geld uit Den Haag te krijgen, heeft dit gevolgen voor het aantal te bouwen woningen en het Gebiedsplan. Zodra duidelijk is wat het Rijk wil meebetalen aan het stationsgebied van Hoofddorp kan de gemeente het Gebiedsplan verder uitwerken. 

Stationsgebied

Het stationsgebied is het gebied rondom het Station van Hoofddorp en bestaat uit 6 deelgebieden. 

Stationsgebied Hoofddorp

Het nieuwe stationsgebied is straks een mooi gebied met bijzondere gebouwen en woningen. Het doel is om hogere bebouwing te combineren met een groene omgeving.  Met een buitenruimte waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Een gezonde en prettige omgeving door de aanwezigheid van voldoende groen en water. Hoofddorp kan zo toegroeien naar een (sociaal) duurzaam gebied. Hoofddorp wordt ook een goed bereikbare stad door de komst van de metro. Kortom; het nieuwe stationsgebied wordt een echt visitekaartje voor Haarlemmermeer. 

Vernieuwing station Hoofddorp

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en de komst van extra woningen betekent ook iets voor station Hoofddorp. Deze wordt vernieuwd. Het wordt een multimodale knoop met nieuwe overstaprelaties. Voor de vernieuwing van het station gaan we samenwerken met NS, ProRail, de Vervoerregio en het metroproject. 

Haarlemmermeer werkt voor het stationsgebied samen met andere partijen zoals de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam, de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail en NS. Het Verdichtingsplan is opgesteld door De Zwarte Hond. Dit bureau stelde ook de Verdichtingsvisie voor de gehele gemeente op.  

Impressie stationsgebied Hoofddorp

Een impressie zoals het stationsgebied in Hoofddorp eruit kan zien.

Verdichten gebeurt in meer stationsgebieden 

De plannen voor het stationsgebied van Hoofddorp staat niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt samen op in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks -en regionale samenwerking richten we ons op het verdichten op en rondom stations in de regio. Hierbij staat het behoud van het landschap centraal. Het doel is om de woningbouw te versnellen, maar ook om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Net als in de gemeentelijke Verdichtingsvisie. Voor Bereikbare Steden maakt elke gemeente een Gebiedsplan.

Vervolgstappen

Alle gebiedsplannen in het kader van ‘Bereikbare Steden’ (negen in totaal) bieden we later aan de nieuwe minister aan. Doel van deze plannen is om de woningbouw in de regio te versnellen.

Vragen

Wilt u meer weten over de plannen voor het stationsgebied van Hoofddorp? Heeft u concrete vragen? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl. Vermeld hierbij als onderwerp stationsgebied.