Drainage Kinheim en Seevank en andere werkzaamheden

Eind april start de aanleg van een drainagetransportleiding in Kinheim en Seevank. Gelijk met deze werkzaamheden worden de wijken gedeeltelijk klimaatbestendig ingericht. Er komt een extra rioolleiding en een 30 km zone. Ook worden de bushaltes opgeknapt en zijn er bestratingswerkzaamheden.

Uitvoeren werkzaamheden

Eind april start de aannemer met de werkzaamheden. Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen, kapt de aannemer een aantal bomen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning gekregen. Op de aangepaste plattegrond groenwerkzaamheden Kinheim en Seevank kunt u zien om welke bomen het gaat. 

Voordat de aannemer de bomen gaat kappen, bekijkt een specialist of er vogels in de boom broeden of een nest bouwen. Is dit niet het geval, wordt de boom gekapt. Als er wel vogels broeden of een nest bouwen, wordt de boom pas na de broedperiode gekapt.

Planning bomen kappen en nieuwe bomen planten

De kapwerkzaamheden beginnen op 16 maart en de gemeente verwacht dat deze 3 dagen gaan duren. De aannemer begint met de bomen op Seevank bij huisnummers 198 tot en met 230. Daarna worden de overige bomen gekapt. De boomstronken die in de grond achterblijven (stobben) verwijdert de aannemer later.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Wij rekenen op uw begrip daarvoor.
 
Als de drainagewerkzaamheden klaar zijn, plant de aannemer nieuwe bomen. Dit is uiterlijk in het voorjaar (plantseizoen) van 2021.

De bereikbaarheid

Tijdens de kapwerkzaamheden kunt u de parkeerplaatsen in Seevank bij huisnummers 198 tot en met 230 niet gebruiken. Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren. Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. 

Alle woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance.  

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Verschillende bewoners hebben zich aangemeld om aangesloten te worden op het gemeentelijk drainagestelsel. Er zijn bewoners die achteraf toch een aansluiting willen of net in deze wijk wonen. Wilt u de afvoer van uw grondwater en regenwater aansluiten op het gemeentelijk drainagestelsel? Vult u dan het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel in. In dit formulier staat uitleg en de prijzen. U kunt het ingevulde formulier opsturen tot en met 24 april 2020 naar Peter Koper via info@haarlemmermeer.nl.

De kosten van de aansluiting en drainageput kunt u terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat u de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluit op de drainageput. Hiervoor moet u vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met u de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunt u de kosten terugvragen. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betaalt u zelf. Als u de aansluiting later aanvraagt (dus buiten dit project), zijn de kosten veel hoger. Dat komt omdat de straat voor 1 huisaansluiting apart opengebroken moet worden. U betaalt dan de werkelijk gemaakte kosten. Het aanvragen kan dan ook niet meer via het opdrachtformulier. U moet dan een e-mail sturen naar nieuwerioolaansluiting@haarlemmermeer.nl. U kunt de kosten van de aansluiting dan niet terugvragen.

Start drainagewerkzaamheden

De precieze planning voor de drainagewerkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Als de planning bekend is, krijgen de bewoners een brief en komt de informatie op deze webpagina te staan.

Contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Peter Koper via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'drainage Kinheim en Seevank' in het onderwerp zetten.

Vragen en reacties van bewoners

Op 31 januari 2019 heeft de gemeente tijdens een bewonersbijeenkomst een presentatie gehouden over de waterproblematiek. Na de presentatie konden bewoners de tekeningen bekijken. Het voorbeeld over hoe bewoners zelf drainage aan kunnen (laten) leggen, blijkt voor Kinheim en Seevank niet makkelijk om uit te voeren. Daarom hebben medewerkers van gemeente bij 3 woningen onder de vloer gekeken. Ook zijn er verschillende aanlegtekeningen van de woningen bekeken. 

Bekijk hier de tekening van Kinheim en Seevank (pdf)

Tijdens de voorbereiding van het project zijn de plannen voor het groen veranderd. Op de aangepaste plattegrond groenwerkzaamheden Kinheim en Seevank kunt u zien om welke bomen het gaat. Er blijven bijvoorbeeld meer bomen staan. Ook is er extra groen toegevoegd, zodat er minder bestrating komt. Dat is mooier om naar te kijken en beter voor het milieu. 

Na de bewonersbijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn in een reactieoverzicht gezet, samen met de antwoorden van de gemeente. Bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting van de meest gestelde vragen, reacties en de antwoorden
Vraag / Reactie Antwoord
Bewoners maken zich zorgen over mogelijke verzakkingen omdat de woningen niet op palen staan.
 
Na onderzoek in het archief blijkt dat de huizen op palen staan. Er is dus geen risico op verzakking van de woning. Tijdens de bouw is er een betonnen werkvloer van ongeveer 5 cm dik aangelegd. Door deze werkvloer is het minder makkelijk om drainage onder de woning aan te leggen. Medewerkers van de gemeente hebben in 3 woningen onder de vloer gekeken zodat zij bewoners  tips kunnen geven. De tips staan verderop op deze website.
Niet alle bewoners weten wat zij zelf aan drainage op eigen terrein kunnen doen.

De inlevertermijn van het 'opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel' is verlengd tot en met 26 april 2019. Tot die tijd kunnen bewoners onderzoeken wat zij willen (laten) doen aan drainage op eigen terrein. Informatie hierover staat op deze website en in het 'opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel (pdf)'. Bewoners zijn niet verplicht om drainage aan te laten leggen. Maar als er grondwaterproblemen zijn, kan drainage dit helpen oplossen.

In Kinheim tussen de huizen komen bomen met gras. Kunnen hier heesters geplant worden in plaats van gras? In de aangepaste plannen staan nu bomen met daaronder lage heesters.
Door het versmallen van de weg vanaf de hoek Amestelle eerste kruising Seevank, wordt het parkeren lastig voor de bezoekers van de Pioniers en bewoners. Er is besloten om een as-verspringing in de rijbaan (slalom) te verwijderen. Daardoor komen er extra parkeerplaatsen.
 
Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast op een aantal grasvelden en het pad dat gebruikt wordt als doorgang naar de scholen? Het asfalt van het pad wordt vervangen door tegels. Bij sommige grasvelden wordt vlakbij drainage aangelegd. Bij andere grasvelden wordt een WADI (een soort droge sloot waar het water inloopt als het regent) gemaakt. Hieronder ligt ook het drainagetransportriool. De gemeente verwacht dat hiermee de wateroverlast wordt opgelost.

Tips voor woningen in Kinheim met een betonnen werkvloer

Situatie 1 - rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de voorkant

  • regenpijp afkoppelen van het vuilwaterriool.
  • drainage aanleggen en koppelen aan het regenwaterriool.
  • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
  • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 1 Kinheim Seevanck

 

Situatie 2 – rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de achterkant

  • vuilwaterriool doorzagen en afdoppen achter verste afvoer naar boven.
  • regenpijp aansluiten op nieuwe regenwaterriool.
  • regenwaterriool onder funderingsbalk voorkant doorleggen.
  • drainage aanleggen en koppelen aan regenwaterriool.
  • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
  • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 2 Kinheim Seevanck