.

Seniorenconvent raad bijeen over integriteitsmelding

Op 10 september jongstleden is door de heer Vermeulen een integriteitsmelding gedaan bij burgemeester Schuurmans.

Naar aanleiding van de melding is het Seniorenconvent woensdagavond 11 november bijeen geweest en heeft zich laten informeren over de status van het onderzoek dat naar aanleiding van de melding is opgestart. De melding gaat over een integriteitskwestie bij de Fractie Forza! Zodra de conclusies gedeeld kunnen worden, willen de fractievoorzitters hier in het openbaar over spreken, conform de Gedragslijn Integriteit. Het Seniorenconvent hecht waarde aan betrouwbaar en integer bestuur en heeft besloten een werkgroep in te stellen die de Verordening op de fractieondersteuning en de Gedragslijn Integriteit op zeer korte termijn kritisch gaat evalueren. Zodra de aanbevelingen uit het integriteitsonderzoek bekend zijn, zal de werkgroep voorstellen maken voor de gemeenteraad over de fractieondersteuning en de gedragslijn integriteit, zodat ook die in het openbaar besproken en besloten kunnen worden. Zolang het integriteitsonderzoek loopt zullen er verder geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters van de raad, de vice-voorzitter van de raad en burgemeester Schuurmans.

Onderzoek sinds september

Er is naar aanleiding van de melding onderzoek gedaan door een extern bureau naar de aangeleverde stukken, waarbij in eerste instantie, vanwege de urgentie, alleen de afgelopen jaren zijn meegenomen. De conclusies van dit onderzoek zijn gedeeld met betrokkene . De burgemeester zal op basis van deze uitkomsten alle beschikbare stukken aan de Rijksrecherche overdragen voor nader onderzoek. Zij doet hangende dit onderzoek geen nadere mededelingen over dit onderwerp. 
 
Burgemeester Schuurmans: ‘Door deze kwestie maakt de fractie van Forza op dit moment turbulente tijden door. Ik neem deze integriteitsmelding zeer serieus, omdat dit het aanzien van en het vertrouwen in de lokale politiek kan beschadigen. Samen met de griffier zet ik alle stappen die nodig zijn om duidelijkheid te krijgen over deze integriteitsmelding, omdat wij hechten aan een integer en stabiel gemeentebestuur dat zich bezig houdt met de belangen van onze inwoners!’ 
 
Verordening fractieondersteuning 
De verantwoording van het geld dat fracties van de gemeente ontvangen, is geregeld in de Verordening Fractieondersteuning. De verantwoording is openbaar en wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De griffier voert uit wat in de Verordening is geregeld.  De griffie voert een inventariserende controle uit (is alles er?). Daarna controleert de accountant of de gedeclareerde uitgaven zijn toegestaan binnen de regels van de Verordening. Alle stukken die horen bij de verantwoording door fracties liggen jaarlijks ter inzage, als onderdeel van de openbare besluitvorming door de gemeenteraad. De raad heeft de accountantscontrole op de fractieondersteuning niet uitgebreid met een controle op de reservegelden.
Hoe het bestuur van een politieke partij zelf haar financiën regelt, is geen zaak van de gemeenteraad, de accountant die voor de gemeenteraad controleert, de burgemeester of de griffier. 

Gedragslijn integriteitscode 
 
In de gedragslijn van de Integriteitscode is opgenomen dat integriteitsmeldingen gedurende het onderzoek niet naar buiten worden gebracht. Deze gedragslijn is opgesteld vanuit het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.  
 

 

Gepubliceerd op: 
12 nov 2020