Drainage Kinheim en Seevank en andere werkzaamheden

Voor een betere afvoer van grondwater en regenwater wordt er een drainagetransportriool onder de rijweg van Kinheim en Seevank aangelegd. En de wijk wordt klimaatbestendig ingericht. De aannemer voert ook andere werkzaamheden uit.

De werkzaamheden

Behalve het aanleggen van het drainage-transport-riool, voert de aannemer ook andere werkzaamheden uit. De bushaltes worden opgeknapt, de hoofdrijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en de rijweg (van de zijstraten) wordt opnieuw bestraat. Ook de stoepen worden opnieuw bestraat en de wijk wordt beter ingericht als 30 km-zone. Aannemer Fronik voert deze werkzaamheden uit:

 • openbreken van de rijweg en aanleggen drainagetransportriool;
 • asfalteren hoofdrijbaan;
 • rijweg zijstraten opnieuw bestraten met bestaande stenen;
 • opnieuw bestraten stoepen met bestaande tegels;
 • opknappen bushaltes;
 • planten van heesters en bomen.

Waar het kan wil de gemeente de bestrating van bewoners, op gemeentegrond, aanpassen zodat de erfgrens duidelijker wordt. De aannemer heeft al een aantal bomen gekapt. Op de aangepaste plattegrond groenwerkzaamheden Kinheim en Seevank kunt u zien om welke bomen het gaat. Als alle werkzaamheden klaar zijn, plant de aannemer nieuwe bomen. Dit is uiterlijk in het voorjaar (plantseizoen) van 2021. De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

Ophogen rijweg en stoepen

De rijweg en de stoepen komen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan een hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat de eerste meter van het voetpad en de inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Het eventueel ophogen van de rest van uw terrein moet u zelf doen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen terrein en het afvoeren van regenwater op uw eigen terrein.

Overhangende beplanting weghalen

De aannemer heeft genoeg ruimte nodig om de stoepen opnieuw te kunnen bestraten. Daarom moet de stoep tot aan de erfgrens vrij zijn van beplanting. Op veel plaatsen hangt de beplanting over de erfgrens. Wij vragen u om de overhangende beplanting uiterlijk 1 week voor de start van de werkzaamheden in uw straat weg te halen of te snoeien.

De planning

De werkzaamheden zijn 24 april gestart en de gemeente verwacht dat deze 23 juli 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden. Dit hangt bijvoorbeeld af van het weer of van werkzaamheden die nutsbedrijven uitvoeren. Veranderingen in de planning zetten we op deze website.  De aannemer voert de werkzaamheden uit in een aantal fases. De werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur.

Werkzaamheden nutsbedrijven

In dit gebied voeren de nutsbedrijven Liander en PWN ook werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden hebben niets te maken met de drainagewerkzaamheden. Zij voeren deze werkzaamheden ook niet uit in opdracht van de gemeente. Liander en PWN horen bewoners zelf te informeren over hun werkzaamheden. 

Bij het plannen van de drainagewerkzaamheden is rekening gehouden met de planning van de nutsbedrijven. Helaas passen Liander en PWN hun planning regelmatig aan, omdat zij door corona te weinig personeel hebben. Daardoor verandert de planning van de drainagewerkzaamheden ook. De gemeente wil namelijk werkzaamheden combineren. Zodat straten niet meerdere keren opengebroken en dichtgemaakt hoeven worden.

Aangepaste planning

De aannemer heeft regelmatig contact met de nutsbederijven over hun planning. Als de werkzaamheden van de nutsbedrijven klaar zijn, kan de aannemer weer verder. Hieronder leest u de aangepaste planning voor de drainagewerkzaamheden:

Kinheim (doorgaande asfaltweg)

 • 22 februari tot en met 9 april: vanaf parkeerterrein Foodmaster tot en met huisnummer 74.
 • 22 maart tot en met 30 april: huisnummers 180 tot en met 226. De parkeerplaats bij huisnummers 194/196 is bereikbaar.
 • 3 mei tot en met 11 juni: huisnummer 368 tot en met Seevank huisnummer 2.
 • 12 juli tot en met 23 juli: vanaf parkeerterrein Foodmaster tot en met bocht bij Proosdij.

Amstelle

 • Parkeervakken naast huisnummer 317 tot en met 325 zijn bereikbaar via Seevank 201 tot en met 224.
 • Tot en met 9 april: toegangsweg huisnummers 51 tot en met 65 en de garageboxen.

Leeweg

 • 12 april tot en met 30 april: vanaf Kinheim tot de Heining.
 • 14 juni tot en met 9 juli: vanaf de Heining tot en met de bocht bij huisnummer 3-A.

De bereikbaarheid en parkeren

Op het deel waar de werkzaamheden zijn, is de straat afgesloten. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. Uw woning/bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. Wij vragen u om uw auto in deze periode ergens anders in de wijk te parkeren.

Alle woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance.  

Huisvuil ophalen

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunt u uw huisvuilcontainer buiten het werkvak neerzetten.

Tijdelijke opslag

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer tijdelijk materialen opslaan. Hiervoor wordt een tijdelijke opslag gemaakt in Midswaard bij huisnummer 20.

Bouwkundige vooropnames van woningen

Het uitvoeren van bouwkundige vooropnames is niet standaard. Per (deel)project bekijkt de gemeente of vooropnames nodig zijn. Dit hangt af van de soort werkzaamheden die worden uitgevoerd. Meestal worden er alleen vooropnames uitgevoerd als huizen/gebouwen niet onderheid zijn.

Tijdens het voorbereiden van dit project is de bodem onderzocht. Er zijn toen ook extra sonderingen gemaakt. Een sondering meet de weerstand van de grondlagen. Hieruit kan worden opgemaakt hoe de grond is opgebouwd en waar slappe en harde grondlagen zitten. 

Vanwege de discussie over eventuele schademeldingen aan (onderheide) huizen en de werkzaamheden (opbreken asfalt en fundering) in de directe omgeving, heeft de gemeente besloten om bij een aantal huizen alsnog vooropnames uit te laten voeren. Het bedrijf Top Expertise voert deze vooropnames uit. Bewoners, de gemeente, de aannemer en de verzekeraar, willen allemaal dat een eventuele schade goed en snel afgewikkeld wordt. Als er een goede en complete vooropname is, is iedereen hierbij gebaat. De vooropnames zijn dus bedoeld om discussies achteraf te voorkomen.

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben zich aangemeld om aangesloten te worden op het gemeentelijk drainagestelsel. De kosten van de aansluiting en drainageput kunt u terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat u de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluit op de drainageput. Hiervoor moet u vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met u de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunt u de kosten terugvragen. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betaalt u zelf. 

Contactpersoon

Heeft u nog vragen? Of kunt u de plattegrond niet goed bekijken? Neem dan contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'drainage Kinheim en Seevank' in het onderwerp zetten.

Vragen en reacties van bewoners

Op 31 januari 2019 heeft de gemeente tijdens een bewonersbijeenkomst een presentatie gehouden over de waterproblematiek. Na de presentatie konden bewoners de tekeningen bekijken. Het voorbeeld over hoe bewoners zelf drainage aan kunnen (laten) leggen, blijkt voor Kinheim en Seevank niet makkelijk om uit te voeren. Daarom hebben medewerkers van gemeente bij 3 woningen onder de vloer gekeken. Ook zijn er verschillende aanlegtekeningen van de woningen bekeken.  Bekijk hier de tekening van Kinheim en Seevank (pdf)

Tijdens de voorbereiding van het project zijn de plannen voor het groen veranderd. Op de aangepaste plattegrond groenwerkzaamheden Kinheim en Seevank kunt u zien om welke bomen het gaat. Er blijven bijvoorbeeld meer bomen staan. Ook is er extra groen toegevoegd, zodat er minder bestrating komt. Dat is mooier om naar te kijken en beter voor het milieu. 

Na de bewonersbijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn in een reactieoverzicht gezet, samen met de antwoorden van de gemeente. Bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting van de meest gestelde vragen, reacties en de antwoorden
Vraag / Reactie Antwoord
Bewoners maken zich zorgen over mogelijke verzakkingen omdat de woningen niet op palen staan.   Na onderzoek in het archief blijkt dat de huizen op palen staan. Er is dus geen risico op verzakking van de woning. Tijdens de bouw is er een betonnen werkvloer van ongeveer 5 cm dik aangelegd. Door deze werkvloer is het minder makkelijk om drainage onder de woning aan te leggen. Medewerkers van de gemeente hebben in 3 woningen onder de vloer gekeken zodat zij bewoners  tips kunnen geven. De tips staan verderop op deze website.
Niet alle bewoners weten wat zij zelf aan drainage op eigen terrein kunnen doen.

De sluitingsdatum van het 'opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel' was 26 april 2019. Tot die tijd konden bewoners onderzoeken wat zij wilden (laten) doen aan drainage op eigen terrein. Bewoners zijn niet verplicht om drainage aan te laten leggen. Maar als er grondwaterproblemen zijn, kan drainage dit helpen oplossen.

In Kinheim tussen de huizen komen bomen met gras. Kunnen hier heesters geplant worden in plaats van gras? In de aangepaste plannen staan nu bomen met daaronder lage heesters.
Door het versmallen van de weg vanaf de hoek Amestelle eerste kruising Seevank, wordt het parkeren lastig voor de bezoekers van de Pioniers en bewoners. Er is besloten om een as-verspringing in de rijbaan (slalom) te verwijderen. Daardoor komen er extra parkeerplaatsen.  
Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast op een aantal grasvelden en het pad dat gebruikt wordt als doorgang naar de scholen? Het asfalt van het pad wordt vervangen door tegels. Bij sommige grasvelden wordt vlakbij drainage aangelegd. Bij andere grasvelden wordt een WADI (een soort droge sloot waar het water inloopt als het regent) gemaakt. Hieronder ligt ook het drainagetransportriool. De gemeente verwacht dat hiermee de wateroverlast wordt opgelost.

Tips voor woningen in Kinheim met een betonnen werkvloer

Situatie 1 - rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de voorkant

 • regenpijp afkoppelen van het vuilwaterriool.
 • drainage aanleggen en koppelen aan het regenwaterriool.
 • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
 • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 1 Kinheim Seevanck
 

Situatie 2 – rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de achterkant

 • vuilwaterriool doorzagen en afdoppen achter verste afvoer naar boven.
 • regenpijp aansluiten op nieuwe regenwaterriool.
 • regenwaterriool onder funderingsbalk voorkant doorleggen.
 • drainage aanleggen en koppelen aan regenwaterriool.
 • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
 • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 2 Kinheim Seevanck