Veelgestelde vragen

Waarom willen Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer samen verder als een gemeente?
De gemeente Haarlemmerliede wilde, als kleine en financieel gezonde gemeente, haar bestuurskracht verstevigen en de dienstverlening aan inwoners verder ontwikkelen. Daarom selecteerde ze samen met inwoners een partner die goed bij die wensen aansluit. Een grote gemeente kan efficiënter werken. Dat helpt Haarlemmerliede om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden. En een grote gemeente heeft een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.

Wat is er veranderd in 2018?
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Haarlemmermeer een feit. Vooruitlopend op de fusie is in 2018 al een aantal zaken veranderd. Een overzicht:

  • Sinds januari 2018 is er een servicecentrum voor beide gemeenten in het gemeentehuis van Halfweg. Het Raadhuis in Halfweg was van september 2018 tot december 2018 volledig buiten gebruik. Vanaf december kunnen delen van het gebouw weer gebruikt worden. De balies van burgerzaken blijven voorlopig buiten gebruik. Ook kunnen er nog geen huwelijken voltrokken worden. Voor aanvragen en ophalen van paspoorten en rijbewijzen en andere burgerzaken kunnen inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude terecht in het Raadhuis in Hoofddorp.  
  • Gemeentelijke handhavers van Haarlemmermeer zijn aan de slag in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zie: 'Handhavers lopen vooruit op fusie.'
  • Per 1 januari 2018 zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Wmo-loket overgedragen aan Haarlemmermeer. Ouders met vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen kunnen het CJG Haarlemmermeer bereiken via 023 5541588 en het spreekuur van het CJG op vrijdag in het Dorpscentrum Spaarndam van 09.30-11.30 uur blijft bestaan. Dat spreekuur is ook voor vragen van mensen over een WMO-voorziening. Het inloopspreekuur op donderdagmiddag in Halfweg komt per direct te vervallen. Wel kunnen mensen met een WMO-vraag op afspraak daar terecht. Voor lopende hulpverlening van het CJG en Wmo-voorzieningen verandert er niets. Voor nieuwe aanvragen krijgen cliënten te maken met een andere contactpersoon. De welzijnscoaches blijven bereikbaar via 06 19210289 en welzijnscoach@haarlemmerliede.nl.
  • InforMeer en InforMeer Online biedt vanaf 2018 ook ruimte voor nieuws uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zie: 'InforMeer nu ook in HenS.
  • Op woensdag 21 november 2018 vonden de verkiezingen voor de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente plaats. Deze nieuwe gemeenteraad is op 2 januari 2019 geinstalleerd.

Besluit Eerste Kamer over de samenvoeging.
Dinsdag 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid gestemd voor de wet die de samenvoeging mogelijk maakt. Minister Ollongren heeft daarbij bevestigd om de motie die de Tweede Kamer in april 2018 heeft aangenomen, ook uit te gaan voeren. Daarin staat dat de regering, na voltooiing van het herindelingsproces, de provincie Noord-Holland verzoekt om met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam. Het is nu dus aan de minister om na 1 januari 2019 het verzoek aan de provincie Noord-Holland te sturen om de motie uit te voeren. De gemeente wacht deze vervolgstap af.

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?
Gekozen is om de naam Haarlemmermeer aan te houden voor de nieuwe gemeente. In deze naam is veel geïnvesteerd en deze naam heeft ook grote naamsbekendheid. 

Wanneer is de nieuwe gemeente een feit?
Per 1 januari 2019 is het het wettelijke fusietraject afgelopen (herindelingstraject, zie ook de tijdlijn). Per die datum is de nieuwe gemeente een feit.

Hoe ziet de nieuwe gemeente eruit?
Zie de plattegrond voor het nieuwe gemeentegebied. 11 procent van het oppervlak is het gebied van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (21 km2). De nieuwe gemeente krijgt ruim 150.000 inwoners en telt 31 kernen.  

toekomstige gemeente
Plattegrond van de nieuwe gemeente


Wie wordt de burgemeester van de nieuwe gemeente?
Dit is nog niet bekend. Bij een herindeling van de gemeente wordt of worden aan de burgemeester(s) ontslag verleend. De nieuwe burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure. Onno Hoes blijft waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer tot een definitieve burgemeester wordt benoemd. 

Hoeveel raadsleden heeft de nieuwe gemeenteraad?
De nieuwe gemeenteraad heeft 39 raadsleden.

De eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer

De eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer


Waar staat het gemeentehuis of raadhuis van de nieuwe gemeente?
Het raadhuis in Hoofddorp is het raadhuis van de nieuwe gemeente. Dat is de plek waar de raadsvergaderingen en collegevergaderingen plaatsvinden, waar de burgemeester en wethouders en de meeste ambtenaren werken. Het gemeentehuis in Halfweg is straks ook weer beschikbaar als servicepunt en als trouwlocatie.

Wat gebeurt er met Spaarndam?
Het dorp Spaarndam ligt in twee gemeenten. Het gedeelte van Spaarndam op de linkeroever van het Spaarne (590 inwoners) hoort bij de gemeente Haarlem. Spaarndam-Oost, aan de rechteroever, heeft de meeste inwoners (2.550 inwoners) en behoort bij de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De Tweede Kamer heeft de regering op 24 april 2018 in een motie verzocht om vanwege “de discussie over de positie van het dubbeldorp Spaarndam om na voltooiing van het herindelingsproces, de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam, en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren.”
Zie het nieuwsbericht 'Tweede Kamer stemt in met samenvoeging'. Tijdens het besluit van de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft minister Ollongren bevestigd deze motie uit te voeren na de herindeling, dus na 1 januari 2019.

Welke afspraken hebben de twee gemeenten gemaakt?
De afspraken zijn al bij de selectie van de fusiegemeente vastgelegd in de zogenaamde Position Paper (6.49 MB) dat de gemeente Haarlemmermeer heeft gemaakt en in een uitgebreide afsprakenlijst. Op 6 oktober 2016 hebben beide gemeenteraden in gelijktijdige raadsvergaderingen de gemaakte afspraken vastgelegd in een bestuurlijk convenant (170.84 KB).

Wat staat er in het bestuurlijk convenant?
Hierin ligt vastgelegd dat beide gemeenten voortvarend en gezamenlijk optrekken in het proces naar een nieuwe gemeente. Ook staan er afspraken in over de financiën en het personeel. Bovendien zijn de kernwaarden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen, waaronder ‘behoud van de groene buffer’. Met de ondertekening hebben beide gemeenten zich gecommitteerd aan die afspraken. Zie ook de pagina over de nieuwe gemeente.

Wat is een herindelingsontwerp?
Het herindelingsontwerp geeft de onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling, in dit geval de opheffing van twee gemeenten en de totstandkoming van één nieuwe gemeente (ook wel samenvoeging of fusie genoemd). Het herindelingsontwerp is de basis voor het herindelingsadvies van de provincie aan het ministerie van BZK. 

Wat gebeurt er met de gemeentelijke woonlasten?
De gemeentelijke woonlasten zijn vanaf 1 januari 2019 in de hele nieuwe gemeente gelijk. Dat betekent voor inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude waarschijnlijk dat deze omlaag gaan. Zie Blog: Programmabegroting 2018 – 2021: goede startpositie voor nieuwe gemeente Haarlemmermeer. en zie:

Verliezen de medewerkers van de gemeente hun baan?
Nee, de medewerkers van beide organisaties zijn per 1 januari 2018 in dienst gekomen van de gemeente Haarlemmermeer. Per 1 januari 2019 zijn alle medewerkers van Haarlemmermeer aangesteld bij de nieuwe gemeente.

Zijn er gevolgen voor de eventuele uitbreiding van het Amsterdamse havengebied?
De gemeente Haarlemmermeer heeft zich, net als de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, uitgesproken tegen de uitbreiding van het havengebied in de Houtrakpolder.

Hoe staat het met Schiphol?
De nieuwe gemeente gebruikt haar gebundelde invloed voor de besluitvorming rondom de luchthaven en voor de ondersteuning vanuit het fonds van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit fonds compenseert gedupeerden en ondersteunt gebiedsgerichte projecten.

Hoe staat het met de handhaving van de groene buffer?
Beide gemeenten hebben geinvesteerd in hun groene gebieden en zetten in op de samenwerking met het recreatieschap Spaarnwoude en de handhaving van de kleinschalige landelijkheid en agrarische activiteiten. Intensieve recreatie zoals grootschalige evenementen vinden vooral in het nieuwe Park21 plaats.

In hoeverre zijn de individuele belangen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer in het geding?
Er is sprake van een gelijkwaardige fusie tussen twee gemeenten. Vooraf zijn afspraken gemaakt over zaken die voor beide gemeenten van belang zijn. Door de vergelijkbare en vastgelegde prioriteringen en kernwaarden en de gelijksoortige aanpak worden de individuele belangen van beide gemeenten behartigd.

Waarom hebben Haarlemmerliede en Haarlemmermeer voor elkaar gekozen?
Na uitgebreide screening van de mogelijke fusiepartners voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Bloemendaal, Haarlem, Velsen, Heemstede, Amsterdam en Haarlemmermeer), bleek in 2016 dat Haarlemmermeer het beste aansluit. Omdat de gemeenten een vergelijkbare geschiedenis hebben en beide voor een deel een open, agrarisch landschap met verschillende kernen. Ook werd bestuurlijk al veel samengewerkt. Halfweg en Zwanenburg vormen nu eigenlijk al één dorp. Bovendien maakte Haarlemmermeer duidelijk samen met Haarlemmerliede en Spaarnwoude pal te willen staan voor de versterking van de Groene Buffer, van groot belang voor de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Beide gemeenteraden hebben de keuze voor elkaar (bijna) unaniem bekrachtigd.