Drainage Kinheim en Seevanck en andere werkzaamheden

In het voorjaar van 2020 start de aanleg van een drainagetransportleiding in Kinheim en Seevanck. Gelijk met deze werkzaamheden worden de wijken gedeeltelijk klimaatbestendig ingericht. Er komt een extra rioolleiding en een 30 km zone. Ook worden de bushaltes opgeknapt en zijn er bestratingswerkzaamheden.

Bewonersbijeenkomst met presentatie

Op 31 januari 2019 heeft de gemeente tijdens een bewonersbijeenkomst een presentatie gegeven over de waterproblematiek. Na de presentatie konden bewoners de tekeningen bekijken. Het voorbeeld over hoe bewoners zelf drainage aan kunnen (laten) leggen, blijkt voor Kinheim en Seevanck niet makkelijk om uit te voeren. Daarom hebben medewerkers van gemeente bij 3 woningen onder de vloer gekeken. Ook zijn er verschillende aanlegtekeningen van de woningen bekeken. 

Bekijk hier de tekening van Kinheim en Seevanck (pdf)

Gewijzigde plannen groenwerkzaamheden

Tijdens de voorbereiding van het project zijn de plannen voor het groen veranderd en is de tekening aangepast. Er blijven bijvoorbeeld meer bomen staan. Ook is er extra groen toegevoegd, zodat er minder bestrating komt. Dat is mooier om naar te kijken en beter voor het milieu. 

 

Vragen en reacties bewoners

Na de bewonersbijeenkomst zijn er een aantal vragen en reacties binnengekomen. Deze zijn in een reactieoverzicht gezet, samen met de antwoorden van de gemeente. Bewoners die door hebben gegeven dat zij het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het reactieoverzicht is anoniem gemaakt.

Samenvatting van de meest gestelde vragen, reacties en de antwoorden
Vraag / Reactie Antwoord
Bewoners maken zich zorgen over mogelijke verzakkingen omdat de woningen niet op palen staan.
 
Na onderzoek in het archief blijkt dat de huizen op palen staan. Er is dus geen risico op verzakking van de woning. Tijdens de bouw is er een betonnen werkvloer van ongeveer 5 cm dik aangelegd. Door deze werkvloer is het minder makkelijk om drainage onder de woning aan te leggen. Medewerkers van de gemeente hebben in 3 woningen onder de vloer gekeken zodat zij bewoners  tips kunnen geven. De tips staan verderop op deze website.
Niet alle bewoners weten wat zij zelf aan drainage op eigen terrein kunnen doen.

De inlevertermijn van het 'opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel' is verlengd tot en met 26 april 2019. Tot die tijd kunnen bewoners onderzoeken wat zij willen (laten) doen aan drainage op eigen terrein. Informatie hierover staat op deze website en in het 'opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel (pdf)'. Bewoners zijn niet verplicht om drainage aan te laten leggen. Maar als er grondwaterproblemen zijn, kan drainage dit helpen oplossen.

In Kinheim tussen de huizen komen bomen met gras. Kunnen hier heesters geplant worden in plaats van gras? In de aangepaste plannen staan nu bomen met daaronder lage heesters.
Door het versmallen van de weg vanaf de hoek Amestelle eerste kruising Seevank, wordt het parkeren lastig voor de bezoekers van de Pioniers en bewoners. Er is besloten om een as-verspringing in de rijbaan (slalom) te verwijderen. Daardoor komen er extra parkeerplaatsen.
 
Wat wordt er gedaan aan de wateroverlast op een aantal grasvelden en het pad dat gebruikt wordt als doorgang naar de scholen? Het asfalt van het pad wordt vervangen door tegels. Bij sommige grasvelden wordt vlakbij drainage aangelegd. Bij andere grasvelden wordt een WADI (een soort droge sloot waar het water inloopt als het regent) gemaakt. Hieronder ligt ook het drainagetransportriool. De gemeente verwacht dat hiermee de wateroverlast wordt opgelost.

Tips voor woningen in Kinheim met een betonnen werkvloer

Situatie 1 - rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de voorkant

  • regenpijp afkoppelen van het vuilwaterriool.
  • drainage aanleggen en koppelen aan het regenwaterriool.
  • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
  • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 1 Kinheim Seevanck

 

Situatie 2 – rijtjeshuizen met betonnen werkvloer en regenpijp aan de achterkant

  • vuilwaterriool doorzagen en afdoppen achter verste afvoer naar boven.
  • regenpijp aansluiten op nieuwe regenwaterriool.
  • regenwaterriool onder funderingsbalk voorkant doorleggen.
  • drainage aanleggen en koppelen aan regenwaterriool.
  • regenwaterriool aanleggen en aansluiten op huisaansluitingsput.
  • aan het eind van de drainage een doorspuitvoorziening maken voor onderhoud.
Situatie 2 Kinheim Seevanck

 

Aansluiten op gemeentelijk drainagestelsel

Overheden hebben de plicht om perceeleigenaren de mogelijkheid te bieden verzameld grondwater af te voeren. Dit betekent dat bewoners de optie krijgen om grondwater en regenwater van eigen terrein te lozen op de, aan te leggen, drainagetransportleiding van de gemeente. Hiervoor moeten bewoners zelf wel maatregelen treffen op eigen terrein. Zoals drainage van grondwater in de tuin en/of afvoer van het water in de kruipruimte. En bijvoorbeeld het aansluiten van de regenpijp.

In de Waterwet is geregeld dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor het grondwaterpeil van hun eigen grond. Bewoners kunnen daar zelf maatregelen voor nemen. Kijk voor meer informatie op de pagina grondwateroverlast.
 
Door de aanleg van de drainagetransportleiding zal de grondwaterstand in openbaar gebied verbeteren. Dit heeft vaak een positieve invloed op eigen terreinen.
 

Aanvragen aansluiting gemeentelijke drainagestelsel

Als bewoners verzameld grondwater en regenwater willen lozen op de drainagetransportleiding, kunnen zij dit aanvragen via het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel (pdf) (vergeet niet het formulier te ondertekenen). In het formulier staat uitleg en de prijzen. Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben bewoners gevraagd of de periode voor terugsturen van het opdrachtformulier verlengd kan worden. De uiterlijke inleverdatum is hierop aangepast tot en met 26 april 2019. Na de opdracht wordt de bestelde huisaansluiting samen met de aanleg van de drainagetransportleiding aangelegd.

De kosten van de aansluiting en drainageput kunnen bewoners terugvragen aan de gemeente. De voorwaarde is dat bewoners de afvoer van al het regenwater (en drainage van grondwater als dit er is) aansluiten op de drainageput. Hiervoor moeten bewoners vooraf contact opnemen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente bespreekt samen met de bewoners de plannen en controleert de uitvoering hiervan. Als de aansluiting akkoord is kunnen bewoners de kosten terugvragen.

Als bewoners de huisaansluiting later aanvragen, zijn de kosten veel hoger. Dat komt omdat de straat voor 1 huisaansluiting apart opengebroken moet worden. Bewoners betalen dan de werkelijk gemaakte kosten. Ook kunnen de kosten van de aansluiting en drainageput niet terug gevraagd worden. Dat kan alleen tijdens de duur van dit project. Het aanvragen kan dan ook niet meer via het opdrachtformulier aansluiting gemeentelijk drainagestelsel, maar moet aangevraagd worden via nieuwerioolaansluiting@haarlemmermeer.nl. De kosten voor de aanleg van de afvoer van regenwater of drainage van grondwater op eigen terrein betalen bewoners zelf. 

Contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wouter Boekholt via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'drainage Kinheim en Seevanck' in het onderwerp zetten.