.

Energie projecten

Binnen Haarlemmermeer lopen tal van projecten. Hieronder zijn ze ingedeeld in welke het interessantst zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor extra inspiratie kunt u ze natuurlijk ook allemaal bekijken!

Interessant voor iedereen!

 • Band op spanning

Uit onderzoek is gebleken dat bij een te lage druk in autobanden er meer brandstof wordt verbrand, banden sneller slijten en de wegligging verslechtert. In Nederland rijdt 60% van de auto’s op onderspanning. Sinds halverwege 2015 zijn er in de Gemeente Haarlemmermeer vier slimme bandenpompen op zonne-energie te vinden. De bandenpompen zijn geplaatst om de luchtkwaliteit in Haarlemmermeer te verbeteren en de geluidshinder terug te roepen. Het gebruik overtreft ruimschoots de verwachtingen. Eind 2016 heeft het al geleid tot een besparing van 60.000 liter brandstof en 220 ton CO2! Kijk op Band op Spanning voor meer informatie en de locaties van de bandenpompen binnen Haarlemmermeer.

 • Verduurzamen gebouwen
Niet alleen ligt er een grote opgave om nieuwbouw duurzaam vorm te geven; juist ook bestaande bouw zal moeten verduurzamen om onze ambities waar te maken. De gemeente richt zich met name op het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed. Wilt u hier meer van weten? Neem een kijkje op de pagina verduurzamen van gebouwen.
 
 • Verduurzamen openbare verlichting
De openbare verlichting is verantwoordelijk voor een groot deel van ons energieverbruik. Door de verlichting uit te rusten met ledlampen, die bovendien gedimd kunnen worden, kan veel energie worden bespaard. Hoewel weer meer openbare verlichting hebben, is in 2016 het energieverbruik met 3% gedaald. Dat komt omdat een kwart van alle openbare verlichting (zo'n 10.000 armaturen) nu ledverlichting heeft.
 
 • Plaatsing slimme meters
Alle gemeentelijke aansluitingen krijgen een slimme meter. Liander plaatst deze bij openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en waterhuishouding, kunstwerken, beregeningsinstallaties en gebouwen. Daarmee hebben we een online energiemonitoringsprogramma, waarmee het dagelijks gebruik kan worden gevolgd.
 
 • Duurzame warmtevoorziening Haarlemmermeer
De vraag naar warmte vertegenwoordigd een groot deel van onze energiebehoefte. De rijksambitie is dat we in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn. De transitie van fossiel naar duurzaam brengt met zich mee dat we duurzame warmtevoorzieningen gaan aanboren en afstappen van aardgas.Voorbeelden van duurzame warmtevoorzieningen zijn warmte-koude opslag (WKO), restwarmte, riothermie (warmte terugwinnen uit rioolwater), geothermie, groen gas en elektriciteit.
 
 • Aanleg zonneweide De Groene Hoek
In 2017 wordt op De Groene Hoek een zonneweide van 26 hectare aangelegd, met een vermogen van circa 15 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 4.500 huishoudens! Momenteel wordt ook gewerkt aan een mogelijk uitbreiding naar nog eens 24 hectare.
 
 • Ontwikkeling zonne-energiecentrale Lisserbroek-Lisse
De stichtingen Lisserbroek Samenmeer en Lisse Duurzaam willen een zonne-energiecentrale Lisserbroek-Lisse beginnen. Deze moet komen op het dak van een lokaal bollenbedrijf met maximaal 18.000 panelen. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht.
 
 • Energie neutraal maken van verkeersregelinstallaties
Een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) kan dezelfde hoeveelheid energie gebruiken als een tweepersoonshuishouden. Op de kruising Bennerbroekerweg- Rijnlanderweg is een verkeersregelinstallatie energieneutraal gemaakt door gebruik te maken van windenergie. Per jaar scheelt dit €225 en 900 kg CO2.
 
 • Winnen van energie uit afvalwater
Afvalwater bevat nog veel energie; de gemiddelde temperatuur van rioolwater is 23 graden. Er kan dus nog veel warmte teruggewonnen worden: riothermie. In de afgelopen jaren heeft de techniek zich snel ontwikkeld en zijn de eerste grootschalige toepassingen financieel rendabel. Een kansenkaart van Tauw laat zien waar in Haarlemmermeer (en Haarlemmerliede en Spaarnwoude) kansen liggen voor riothermie.
 
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
Volgens prognoses is er tot 2040 behoefte aan 300.000 nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Dat biedt volop kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Deze mogelijkheden zijn gebiedsafhankelijk; we moeten dan ook per gebied kijken welke ambities realistisch zijn en hoe we die in kunnen vullen. We werken daarom aan een beleidsinstrument dat per gebiedstype (uitleglocatie, nieuwbouw en herstructurering) en afhankelijk van de grondpositie van de gemeente handvatten ontwikkelt.
 
 • Realisatie laadinfrastructuur
Het aantal elektrische auto's groeit, waardoor een dekkend, decentraal netwerk van laadpalen nodig is. Om aan de groeiende behoefte te voldoen, plaatsen we gebiedsgericht - in afstemming met dorps- en wijkraden - nieuwe palen en herplaatsen we palen die niet of nauwelijks worden gebruikt.
 
 • Duurzame Ringdijk en Ringvaart
Samen met bewoners maken we de Ringvaart en Ringdijk aantrekkelijker. Dit traject brengt kansen met zich mee voor duurzaamheid, zoals het opwekken van duurzame energie en het ondersteunen van duurzaam vervoer. Zo leggen we op de Ringdijk voorzieningen aan die (elektrisch) fietsgebruik stimuleren, bestaande uit solarbanken en fietsoplaadpunten.
 
 • Duurzame mobiliteit in het Haarlemmermeerse bos
Om natuur- en recreatiegebieden aantrekkelijk te houden voor inwoners, moeten deze onderhouden worden. Er zijn elektrisch voertuigen waarmee een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt het zwerfafval op kan ruimen. Niet alleen is het elektrische voertuig duurzaam en beter voor de ecologie. Het project is ook sociaal duurzaam en zorgt voor minder (geluids-)overlast voor mensen die aan het recreëren zijn.
 

Interessant voor inwoners!

 • Buurtbatterij
Meermaker, Tegenstroom, Liander, Lyv Smart Living en de gemeente starten in 2017 met een uniek demonstratieproject. Met dit project wordt zonnestroom lokaal opgeslagen in een buurtbatterij om het elektriciteitsnet te ontlasten. Op een later moment kan die energie dan weer gebruikt worden. Netbeheerder Liander gaat ook berekenen of dat goedkoper is dan nieuwe kabels neerleggen. Daarnaast willen we mensen helpen energie te besparen en we willen onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met zonnestroom die steeds vaker door mensen zelf wordt opgewekt.
 
 • Participatieproject voor zonnepanelen bij A4
Voor de zonneweide aan de A4 wordt gebruik gemaakt van een crowdfundingcampagne. Zo kan iedereen mee-investeren in het grootste zonnepark van Nederland! Deze investering is het meest aantrekkelijk voor inwoners die binnen de 'postcoderoos' wonen; postcodes 2153, 1435, 1437, 2132, 2154, 1431 en 1436.
 
 • Lyv thuisbatterij
In Haarlemmermeer is Tegenstroom gestart met een demonstratieproject voor opslag van zonne-energie in thuisbatterijen. Het doel is om te onderzoeken hoe bewoners energie kunnen besparen door slim gebruik te maken van de zelf opgewekte zonnestroom en meer inzicht in eigen gebruik door een energiemanagementsysteem. Meer informatie over het project, en hoe u mee kunt doen, vindt u op de website van Tegenstroom.
  

Interessant voor ondernemers!

 • Energieke regio
Energielasten kunnen een grote kostenpost zijn. Door hier op te besparen of in duurzame energie opwekking te investeren, hebben ondernemers niet alleen financiële baten, maar dragen ze ook bij aan de doelstellingen van de gemeente. Om ondernemers hierin te ondersteunen is het adviesproject, de Energieke Regio Haarlemmermeer, opgezet. Lokale onafhankelijke adviseurs geven advies over energiebesparing, opwekken van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort. Hierdoor wordt de lokale economie verduurzaamd en gestimuleerd
 
 • Haarlemmermeers Energieakkoord
Een duurzaam energiesysteem bestaat uit meer decentrale opwek, aanbod gestuurd energiegebruik, energiebesparing, opslag én een slim netwerk. De transitie naar een energieleverend Haarlemmermeer is dan ook een complexe opgave, waarin veel partijen een rol spelen. Het Haarlemmermeers Energieakkoord is een uitwerking van het landelijke akkoord, met daarin langjarige, gezamenlijke doelen, oplossingen en een uitvoeringsprogramma met concrete investeringsprojecten.
 
 • Ontwikkelen intelligent transportsysteem
De logistieke sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de verkeersbewegingen in Haarlemmermeer. Een deel van dit verkeer neemt steeds dezelfde route. Door zo'n route slim te maken, kunnen brandstofgebruik en uitstoot teruggedrongen worden. Met een Intelligent Transportsysteem (ITS) willen we voertuigen met elkaar en met verkeersregelinstallaties laten communiceren.
  

Interessant voor maatschappelijke organisaties!

 • ENERGY Battle
Energiebesparing kan voor sportverenigingen veel opleveren. Sportclub De Reigers heeft met de hulp van het Groenste Idee de ENERGY Battle opgezet, een energiebesparingswedstrijd voor sportverenigingen. Vanaf november 2016 doen zeven Haarlemmermeerse verenigingen mee. Zij krijgen een jaar lang een geavanceerd monitoringsysteem in bruikleen waarmee zij heel nauwkeurig het stroomverbruik monitoren. Ook wordt er een energiescan uitgevoerd. Via de website van Energy Battle kan de tussenstand worden gevolgd.

De verenigingen hebben in de eerste paar maanden gemiddeld al 24% minder energie verbruikt, evenveel als vier huishoudens in een jaar verbruiken. Eén sportvereniging heeft zelfs een besparing van 73% ten opzichte van de afgelopen drie jaar gerealiseerd.
 
 • Schooldak revolutie
Om zoveel mogelijk scholen te laten profiteren van zonne-energie is het project de Schooldak revolutie opgezet. Met dit project worden op zeven scholen in Hoofddorp, Vijfhuizen en Badhoevedorp met een geschikt dak zonnepanelen geplaatst. Met de postcoderoosregeling leveren deze scholen energie voor minstens 45 scholen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede Spaarnwoude. Per jaar wordt hierdoor ongeveer 450.000 kWh schone stroom opgewekt. Dat levert een besparing op van € 1.000 tot € 1.500 per school, per jaar. Met de besparingen kunnen onderwijsprogramma’s en andere investeringen in duurzaamheid worden gefinancierd.