.

Kennis- & Innovatieprojecten

Binnen Haarlemmermeer lopen tal van projecten. Hieronder zijn ze ingedeeld in welke het interessantst zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor extra inspiratie kunt u ze natuurlijk ook allemaal bekijken!

 


Interessant voor iedereen!

 • Het Groenste Idee van Haarlemmermeer

We willen zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in beweging krijgen om hun bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Het Groenste Idee van Haarlemmermeer is een wedstrijd waarmee deze doelgroepen hun eigen ideeën en initiatieven kunnen aandragen. De winnende ideeën krijgen een geldbedrag om deze daadwerkelijk uit te voeren. Inmiddels hebben we drie succesvolle edities doorlopen. Dit was in 2011, 2013, 2016 en 2018. De laatste editie was in samenwerking met het NMCX en heeft zo’n 50 goede ideeën opgeleverd. Meer informatie is te vinden op de website van het Groenste Idee.Interessant voor ondernemers!

 • Marktconsultatie voor circulaire Haarlemmermeerse wijk Lincolnpark

In het zuidoosten van Hoofddorp komt straks een bijzondere wijk. Een wijk die een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Gemeente Haarlemmermeer wil deze circulaire wijk van de toekomst samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners realiseren. Daarom nodigt de gemeente innovatieve partijen nu uit voor een marktconsultatie. 
 
Haarlemmermeer wil voor Lincolnpark komen tot het vormgeven van de best mogelijke uitvraag en ketensamenwerking bevorderen. Daarom wil Haarlemmermeer via een marktconsultatie in gesprek met marktpartijen. Hoe passen we in Lincolnpark de principes van de circulaire economie het beste toe?, is de centrale vraag. Om hier antwoord op te krijgen is op TenderNed een vragenlijst gepubliceerd. Het is nu aan marktpartijen om hierop te reageren.  

In oktober volgt een bijeenkomst waarbij gemeente en marktpartijen verder met elkaar in gesprek gaan over de projectdoelstellingen en selectie. Bekijk de brochure voor meer informatie over de doelstellingen voor Lincolnpark.        
 
 

 • Ondersteuning voor duurzame ondernemers

Startende ondernemers hebben vaak kansrijke ideeën, maar onvoldoende mogelijkheden of middelen om deze ook te realiseren. In 2013 is Enginn opgericht als broedkamer (incubator) om startende duurzame ondernemers in Haarlemmermeer op weg te helpen. Bij Enginn kunnen zij toegang krijgen tot coaching, netwerken, kennis en expertise, klanten en investeerders en toepassingsmogelijkheden bij bedrijven en instellingen. In 2016 is Enginn overgestapt van werkomgeving naar een model waarin de ondernemers een concrete vraag uit de markt krijgen (challenge). Met subsidie van stichting DOEN hebben negen winnaars elk een onderzoeks- en ontwikkelbeurs van € 15.000 ontvangen. Eén van hen, Bambooder, heeft daarnaast een investeringskapitaal van € 50.000 gekregen.
 

 • Creëren van innovatie en experimenteerruimte

Bij de transitie naar de circulaire economie hebben we te maken met technische ontwikkelingen, sociale aspecten, nieuwe verdienmodellen, juridische kaders en nieuwe samenwerkingsvormen. Dit houdt allemaal verband met elkaar en er is ruimte nodig om op deze terreinen te innoveren en experimenteren. Daarom willen we in Haarlemmermeer fysieke ruimte bieden, waar geoefend kan worden met nieuwe technologieën en opschaalbare verdienmodellen voor de circulaire economie.

Valley Bèta, onderdeel van Schiphol Trade Park (STP), is dé plek waar dit gaat plaatsvinden. In 2016 is de eerste stap gezet door de opening van deze locatie. In 2017 wordt het gebied rond de Circular Expo verder ontwikkeld tot een locatie waar circulaire vraagstukken van nationale en internationale partijen worden beantwoord, als onderdeel van de duurzame ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam zoals de Westas.
 

 • SHARE Meets

Samen met de founders organiseren we het netwerkevenement SHARE Meets. Hier zijn naast grotere regionale bedrijven ook kleinere vernieuwende en innovatieve bedrijven aanwezig. Tijdens de bijeenkomst wordt de SHARE Award uitgereikt als blijk van erkenning en stimulering voor het meest innovatieve bedrijf.
 

 • Verduurzamen bedrijveninvesteringszone Spoorzicht

Het verduurzamen van bedrijventerreinen zorgt voor een beter vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, een gezondere werkomgeving voor werknemers en kan helpen bij bewustwording en besparing van bijvoorbeeld energiekosten. In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voeren bedrijven gezamenlijk de regie over een bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep zijn alle 250 bedrijven betrokken in de BIZ. De komende vijf jaar ligt de focus van de BIZ op de combinatie van duurzaamheid en services.
 

 • Innovatieve financieringsconstructies

Voor het tot stand komen van de circulaire economie, moet aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Financieringsmodellen zijn, naast bijvoorbeeld technische, juridische en organisatorische voorwaarden, belangrijke randvoorwaarden. We zoeken naar nieuwe financieringsconstructies om de circulaire economie te stimuleren. Deze moeten zo opgezet zijn dat de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld hergebruik, levensduurverlenging en energiebesparing bij de partij ligt die hier ook direct invloed op heeft. Ook kan er gestuurd worden op de totale kosten van een product over de gehele levensduur: Total Cost of Ownership (TCO). We onderzoeken verschillende mogelijkheden met partners zoals Meermaker, Enginn, TurnToo, Rabobank, de Bank Nederlandse Gemeenten en pensioen- en verzekeringsmaatschappijen.
 

 • Ontwikkeling inspiratie database openbare ruimte

Er zijn veel duurzame ontwikkelingen en ideeën als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt enerzijds door de nieuwe vragen die aan de markt worden gesteld, anderzijds doordat de markt zelf met innovaties komt. Deze ideeën kunnen we (afhankelijk van de situatie) ook in andere projecten gebruiken. Daarom verzamelen we voorbeelden op een centrale database, waar projectteams binnen de gemeente uit kunnen putten om inspiratie op te doen en lessen te trekken uit al gerealiseerde projecten. Deze database wordt verder ontwikkeld tot een online platform.
 

 • Implementeren Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR)

Het meetbaar en inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties van gebouwen is vaak erg lastig. De Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) helpt om ambities en prestaties begrijpelijk en vergelijkbaar te communiceren. Meer informatie vindt u op de pagina duurzaam bouwen en de GPR is te vinden bij het overzicht van documenten.
 

 • Samenwerkingen en lidmaatschappen

Gemeente Haarlemmermeer werkt op nationaal en internationaal niveau samen met diverse partijen. Schaalniveau en kennisuitwisseling zijn cruciaal om een transitie te laten slagen. Naast relaties met onze partners, zijn we ook betrokken bij een groot aantal samenwerkingen en lidmaatschappen.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, maken we gebruik van verschillende tools. Voorbeelden zijn de bomenmonitor, GPR, de tool DIOR en onze duurzaamheidsmonitor. Een overzicht hiervan is te vinden bij documenten.
 


Interessant voor inwoners!

 • Aanleggen van watertappunt

Drinkverpakkingen zoals plastics flesjes en blikjes maken een groot deel uit van het zwerfafval. Door openbare gebieden zoals parken en winkelgebieden van watertappunten te voorzien is de noodzaak minder groot om voorverpakt bronwater mee te nemen. Flesjes die wel meegenomen worden, worden eerder hergebruikt waardoor er minder verpakkingen in het milieu belanden. In het voorjaar van 2016 is er samen met PWN een watertappunt in het wijkpark in Overbos (Hoofddorp) geplaatst. Er volgen meerdere watertappunten waaronder het NS-Stations in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
 

 • Fruit Your World

Fruitbomen dragen bij aan de biodiversiteit en het verbinden van mensen. Vogels en insecten leven in de bomen én ze eten ervan, mensen komen fruit plukken en onderhouden de bomen. Stichting Fruit Your World heeft samen met NMCX, scholen en de gemeente ruim 150 fruitbomen geplant in de gemeente. Een deel daarvan staat bij of in de buurt van scholen, zodat kinderen in een groene schoolomgeving kunnen opgroeien.
 

 • Ontwikkelen van lokale voedselketens

In Haarlemmermeer wordt op zowel grote als kleine schaal veel voedsel verbouwd en verwerkt. Er zijn nog veel mogelijkheden om lokale voedselproducten, verwerkers en afnemers met elkaar te verbinden. Dit stimuleert de lokale economie en helpt om onnodig transport te voorkomen. NMCX en het Podium voor Architectuur ontwikkelen een platform om verschillende partijen een podium te geven. Verder onderzoeken we samen met NMCX of er faciliteiten nodig zijn om bepaalde voedselketens te kunnen sluiten.
  

 • Samenleven met de luchthaven

In de afgelopen jaren zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn er samenwerkingsverbanden geweest (zoals Haarlemmermeer Beyond Sustainability) die zich bezig hielden met de relatie tussen de luchthaven en haar omgeving. Daaruit blijkt dat de wisselwerking tussen luchthaven en omgeving veel mogelijkheden biedt om een duurzame leefomgeving te creëren.

Samenleven met de luchthaven is een concreet project dat de potentie van een andere benadering van de relatie tussen de luchthaven en haar omgeving moet aantonen. Bijvoorbeeld door geluidadaptief te bouwen. In 2017 onderzoeken we of er bij de spottersplek naast de Polderbaan een innovatieve voorziening ontwikkeld kan worden. We kunnen zo het aanzien en het voorzieningenniveau van de spottersplek verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van geluidadaptief bouwen.
Interessant voor maatschappelijke organisaties

 • Onderwijs in duurzaamheid

Door kinderen op jonge leeftijd mee te geven dat duurzaamheid en innovatie belangrijk zijn, zullen zij het ook eerder normaal vinden om duurzaam te handelen. Om die reden heeft de gemeente, vaak samen met het NMCX, meerdere projecten lopen om de jongere generatie te laten kennismaken met duurzaamheid. Hier worden ook ouders, inwoners en ondernemers bij betrokken. Lees meer over specifieke projecten op de aparte pagina voor onderwijs in duurzaamheid.