.

Verslag bijeenkomst Visie Buitenkaag

Op deze pagina leest u een verslag van een online vervolgbijeenkomst over de visie Buitenkaag op 18 maart 2021. Deze bijeenkomst was een vervolg van een digitale informatieavond waarbij de gemeente presenteerde. Dit verslag bestaat uit vragen en antwoorden.

Gestelde vragen

 1. Tijdens de onlinebijeenkomst is er aangegeven dat het toekomstig terrein achter de Lisserdijk afgesloten wordt i.v.m. veiligheid. Hoe wordt het terrein afgesloten en wie houdt daar toezicht op? Welke status krijgt het terrein?

Het is een privé parkeerterrein van Royal Van Lent Shipyard (hierna Van Lent). Zij huren de grond en leggen het terrein aan. Zij zijn verantwoordelijk voor afsluiten. Er wordt nu gedacht aan een slagboom, maar dat moet nog ontworpen worden.

 1. Gaat van Lent toestaan dat er ook grote bussen op worden geparkeerd (gaan ze niet doorverhuren/ uitlenen)?

Zo is dit nog niet besproken met van Lent. We laten bij verhuur niet alles los, maar houden contact over invulling. Het kan niet de bedoeling zijn dat anderen dan werknemers van Van Lent daar parkeren.

 1. De loswal wordt door werknemers van Van Lent gebruikt. Zij nodigen vrienden uit om daar een boot aan te leggen. Als dat op het water gebeurt dan ook met auto’s. De werknemers kunnen vrienden uitnodigen om op de parkeerplaats te gaan staan.

Dat kan niet de bedoeling zijn en zal met van Lent worden besproken.

 1. Is er de mogelijkheid om in een convenant afspraken te maken? Eerder gaf u aan dat er niks bekend is over mogelijkheden in een notariële akte. Is een buurtconvenant een optie? Bijvoorbeeld hoe je omgaat met overlast.

We kunnen nu niet alles regelen. We zijn op dit moment in gesprek over parkeeroverlast. Van Lent gaat de grond tijdelijk huren en betaalt ook voor de huur, dus dan heeft Van Lent ook rechten. We merken in de gesprekken dat ze willen investeren in een goede relatie. Er zijn bijvoorbeeld regelmatig gesprekken met de dorpsraad. We kunnen niet alles nu regelen, maar zo’n convenant klinkt wel als een optie. [voorbeeld convenanten zijn naar de gemeente toegestuurd].

 1. Komen er lantaarnpalen aan de parkeerplaats Lisserdijk?

Het ontwerp is nog niet in die fase, maar verlichting is een goed punt om terug te laten komen in het ontwerp. Er moet rekening gehouden worden met hoogte van de masten en tijd dat lichten uit gaan.

 1. Er zijn ten tijde van de aankoop van een aantal woningen in Buitenkaag inlichtingen bij de gemeente ingewonnen. Daar is aangegeven dat de plek van het tijdelijk parkeerterrein agrarisch is en dat het uitzicht vrij blijft. U geeft aan dat u niet kunt handhaven en u verandert de regels tijdens het spel. Mevrouw Ruigrok heeft gezegd dat de parkeerplaats aan de Leidsemeerstraat eerst vol moet, maar dat staat het nooit. Er staan hooguit 10 auto’s. Gemeente leunt achterover terwijl de woningwaarde achteruitgaat en men dagelijks uitzicht krijgt op een parkeerterrein.

De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare ruimte en niet van een privaat parkeerterrein. Een convenant kan helpen bij afspraken over gebruik van het terrein. Over de aankoop van woningen en beloftes over uitzicht: In heel Nederland kan bestemming wijzigen, anders kan er nergens gebouwd worden. De bestemming wordt tijdelijk voor 5 jaar gewijzigd.

Reactie: Daarmee is het vertrouwen in de gemeente weg.

 1. Van Lent doet niets aan handhaving bij eigen personeel, dus waarom verwacht u nu van wel? U spreekt over tijdelijk, maar wat als Van Lent het in de tussentijd koopt?

Het is niet onze intentie om de grond te verkopen.

 1. Maar wat als er een ander gemeentebestuur komt?

De tijdelijkheid zit geborgd in de vergunning (maximaal 5 jaar) en in de huurovereenkomst. Ook bij een ander gemeentebestuur kun je niet van de vergunning afwijken. De wereld kan veranderen, maar niet zonder formele procedure waarin iedereen betrokken wordt en de mogelijkheid heeft om bezwaar aan te tekenen.

 1. Tijdens dorpsraad is gesproken over een blauwe zone met parkeerterrein buiten de bebouwde kom, waar vandaan een pendel komt. Van Lent heeft deze parkeerruimte helemaal niet nodig. Mensen zijn nu boos dat het omgedraaid wordt, blauwe zone wordt onder valse voorwendsels ingevoerd.

Ja technisch klopt het dat beide parkeerterreinen buiten de bebouwde kom liggen. Ze liggen echter net buiten de bebouwde kom grens. We denken dat de vragenstellers ervan uitgaan dat parkeren buiten de bebouwde kom betekent op grote afstand van de bebouwde kom. Dat is met de parkeren achter de Lisserdijk niet het geval, dit ligt dicht op de grens.

 1. Niemand in het dorp wil het tijdelijke parkeerterrein achter de Lisserdijk, bent u bereid een andere oplossing te zoeken?

Natuurlijk bereid en ook veel alternatieven bekeken. Ook de suggesties van de dorpsraad en parkeergroep bekeken. Vaak vielen deze locatie af, omdat ze in particulier bezit waren, te klein of te ver. Er zijn zeker 9 alternatieven bekeken. Als het anders zou kunnen zouden we het doen, maar er zijn geen andere oplossingen. Verkeer levert altijd een waterbed effect op. Het dorp krijgt minder last en de Lisserdijk tijdelijk meer.

 1. Verkeer komt niet langs de rand van het dorp maar door het dorp. Lisserdijk is nog onderdeel van het dorp. Het is makkelijk om te zeggen, maar de Lisserdijk is niet de rand. Hoeveel huizen op de dijk krijgen hier last van?

De meeste vervoersbewegingen komen van de snelweg A4/A44. Als we het verkeer opvangen op de Lisserdijk-Hoofdweg westzijde vang je volgens onze optiek het verkeer op, voordat ze het dorp in gaan. Hoogstens auto’s die geen plek kunnen vinden zullen rondrijden.

 1. Alles staat nu vol in het dorp, u vertrouwt op de handhaving van Van Lent, maar dat gebeurt niet. Personeel gaat natuurlijk heen en weer rijden om zo dichtbij mogelijk te parkeren. Dat is niet te handhaven.

We begrijpen de punten en dat is ook waarom het tijdelijke parkeerterrein achter de Lisserdijk niet de definitieve oplossing is. Uiteindelijk kiezen we voor het terrein In het kassengebied. Daar zijn we naar toe onderweg, maar de bedoeling van deze tijdelijke parkeerplaats is om te voorkomen dat allerlei straten en pleinen vol gezet worden.

 

 1. Voorstel om de Hoofdweg westzijde een doodlopende weg te maken. Met paaltjes aan het einde van de Hoofdweg daar waar hij kruist met de Lisserdijk. Dan voorkom je heen en weer rijden.

We nemen de vraag mee, want we kunnen niet zo snel overzien of dit een oplossing is of dat het kan en wat de voor- en nadelen zijn.

 1. De financiële consequenties voor de gemeente: de waardevermindering van de huizen is aanzienlijk. Een makelaar heeft planschade ingeschat op 8 ton. U geeft aan dat de visie niets mag kosten, maar neemt nu wel het risico op een zeer grote uitgave.

Met onze ervaring bij andere ontwikkelingen lijkt 8 ton wel heel hoog. Onze verwachtingen over planschade bedragen zijn heel anders. Ook omdat het een tijdelijke invulling is voor 5 jaar. Met de procedure kan planschade geclaimd worden bij de gemeente. Er is een formele procedure, dus u heeft de ruimte dat verzoek in te dienen. De planschade wordt doorgelegd naar de initiatiefnemer, dus in dit geval Van Lent.

 1. De deal tussen Spaargaren en van Lent, wat gebeurt er als er over vijf jaar nog geen afspraken zijn tussen Spaargaren en Van Lent? Gerben heeft aangegeven dat het parkeerterrein niet verlengd wordt achter de Lisserdijk, maar hoe dan verder? We willen dat het na 5 jaar wel echt verdwijnt.

De bedoeling is niet dat we er na 5 jaar pas achter komen dat de definitieve locatie uit de visie geen doorgang kan vinden. We zullen dan vroegtijdig actie ondernemen om weer verder te zoeken naar locaties. De dorpsraad heeft bijvoorbeeld al voorgesteld om naar andere gronden van particuliere aanbieders te kijken, zodat het veto niet bij 1 grondaanbieder ligt.

 1. Waarom niet bij van Dorsten?

Is uitgebreid onderzocht, wordt vaak voorgesteld, maar aantal factoren maken het niet gewenst. Redenen om ervan af te zien zijn; meer verkeer op de dijk (met pendelbusjes), provincie wil niet meewerken aan een parkeerterrein in landelijk gebied en bij samenwerking over tijdelijkheid tussen van Lent en Van Dorsten kunnen we niet sturen op die tijdelijkheid.

 1. Gaan jullie huurbepalingen opnemen in het contract? Kun je opnemen dat het contract wordt ontbonden als men zich niet aan afspraken houdt. Bijvoorbeeld als het terrein niet wordt gebruikt of er overlast wordt veroorzaakt. Ook is het een optie om elk jaar de huur te verhogen, om te voorkomen dat het te lang duurt en de gemeente niet als onderhandelingsdruk wordt gebruikt bij de deal tussen Van Lent en Spaargaren.

Ervaart dit als suggestie in de onderhandeling in het huurcontract.

 1. Er wordt getwijfeld of van Dorsten uitgebreid is onderzocht. Bij tijdelijkheid zou er toch veel mogelijk moeten zijn. Bij autoluwe dijk moet verkeer van Van Lent wel meevallen – kulreden. Suggesties die het dorp doet gaan over parkeerruimte ver buiten het dorp. Maar die worden allemaal weggewuifd door de gemeente.

Het grote dilemma is dat de bewoners graag iets ver weg willen, maar dat is in open agrarisch landschap en daar werkt de provincie niet aan mee. Bij van Dorsten heb je niet alleen pendelverkeer, maar ook de mensen die naar de parkeerplaats rijden. Dat gaat dan allemaal door het dorp.

Reactie: Kijk in een ander watersportdorp, bijvoorbeeld Muiden. Parkeerplaatsen buiten het dorp en daardoor geen overlast. Van Dorsten is toekomstbestendig als je dat mooi inplant met een mooie voetpont. Iedereen heeft in de enquête aangegeven dat het een mooie toekomstbestendige oplossing kan zijn bij van Dorsten.

Reactie gemeente: Duidelijk standpunt, maar gemeente is ook duidelijk over de alternatieven in de Q&A.

Vervolg

In de presentatie is daar ook een sheet over terug te vinden: Hoe verder.

 • Input uit de uitzending, dit vervolggesprek, alle vragen en antwoorden gaan leiden tot een definitief ontwerp
 • Van Lent dient een aanvraag in met een definitief ontwerp
 • Gemeente besluit over de aanvraag
 • Besluit is terug te vinden op officiële bekendmakingen
 • Daar kan bezwaar aangetekend worden
 1. Wanneer moet de provincie goedkeuring geven en hoelang duurt dat?

Voor het definitieve besluit van de gemeente volgt afstemming met de provincie. Er is wel vooroverleg geweest, maar advies van provincie volgt nog officieel na definitieve aanvraag.